16 Mayıs 2009 Cumartesi

karacaabad-selanik
...KARACAOVA-YENİCE VARDAR-VODİNA NAHİYELERİN BİRLEŞMESİYLE 1906 YILINDA
KARACAABAD KAZASI KURULDU

Karacaabad Selanik yunanistanın mekodanya bölgesi vodina ( edessa ) kentinin bulunduğu yükseltiler ile kaymakçalan dağları arasında kalan ovalık bölgeye verilen ad.

osmanlı zamanında selanik sancağına bağlı müslüman- türklerin oturduğu yerleşim yeri. 1923 yılında yapılan mübadelede lozan antlaşması gereği burdaki 20.000 müslüman- türk - türkiyeye yerleşti. türkiyedende hiristiyan rumlar bu bölgeye yerleştirildi.

karaca paşa tarafından alındığı için bu ovaya karacaova demişler bu bölgeden mübadil olarak gelenlere karacaovalı diyorlar

KARACAABAD-KARACAOVA-MÜBADELEDE GELEN AİLE BÜYÜKLERİN MESLEKLERİ

imam 17
yazıcı 23
molla 339
hafız 149
hoca 110
öğretmen 7
müderris 5
kadı 1
tüccar 40
ipekçi 634
kozacı 526
çiftçi 5871
bakkal 30
kahveci 18
fırın 3
berber 11
kuaför 1
terzi 4
usta 11
kunduracı 10
tütüncü 7
kalfa 2
pehlivan 30

karacaova gelen aile 8130
eşler ve çocuklar dahil değildir

MÜBADİL GELİNEN KÖYLERDEN BAZILARI EN ÇOK GELEN NÜFUS SAYISINA GÖRE
NOTYA-781
FUŞTAN-592
GUSTULÜP-489
KAPENYAN-468        


                                               KARACAOVA TARİHİ YILLAR İÇİNDEKİ DEĞİŞİMİ
rumeliye selanik ve çevreside dahil türkler iki dönemde yerleşimi vardır birinci dönem osmanlı öncesi bizans dönemlerinde yerleşen türkler ikinci dönem osmanlı dönemidir konuşma dil konusuna gelince türkler merkeze yakın ve nüfusu büyük olan köylerde bölgenin yerli halkı ile komşuluk ve ticari ilişkelerden vs bulundukları bölgenin dilinide bilirler ve konuşurlardı makedonca-rumca-bulgarca-ulahça olması gerekende bu yüzlerce yıl aynı bölgede ortak alanlarda yaşayamışlar türkçe dışında dil bilmeyenler genelde iç kısımlarda ve küçük köylerde yaşadığından ve bu köyler genelde adları gelen aile reislerin isimlerini taşımakta ve küçük birbirine yakın köylerden oluşmakta bugün almanyaya giden nasıl almanca öğreniyorsa istanbuldaki rumlar nasıl türkçe konuşuyorsa selçuklu türkleri nasıl farsça konuşuyorsa mısırdaki memluk türkleri nasıl arapça konuşuyorsa rumelideki türklerde bulundukları bölgenin yerel dilini konuşması zaten yüzlerce yıl bulunduğu bölgenin dilini konuşamazsa niye konuşamadığını sormak gerek- niye konuşuyor diye değil

KARACAOVA-KARACAABAD BÖLGESİ TÜRKLERİN YERLEŞİMİ-selanik

İLK YERLEŞİM - 1100  - YILLARI ORTA ASYADAN AİLELERİ İLE KARACAOVA                     BÖLGESİNE
İKİNCİ YERLEŞİM-  OSMANLI DÖNEMİ 1385 YILI
MÜBADELE   - 1923 -  YILI İTİBARİ İLE MÜBADELEDE  TÜRKİYE YERLEŞİMİ

KAYNAK BİLGİLER
1- ANNA KOMNENA- ( 1083-1153) BİZANSLI TARİHÇİ BİZANS İMPARATORUN KIZI
2- JOHN ZONARAS  - YUNANLI 12 NCİ YÜZYILDA YAŞAMIŞ BİZANSLI VAKANÜVİS VE DİN ADAMI
3 -LAONİKOS CHALKOKONDYLES- ( 1423-1490) BİZANS TARİHÇİSİ
4- MÜNECCİMBAŞI AHMET DEDE- ( SELANİK-1631-MEKKE-1702 ) 17 NCİ YÜZYIL OSMANLI TARİHÇİSİ
5- AKDES NİMET KURAT- ( 1903-1971) TATAR ASILLI TÜRK TARİHÇİ AKADEMİSYEN
6- HÜSNÜ YAZICI- ( 1964-SARIYER DOĞUMLU) MÜBADELENİN SELANİK-KAZASI KARACAABAD-KARACAOVA BÖLGESİ ADLI KİTABIN YAZARI

OSMANLI ARŞİVLERİNDEN KARACAOVA-KARACAABAD KÖYLERİN KURULUŞU
1650 lı yıllarda osmanlı arşiv kayıtlarında arşivden çevrilen yazılara göre köy isimleri yazılmıştır ve o dönemde gözüken köyler
1-Vodine kazası, Karacaabad mahallesi,- Preborşine karyesi- temettuat defteri-karacaabad mahalle olarak gözükmekte
2-Vodine kazası, Karacaabad mahallesinin temettuat defteri.bağımsız olarak mahalle gözükmekte
3-Vodine kazası, Karacaabad nam mahalde- Duramanı nahiyesi- ahalisinin temettuat defteri-karacaabad mahalle duramani nahiye olarak gözükmekte
4-Vodine kazası, Karacaabad karyesi temettuat defteri.-karacaabad köy olarak gözükmekte
5-Vodine kazası, Karacaabad, Yenimahalle ehl-i İslamının temettuat defteri.
6-Vodine kazası, Karacaabad nahiyesi, Teresine karyesi temettuat defteri.-karacaabad nahiye olarak gözükmekte
7-Vodine kazası, Karacaabad mahallesi Sahaska karyesi temettuat defteri.-
yukarda yazılan köyler1650- 1700 yıllarında gözükmekte karacaabad olarak arşivde bilgi arandığında karacaova köyleri bu tarihlerde yazılan köyler gözükmekte

karacaova arşivlerde vodina olarak arandığınga 1650 li yıllarda gözüken köyler
Tarih: Dosya No: Gömlek No:11792 Fon Kodu: ML.VRD.TMT.d...
Vodine kazası, Karacaabad mahallesi, Preborşine karyesi temettuat defteri.
Vodine kazası, Karacaabad mahallesinin temettuat defteri.
Vodine kazası, Bizova karyesi temettuat defteri.
Vodine kazası, Buceb Çiftliği'nin temettuat defteri.
Vodine kazası, Serakin karyesi gayr-ı müslimlerininVodine kazası, Buceb Çiftliği'nin temettuat defteri.
Vodine kazası, Çirneş nahiyesi ahalisinin temettuat defteri.
Vodine kazası, Dalkayan Çiftliği'nin temettuat defteri.
Vodine kazası, Vırbyan karyesi temettuat defteri.
Vodine kazası, Karacaabad nam mahalde Duramanı nahiyesi ahalisinin temettuat defteri.
Vodine kazasının bazı çiftliklerinin temettuat defteri.
Vodine kazası, Karacaabad karyesi temettuat defteri.
Vodine kazası, Kostoryan Çiftliği'nin temettuat defteri.
Vodine kazası, Sakon Çiftliği'nin temettuat defteri.
Vodine kasabası ehl-i İslamının temettuat defteri.
Vodine kazası, Bahova karyesi gayr-ı müslimlerinin temettuat defteri.
Vodine kazası, Varoş mahallesi gayr-ı müslimlerinin temettuat defteri.
Vodine kazası, Karacaabad, Yenimahalle ehl-i İslamının temettuat defteri.
Vodine kazası, Hasip Paşa'nın Podos adlı çiftliğinin temettuat defteri.
Vodine kazası, Lukoç Çiftliği'nin temettuat defteri.
Vodine kazası, Radova karyesi gayr-ı müslimlerinin temettuat defteri.
Vodine kazası, Üstrubne karyesi temettuat defteri.
Vodine kazası, Hasib Paşa'nın Teresine Çiftliği'nin temettuat defteri.
Vodine kazası, Evlad-ı Fatihandan Hankeş tahtına idhal olunan Karıncıl karyesinin temettuat defteri.
Vodine kazası, Karacaabad nahiyesi, Teresine karyesi temettuat defteri.
Vodine kazası, Hasib Paşa'nın Uşlan çiftlikatı ahalisinin emlak, arazi ve temettuatını mübeyyin temettuat defteri.
Vodine kazası, İzborçku karyesi gayr-ı müslimlerinin temettuat defteri.
Vodine kazası, Bulyan karyesi temettuat defteri.
Vodine kazası, Karacaovası, Bizova karyesi temettuat defteri.
Vodine kazasının Rudyova-i Bâlâ Çiftliği'nin temettuat defteri.
Vodine kazası, Pojar karyesi gayr-ı müslimlerinin temettuat defteri.
Vodine kazası, Selmurih karyesindeki çiftliklerinden birinin temettuat defteri.
Vodine kazası, Baskobya Çiftliği müslümanlarının emlak, arazi ve temettuatını mübeyyin defter.'nin temettuat defteri.
Vodine kazası, Karacaabad mahallesi Sahaska karyesi temettuat defteri.
Vodine kazası, Rudyova-i Zîr karyesi gayr-ı müslimlerinin temettuat defteri.
Vodine kazası, Direktop Çiftliği'nin temettuat defteri. .
Vodine kazası, Linçor, Azsen, Tireboliç, Macikli, Çeltikci, Borahna ve Semere karyelerinin temettuat defteri.
Vodine kazası, Hasib Paşa'nın Çerkoyan adlı çiftliğinin temettuat defteri.
Vodine kazası, Vingene karyesi temettuat defteri.
Vodine kazası, Buceb Çiftliği'nin temettuat defteri. (11795 nolu defterin suretidir.)
Vodine karyesi gayr-ı müslim ahalisinin temettuat defteri.

KARACAABAD yenice vardar olarak arandığında
Yenice-i Vardar'ın mahalle ve karyelerinde mevcut İslam fatihan evladının nüfusu ile Kıptiyan reayanın neferat miktarlarını gösterir nüfus yoklama defteri. Defterin kabı yok ve parça halindedir. a.g.y.tt
0/N /1130 (Hicrî) 1717 yılı -Yenice-i Vardar kazasının Natya karyesinde Maçkan oğlu Abdi
1135 (Hicrî)1722 yılı Dosya No:120 Gömlek No:11356 Fon Kodu: İE.ML..
Yenice-i Vardar kazasında Kanyani karyesi ahalisinden bazıları Evlad-ı Fatihan vergisinin tahsiline mani olduklarından men'i hakkında zabiti Ahmed imzalı istidaya yazılan zahriye telhis.
17/Z /1132 (Hicrî) 1719 yılı Dosya No:84 Gömlek No:7562 Fon Kodu: İE.AS..
Selanik sancağında Yenice-i Vardar nahiyesinde Vodina kazasına tabi Perborişte karyesinde yirmi iki bin akça zeamete mutasarrıf Ali'den mahlul olan zeametin oğulları Hasan ve Mustafa'ya tevcihine dair Vodina Kadısı Hasan imzasıyla arz.
Yenice-i Vardar kazasına tabi Karacaabad nahiyesinin Goşilop karyesinde bulunan Mayalık Mehmed Camii'nin hitabetinin Hüseyin bin Abdullah'a tevcihi.1838 yılı
Selanik sancağının Vardar Yenicesi'ndeki Karacaabad köyünde medfun Hacı Ali'nin Islatna köyündeki caminin imamlık ve hatiplik cihetinin tevcihi.1851 yılı
Karacaabad'ın Podrom köyündeki Ali Subaşı Camiinin vakıf arazisine el koyan Kaymakam Hamid'in müdahalesinin engellenmesi. 1907 yılı

alman vikipedisinden alıntı
Beri Slavların göç 6. gelen Balkanlar'da Yüzyıl Almopia itiraz sınır bölgesi ve sık değiştirilen yöneticiler oldu. 893 Çar altında Bulgar ordusu fethetti Simeon Ben için Almopia İlk Bulgar İmparatorluğu , Çar 927 ölümünden sonra Bizans İmparatoru Konstantin VII toprakları yeniden kazanmak için. İmparator ölümünden sonra John Tzimisces 976 Çar kazandı Samuil Bulgarlar için tekrar Almopia. Şehir geçici bile Bulgar Patriği koltuk Moglena edildi. 1015 yılında son olarak John halefi, yok Basil II sadece Moglena ve daha sonra Bizans geri kale Enotia fethetti. Moglena 1020 piskoposluk oldu piskopos en Başpiskoposluğunu Achris . [26] Taranto Bohemund tekrar tepe takviye Bizans karşı Moglena, eğitmek ve bir Almopia hakim bir sayı koymak için bir Norman ordu ile dolu 1082 yılında. Kısa bir süre sonra, Aleksios ben tekrar kale eziyet, Earl öldürmek ve Almopia ipotek yeniden çekin. [27] 1.086 Almopia ilk olarak yazılı olarak görünür konu Moglenōn ( orta Yunan θέμα Μογλενῶν), bu tarihe kadar, yine Bizans oldu. Bu zaman zarfında, Türk yerleşmiş Kumanlar , Almopia içinde
osmanlı dönemi

Osmanlı


Almopia Osmanlı Sultanı altında Balkan kampanyası sırasında oldu I. Murad altındaki askerlerin Kara Timurtaş Paşa, Beylerbeyi bir Rumeli yıl 1.385 ve 1.389 arasında, fethetti. [28] yakın Giannitsa iddia edilen ikamet oldu dönekgenel ve Osmanlı uc -Bey Gazi Evrenos altında Türk yerleşimciler - muhtemelen Yörüken - bölgeye yerleşen. [29]
kaynaklar-
 1. 27↑ Anna Comnena : Alexiade, Kitap 5 Bölüm 5 ( İngilizce çeviri online )
 2. 28 Stanford J. Shaw: Osmanlı İmparatorluğu ve modern Türkiye Tarihi. Cilt 1, Gazis İmparatorluğu: Osmanlı İmparatorluğu, 1280-1808, yükselişi ve düşüşü Cambridge, MA (Cambridge University Press), 1976, ISBN 978-0521291637 , s.20
 1. 28 Stanford J. Shaw: Osmanlı İmparatorluğu ve modern Türkiye Tarihi. Cilt 1, Gazis İmparatorluğu: Osmanlı İmparatorluğu, 1280-1808, yükselişi ve düşüşü Cambridge, MA (Cambridge University Press), 1976, ISBN 978-0521291637 , s.20
 2. 29 Apostolos E. Vacalopoulos: Makedonya 1354-1833, Tarihi Selanik, 1973, Peter Megann tarafından çevrilmiştir, online baskısında
 3. A. Vacalopoulos, History of Macedonia 1354-1833 - Index
Karacaova'da Enver Bey'in amcası Halil Bey'in

Yenice'de Binbaşı Cemal Bey'le11 karşılaşmıştık. Biraz er¬zak yardımı aldık, karşılığında senet veriyorduk. Senet para yerine geçiyordu. Kabul etmeyen devlet memuru İttihat ve Terakki fedaîleri tarafından şiddetle cezalandırılacaktı. Son¬ra KARACAOVA'da Enver Bey'in amcası Halil Bey'in birlikleriy¬le buluşmuştuk. Gittiğimiz yerlerde İttihat ve Terakki'ye adam kazanıyorduk. Özellikle Müslüman Arnavutların he¬men hepsi Bektaşîydi. Bizi gönülden, yürekten destekliyor¬lardı. Talat Bey gibi İttihat ve Terakki'nin önde gelen bazı isimlerinin Bektaşî olmalarının da bunda rolü vardı.
Tikveş'te Mustafa Kemal (Atatürk) Bey'le buluştuk. Bize cemiyetin verdiği genel yetkileri kapsayan bir mektup getir¬mişti. Geceyarısına kadar bütün meseleleri konuşmuştuk. Hepimizin yolu aynıydı: Ya hürriyet, ya ölüm!
Bizi dağdan indirmek için, Müşir (Mareşal) Şemsi Pa-şa'nın emrindeki 80 taburla Makedonya yolunda olduğunu öğrenince dehşete kapıldık. Biliyoruz ki oluk gibi kan dökü¬lecekti ve akan kan kardeş kanı olacaktı! Şemsi Paşa oku¬ması yazması olmayan alaylı sert bir komutandı. Zatı Şaha¬ne kendisine çok güveniyordu.YABANCI YAZARLARDAN KARACAOVA
1-Makedonya 1354-1833 Tarihi-History of Mecedonia : 1354-1833 / A.E Vacalpoulos A. Vacalopoulos-http://www.google.com.tr/url?q=http://www.kroraina.com/knigi/en/av/index.html&sa=U&ei=obqfTqWxEMrHsgbO_6mfAw&ved=0CBgQFjAE&usg=AFQjCNEh4AI_3LRoTx3GGFWqHEmmmlk25w
2-Theodor Capidan, Megleno-Rumencenin diğer Rumen dilleri ile olan benzerliği üzerine uzun yıllar boyunca çalışmalar yapmış ve çalışmaları sonun da Megleno-Rumenlerin Moglen bölgesine gelmeden önce uzun bir süre Rodop Dağları civarında yaşadığı kanısına varmıştır.(Rodoplarda konuşulan Bulgarca ile Megleno-Rumence'nin günümüz Yunancasında kullanılmayan, eski Yunanca kelimeler içerdiğini fark etmiştir).köyler
3-Vasil Kanchov. -bulgar- Coğrafyacı, etnograf ve Makedonya istatistikçi.-makedonya bölgesinde konuşulan dillere göre çalışmahttp://www.promacedonia.org/vk/index.html
4-Etnografi VON MAKEDONIEN, Geschichtlich-nationaler, spraechlich-statistischer Teil von Dr Gustav Weigand, (ALMAN DİLBİLİMCİ)-
5-Todor Hristov Simovski, The Inhabited Places of the Aegean Macedonia -karacaova üst köyleri-gevgeli -doyran arasına müslüman makedonlardan bahseder-(nüfusu konuşma diline göre makedon gösterir))
6-Dimitris oymacılar ve kişisel web sitesiD. oymacılar - Makedonya - din ve tüm yerleşim yerleri (köyler ve şehirler) dili ile Nüfus - K'ncov 1900-dile konuşmaya göre
http://www.google.com.tr/url?q=http://lithoksou.net/karadzova.html&sa=U&ei=b4GhTteBA8aa-wbzv_mUBQ&ved=0CBAQFjABOB4&usg=AFQjCNGs63xcY0hjUyemMBNaYoAwFwBR_Q
YERLİ KAYNAKLAR
7-osmanlı devlet arşivleri-başbakanlık arşivleri-mübadele tasfiye belgeleri-mübadelede gelen yaklaşık 8.000 aile (sözlü kaynaklar) aile reisinin verdikleri tasfiyede resmi belgelerinden
karacaova ile ilgili yabancı kaynaklı etnograf yazarların nüfusa göre yaptıkları sayım konuşulan dile göre BİR köy örnek alınarak yazıldı-
1-Harita Kontogoni: 20. Yunan haritaları -MÜSLÜMAN
2-Miloјeviћ: Borovoјe Miloјeviћ, Јuzhna Makedonјa - Antropogeografska, Belgrad 1920.-MÜSLÜMAN SLAV-184- ev olduğunu-
3-Chalkiopoulos: Athanasios Chalkiopoulos, Manastır ve Selanik Etnolojik istatistiksel Vilayeti, Atina 1910.-nüfus 350 MÜSLÜMAN
4-Kanchov: Vasil K nchov ah, Makedonya Ocak etnogrfi Ocak Ø istatistikleri Sophie Ocak 1900.-nüfus 1300 MÜSLÜMAN bulgar
5-Sayısı 1913: yıl 1913 yılında Yunanistan'ın yeni il Aparithmisis sakinleri , İstatistik Müdürlüğü, Atina 1915.-256 erkek ve 352 kadın-toplam-608
6-Michaelides: Iakovos Michailidis, Makedonya ve Batı Trakya (1912 - 1930) ve Slavca konuşan göçmenler ve mülteciler , Doktora Tezi, Selanik 1996.-Üyelik yerleşim 1912: Makedon dil / din İslam.
yapılan nufus sayımı ne kadar farklı çıkıyor bu yazarlar aynı köyde-1910 -1920 arası sayım farklılığı
1----184-- ev hane olarak bunu 0rtalama hane başı nüfus 3 desek yaklaşık 550--1920 yılı
2----350--Manastır ve Selanik Etnolojik istatistiksel Vilayeti, Atina 1910 yılı
3*--1300--bulgar yazarınki en farklı onun ki--1910 yılları
4--- 608- -1915 yılı yunanistan devletininki
1924 NÜFUS MÜBADELESİNDEN TÜRKLER GİTTİKTEN SONRA KARACAOVA NÜFUSU 1928 YILI DİLE GÖRE
Almopia (Hıristiyanların hepsi)
1928 yılında, nüfus-almopia ( karacaova)
13.700 Rum,- 10.850 Makedon,- 2,400 Türkler,-- 1.280 Ulah kendi ana dilinde konuşmaya göre
http://www.google.com.tr/url?q=http://katalog.ibb.gov.tr/fmi/xsl/yordam/y1_detay.xsl%3F-db%3Dyordambt%26%2523050%2B082%2BS%25C4%25B1n%25C4%25B1flama%3DVAC%26-token.aranankelime%3DVAC%26-token.tk%3D%26-token.gt%3D0%26-token.d%3D1%26-skip%3D0%26-find%26-token.yzyzm%3Dyzm&sa=U&ei=epacToO3KYfCswbQu7SnCQ&ved=0CBQQFjAD&sig2=ZPd_9Fr0Udh3cYHV5Dy-sw&usg=AFQjCNH1CyyykeJqZSw-x58Vzh5ZJ8slQg
http://www.google.com.tr/url?q=http://lithoksou.net/karadzova.html&sa=U&ei=b4GhTteBA8aa-wbzv_mUBQ&ved=0CBAQFjABOB4&usg=AFQjCNGs63xcY0hjUyemMBNaYoAwFwBR_Q
http://www.google.com.tr/url?q=http://www.kroraina.com/knigi/en/av/index.html&sa=U&ei=obqfTqWxEMrHsgbO_6mfAw&ved=0CBgQFjAE&usg=AFQjCNEh4AI_3LRoTx3GGFWqHEmmmlk25w


KARACAOVADA OSMANLI ZAMANINDA HİRİSTİYAN OKUL VE KİLİSE
gırıste köyünde rum okulu
estrapeşte köyünde rum okulu
bozar köyünde hiristiyan mektebi
pazar köyünde bulgar mektebi
rodiviei zir köyünde bulgar kilisesi
peryovişte köyu rum mektebi
terepete köyü bulgar mektebi
yahova köyünde rum mektebi
Tarih: 28/Ca/1214 (Hicrî) (MİLADİ 1799) Dosya No:62 Gömlek No:2916 Fon Kodu: C..AS..
Selanik mülhakatından Vodine'deki Karacaabad Evlad-ı Fatihan karyelerinden dört eşkinci ve bir nefer piyade ile diğer karyeler ahalisinden emval-i emiriyelerini vaktiyle edada muhalefet etmekte olduklarından ve bunun diğerlerine de sirayetle mukataa usulunun ihlaline sebep olacağından bahisle merkumların fatihandan çıkarılarak yerlerine münasiplerinin alınması.Tarih: 24/Ca/1327 (Hicrî) Dosya No:2842 Gömlek No:60 Fon Kodu: DH.MKT.
Selanik sancağından Tikveş, Karacaabad, Ustrumca, Toyran ve Gevgili kazalarının ayrılmasıyla merkezi Gevgili olmak üzere bir liva; Nevrekop, Zihne, Robçoz kazalarının Drama'ya bağlanarak Kavala merkez olmak üzere Kavala, Taşoz, Sarışaban, Pravişte kazalarından oluşan ikinci liva teşkiline Askeriye'ce muvafakat verildiğinden masrafa dair defterin Sadarete takdimi
Tarih: 09/M /1281 (Hicrî) Dosya No:510 Gömlek No:23018 Fon Kodu: İ..MVL.
Selanik sancağı muzafatından Yenice-i Karacaabad kazasında hükümet konağı inşasına dair
Tarih: 05/M /1325 (Hicrî) Dosya No:134 Gömlek No:13375 Fon Kodu: TFR.I..SL..
Selanik sancağı mülhakatından Karacaabad kazası ile Siroz, Drama sancaklarına mülhak kazaların Adliye memurlarının durumlarını gösteren cetvel
Tarih: 28/Z /1216 (Hicrî) Dosya No:942 Gömlek No:40871 Fon Kodu: C..AS..
Mısır'a gönderilmesi emrolunan beşyüz nefer asker, Karacaabad'dan yazılıp başbuğları tayin ve üçer aylık ulufeleri ita olunmakla gemi gönderilm
3 Tarih: 25/9/1923 Sayı: Dosya: 14 Fon Kodu: 30..10.0.0 Yer No: 1.1..4.
Mustafa Kemal Paşa'nın Yunan topraklarında kalan Türklerin mübadele veiskanı için İslam aleminden yardım talebine dair beyannamesi.
Tarih: 12/1/1924 Sayı: Dosya: 6268 Fon Kodu: 30..10.0.0 Yer No: 6.35..5.
Batı Makedonya'da Yunanlılarca Müslüman halka yapılan zulümler ve DoğuMakedonya ahalisinin derhal mübadeleye tabi tutulmalarının sebeplerinedair Saruhan (Manisa) Mebusu Abidin Bey'in sözlü soru önergesi.
2 Tarih: 7/2/1924 Sayı: Dosya: 6317 Fon Kodu: 30..10.0.0 Yer No: 6.36..14.
Muhtelit Mübadele Heyeti'ndeki murahhasların çalışanlarına ve Batı Makedonya'daki müslümanlara yapılan zülme dair Denizli Mebusu Mazhar Müfit Bey'in önergesi.
KARACAOVA BİLGİLERİ
karacaova bilgileri osmanlı devlet arşivleri-başbakanlık arşivleri-mübadele tasfiye belgeleri-mübadelede gelen yaklaşık 8.000 aile (sözlü kaynaklar) aile reisinin verdikleri tasfiyede resmi belgelerinden
Başbakanlık Devlet Arşivleri Genel Müdürlüğü ...
www.devletarsivleri.gov.tr/ -
On-line Katalog Tarama
Osmanlı Arşivi
Standart Dosya Planı İletişim
Muhacir, iskan ve Özel İdare kayıtları

Exaplanatou Belediyesi (Општина Капињани) - Edessa alanı
Yunan isimlerinin - Yunan isimleriMakedon isimlerinin - Makedon isimleri
AetochoriΑετοχώριTushin, TušinТушин
ArchangelosΑρχάγγελοςOshin OsinОшин
ChrysiΧρυσήSlatinaСлатина
ExaplanatosΕξαπλάτανοςKapinjaniКапињани
FilotiaΦιλώτειαKozhushani, KožušaniКожушани
FoustaniΦούστανηFushtani, FuštaniФуштани
IdaΊδαStraishta, StraištaСтраишта
KonstantiaΚωνσταντίαGostoljubiГостољуби
LagkadiaΛαγκαδιάLugunciЛугунци
MiliaΜηλιάKardalovoКарладово
NeromyliΝερόμυλοιNovoselciНовоселци
NotiaΝότιαNotiНоти
PerikliaΠερίκλειαBerislavciБериславци
ProdromosΠρόδρομοςProdromПродром
RizochoriΡιζοχώριRuzhjani, RužjaniРужјани
TheodorakioΘεοδωράκιTodorciТодорци
ThiriopetraΘηριόπετραTrstenikТрстеник


Bölüm I [ değiştir ]

Ve bu arada tamamen anksiyete kurtulmuş Robert, tüm ganimet ve İmparatorluk çadır toplanan ve bu kupa ile ve çok sevinç ile, o Dyrrachium kuşatma zaman önce işgal düz tekrar yerleşti. Kısa bir dinlenme olduktan sonra düşünmeye başladı o münzevi yaylalarda tüm askerleri lojman ise, kentin duvarlarına başka bir girişim yapmak, ya da aşağıdaki ilkbahar ve mevcut yatırım Glabinitza ve Joanina için, ve orada kış kuşatma erteleme gerektiğini olsun Dyrrachium ovasına Yukarıdaki yalan. Ama imparatorun talihsizlik işitme Dyrrachium (önce de belirtildiği gibi çoğunluğu, Amalfi ve Venedik kolonistler idi), ve korkunç katliam sakinleri ve çok cesur erkeklerin ölüm ve filosu ve Robert ayrılmasından en kuşatma yenileme niyeti önümüzdeki bahar-tüm bu işitme onlar daha iyi güvenliğini sağlamak için almak ve tekrar bu risklerin tabi olmasaydı hangi eylemin kasıtlı ayrı ayrı başladı. Sonuç olarak onlar açıkça kendi özel görüşler ifade bir montaj olarak adlandırılan ve önemli noktaları tartışırken sonra da Robert dinlemek ve şehir teslim karar vermek olan, bir Ücra ahşap, sanki, onlar tek yolu bulduğunu düşünülmüş onu.
Amalfi kolonistler biri daha da bu dersin onları teşvik, bu yüzden kendilerini onun argümanlarla ikna izin ve kapıları açık attı ve Robert giriş verdi. Aldıktan sonra, o asker için gönderilen ve yarış göre onları bölen, o ağır yaralı olmuştu ya da belki de bir kılıç hafif bir çizik almıştı olmadığını tek tek her askerin sordu, aynı zamanda o öğrendim kaç ve ne sınıf erkekler önceki savaşlarda düşmüştü.Ve, sonra eldeki yakındı kış aylarında, o paralı ikinci bir ordu toplamak ve yabancı askerlerin işe ve onun bütün ordu ile İmparator karşı yürüyüş için baharın gelmesiyle de amaçlanmıştır. Fakat Robert o galip olmak ve yün ve ağır yaralı İmparator, için, kupa kazanan kendini tebrik rağmen, bu planlar formüle yalnız değildi korkmuş, bu yüzden söylemek, ve daha bu dayanılmaz yenilgi ve kaybı depresif çok cesur bir asker-fakat kendi güçlerini hafife asla ve akıl gevşemesini olmasaydı buna rağmen, onun bütün zihin niyet aşağıdaki ilkbaharda bu yenilgi alma sorunu vardı. Her ikiside her şeyi öngören de zeki ve açgözlü temel 've onlara bilinmeyen bir stratejik hile yoktu, onlar kuşatma, tuzak ve gerçek mücadelede hızlı ve cesur açık alanda düzenli savaşlar, her türlü aşina olduğu, ve dünyadaki tüm liderlerin bu düşmanlar akıl ve cesaret en benzer idi. İmparator Aleksios Ancak, Robert üzerinde hafif bir avantajı genç o hiç onun başbakan zaten kim diğer aşağı katiyen oldu ve neredeyse deprem yapabilir sahiptir ve bir bir ordu atmak için kullandığı süre tek bir not ile panik!
Ama bu ayrıntıları yazma farklı bir tür için sol ve encomiasts tarafından belirtilmesi gereken emin olabilir. İmparator Aleksios kendini Achrida kısa bir dinlenme izin ve onun fiziksel gücü yeniden kazanmak sonra, Diabolis gitti. İşte o savaşta onların acılarını gelen ölüm canlandırmak için mümkün olduğu kadar aranan ve o her yerinden onun kalan takipçileri için gönderilen ve Selanik de monte söyledim.
Şimdi Robert ve onun büyük ordusunun cesaret deneyimi yapmıştı, o (Ben savaşta olmuştu olanların çoğunluğu için askerler eklemek olmaz büyük ihmal ve korkaklık için kendi liderleri mahkum eğitim ne de askeri ne vardı deneyim), ve bu yüzden müttefikleri gerekli. Ama nasıl o para olmadan almak oldu? Kadar iyice ve hazine-evin kapıları bile kilitli şimdi, ama dikkatsizce yürümek sevdim herkes için açık bırakıldı olmadığını selefi, Nicephorus Botaniates, tarafından hiçbir yararlı amaç için tükenmiş olmuştu İmparatorluk Hazine hiçbiri yoktu için onlar aracılığıyla; tüm içeriği için çarçur olmuştu. Zayıflık ve yoksulluk aynı anda baskı altında olan Roma devletinin bu nedenle bugünkü utanç,.
Böyle bir anda o zaman sadece son zamanlarda dümen elini koymuştu kim yapmak için genç hükümdarı neydi? O da sırf çaresizlik içinde denize her şeyi atmak ve onun komuta istifa, bu nedenle, bu suçsuz olmak, o bir deneyimsiz ve beceriksiz genel olduğu için sorumlu olabilir, ya da başka bu ekstremite yılında mümkün olduğu kadar çok müttefik kazanmak gerekir ve bazı toplamak gerekir o da umutlarını yükseltmek ve onun tarafından sıkıca durmak onunla birlikte olanlar ve uzak olanlar dönmek için daha istekli hale gelmesine neden olur rüşvet sunarak onun ordusunun dağınık kalıntıları hatırlatmak gerekir; onları ödemek için çeyrek veya diğer yeterli para ve sonra da Frenk ordularını bir cesur direniş mümkün olacaktır. O değersiz, ya da kendi askeri bilgi ve cesaret, tutarsız bir şey yapmak istemediğini olarak, bu iki nokta onun dikkatini odaklı - ilk kolayca vaadi ile allured olacak her taraftan gelen müttefikleri toplamak oldu ağır bağış ve ikinci, bir yerden bir şekilde para temin annesi ve kardeşi talep ve onu göndermek için.

Bölüm II [ değiştir ]

Bu iki onlar sahip olursa olsun gümüş ve altın makaleler toplanan ve imparatorluk nane gönderdi başlamak için çok, para tedarik herhangi başka yollarla keşfetmek değil, ama tüm İmparatoriçe, annem, ilk ona kaldı toplamı yatırılır ailesinin mirasın, aynı şeyi başkalarına teşvik etmek ve böylece umuduyla, o İmparator için son derece endişeli olduğunu için, onun işleri düşmüştü içine boğazları görmek. İkinci olarak, imparatorluk ailesinin karşı iyi etkilenen olan kişilerden aldı ve gönüllü her kadar altın ve gümüş vermeye hazır olduğu gibi, para ilerlemek için teklif etmişti, ve müttefikleri için kısmen kullanılmak üzere gönderilen ve kısmen için İmparator kendisi. Acilen basılı İmparator, ancak bu para kadar bile acil ihtiyaç (onlar İmparator yanında savaşan ettiği bahanesiyle senin istedi askerlerin bazı, ve daha yüksek ücret için yaygara tutulan paralı askerler vardı diğerleri için) için yeterli geliyordu daha, ve Romalıların iyi niyet yok düşündüm. Akrabaları bir kayıp oldukça vardı, ve kamu ve özel birçok planları tartışırken sonra, Robert tekrar savaşa hazırlanıyor olduğunu duyunca, onlar Kilisesi satışı ile ilgili eski yasa ve kanunları bir inceleme onların umutsuzluk döndü özellik. Ve aralarında onlar (iyi Asya'daki barbarların hakimiyeti altında kaldı ve katliam kaçan Hıristiyanlar, haline geldiği biliniyordu için savaş esirlerinin fidye için kiliselerin kutsal özellikleri satmak için yasal olduğunu bulundu ) kâfirler ile ilişki ile kirletti. Bu nedenle müttefikleri ve askerler için ödeme vermek için, onlar para içine uzun atıl ve bakımsız yalan, ve sadece halk saygısızlık ve dinsizlik için bir bahane sağladığını olanlar arasında hiçbir amaca hizmet ve vardı birkaç kilise özellikleri dönüm olarak. Bu sonuca vardı zaman, Sebastocrator Isaac o tüm din adamlarının bir montaj resmi çağrıda vardı Tanrı'nın büyük Evi kadar gitti. Patrik ile f ellow-meclis olan Kutsal Kilise Meclisi üyeleri onu görünce hayretler ve orada ne onu getirdi sordum. O, "Ben bu korkunç kriz hizmet olacak bir madde sizinle konuşmak için geldim, ve ordu sürdürmenin aracı olacaktır." Diye yanıtladı O "gereksiz Kilise gemileri" hakkında Canon'un okuyan başladı ve onlar hakkında iyi bir anlaşma söyleyerek sonra, o kelimelerle sonucuna Bunun üzerine, "Ben mecbur istemeyen kimseler zorlamak zorunda" dedi. Ve ileriye çeşitli cesur argümanlar koyarak o çoğunluğu kazanmak gibi görünüyordu. Ama Metaxas, ona karşı bazı çok ferah karşı argümanlar ileri ve hatta Isaac kendisi de alay etti. Ama onun rağmen, Isaac önerisi yapıldı. Bu karar şu an için ama bir süre boyunca sadece süren İmparator (o mor giymek olmamasına rağmen ben Isaac "imparator" aramak için çekinmeyin için), çok ciddi bir skandal konusu oldu. Şu anda Chalcedon kilisenin başkanı belli Aslan değil, özellikle bilge ya da entelektüel biriydi, ama çok erdemli yaşam, ancak onun görgü kaba ve nahoş idi. Bu adam Chalcoprateia içinde kilisenin kapıları gümüş ve altın süs eşyaları yırttı, ve montaj koştu ve mali durumu veya Kilisesi mülkiyet ile ilgili kaybolmamış yasalara referans olarak çok olmadan özgürce fikrini konuştu. Ayrıca o çok küstahça, ve en düzensiz şekilde, Regent davrandım, ve o sermaye ziyaret her zaman o ikinci en hoşgörü ve nezaket istismar. Ve gerçekten Alexius Robert ve Sebastocrator Isaac, kendi gerçek kardeşi karşı yürüyüş için şehir ilk kez sol, mümkün olan her kaynaktan para toplama, ama her zaman insanların rızası ile ve kanun ve adalet çerçevesinde, Leo utanmaz davranışları ile Isaac gazabını uyandırdı. Sonunda birçok mağlubiyetler sonra ve daha sonra Cennet yaptırım ile Franks, İmparator, ile sayısız başarılı karşılaşmalar sonra, bir taç galip döndü ve sonra düşmanları yeni bir sürüsü, ben İskitler demek öğrendim, inmeye hazır onu. Sonuç olarak fonların yetiştirme daha önce olduğu gibi benzer nedenlerle üzerine aceleyle, İmparator başkentte ikamet eden, ve o zaman Bishop Aslan en Utanmazlar İmparator saldırıya bile. Bu zaman hakkında büyük bir tartışma kutsal görüntüleri hakkında ortaya çıktı, ve Leo biz kutsal imajlar tapıyorum, ve göreceli onur vermek sadece gerektiği ilkesini ortaya koydu. Bazı noktalarda o makul ve bir şekilde yakışır onun istasyonunda savundu, ama diğerleri o bu yarışmanın ısı ve İmparator, ya da cehalet onun nefret bağlanabilir için olup olmadığını, yanlış yasa belirtilen, ben söyleyemem. O akıl bilimi kesinlikle eğitimsiz olduğu gibi o inançla kesin bir açıklama yapan aciz. Sonra orada Hükümet bir dizi vardı kime kötü niyetli kişilerin tavsiyesi ile, o İmparator doğru hala cesur büyüdü ve hatta hakaret ve zamansız küfürler başvurdu arkadaşları tarafından kışkırttı. İmparator onu görüntüleri ile ilgili görüşünü değiştirmek ve aynı zamanda ona karşı düşmanlık vazgeçmesi için rica ettik, o da kiliselere bile ince damarları geri ve zarar onarmak için gerekli her şeyi yapmaya söz verdi. İmparator kendisi zaten daha liberal fikirli senato Kadıköy Konsili ve partizanlar olarak adlandırılan kimler tarafından suçlama beraat etti "dalkavuklar." Bu davranış sonucunda, Leo ofis birikimi mahkum edildi.
O önünde boyun vermedi ve sessiz tutmak değildi, ama yine o kesinlikle uzlaşmaz ve uslanmaz oldu için, takipçilerinin önemli bir kalabalık ile gelen, Kilise toplantı rahatsız olarak, bazı yıl aradan sonra oy birliği ile kınandı ve bir mahkum sürgün ona karşı telaffuz edildi. Karadeniz Sozopolis kenti onu aldı ve İmparator emriyle çok bakım ve göz ile ağırlamış, hiçbiri o çünkü ikinci karşı kin kabul, sanırım.
Onu Bu hesap yeterli olmalıdır.

Bölüm III [ değiştir ]

Bu İmparator savaş kaçan bilinmektedir olunca, çok sayıda asker ona akın etti, ve bu o dikkatle tam zırh mücadele ve akıllıca ambuscades bırakmaya, çok doğru bir ateş, çok güvenli bir şekilde binmek için eğitim vermiştir. Ayrıca Alamania Kralı tekrar elçi gönderdi, bu Methymnes önderi oldu ve mektubunda o artık gecikme için onu çağırdı, ama eldeki vardı asker almak ve tüm acele ile Lombardiya işgal etmek, uygun olan onun sözünü. Bu şekilde Robert tamamen işgal olacak ve kendisi de Illyria dışında ordusunu yeniden birleştirmek ve yabancı askerlerin toplamak ve onların yardımıyla sürücü Robert tarafından hangi sırasında bir mühlet kazanacaktır. O bunu olsaydı onu derinden borçlu olacağını Alamania Kralı güvence, ve o onun elçileri aracılığıyla önermişti evlilik sözleşme yerine getireceğine ona söz verdi.
Bu konularda düzenlenmesi sonra o Pacurianus, bu parçaların yılında Büyük Yurtiçi ayrıldı ve kendini her taraftan yabancı askerlerin toplanması ve zaman ve gerçek koşullar ile bağlantılı diğer konularda düzenlemek için amacıyla, sermaye döndü. Şimdi iki yüz yaklaşık beş bin olarak gerçekleşti onları altında erkeklerle Manichaeans, Xantas ve Culeon, ev kabaca gitti, ve geri dönmek için İmparator tarafından birkaç kez davet, onlar gerçekten gelmek için söz veriyorum, ama onların gelecek ertelenmesi devam etti. Ama kalıcı ve onlara hediyeler ve onur sözler yazılı olarak yapılır, ama öyle olsa bile onlar dönmedi. İmparator Robert karşı avans için bu tip işlemler meşgul oldu iken, bir haberci Alamania Kralı tüm ama Lombardy geldiğini Robert söylemeye geldim. Daha sonra Robert bir ikilem içinde olduğunu ve yapılacak en iyi şey ne olurdu tartışıldı. Çok düşündükten sonra, o Illyria için geçti zaman Roger Krallık üzerinde hükümdarı olarak bıraktığı, ancak henüz küçük oğlu, Bohemund için herhangi bir toprak atanmamış olduğu gibi, bütün sayar monte ve askerler arasında erkek aldı ve aynı zamanda çağırma oğlu, Bohemund, Saniscus lakaplı, o bir kamu harangue yaptı ve Sen Illyria geçmeye yerleşti zaman benim sevgili ilk-begotten oğlu Roger, benim ülkenin hükümdarı tayin olduğunu, sayar biliyorum "dedi. ben olamazdı için Ben bir lider, ilk köşe insafına hazır bir ödül olmadan kendi ülkeyi terk olsaydı. oradan başladı ve büyük öneme sahip bir görev üstlenmiş Ama şimdi Alamania Kralı düşmanca niyet ile girdiğini, bu benim görevim kadar bana olarak savunmak için yalan. kesinlikle başkalarının eşyalarını saldırır adam, herhangi bir şekilde kendi dikkatsiz olmamalıdır için. Sonuç olarak beni terk etmek için kendi ülke bakmak için, gerekli ve Alamania Kralı ile savaş meşgul. nedenle ÜDS, benim küçük oğlu, Dyrrachium, Valona ve kalan tüm kasaba ve ben benim varış beri benim kılıçla kazandı adaları Ben el. Ve sana onu takdir ve benim yerine onu kabul etmek ve tüm kalp ve zihin ile onun için mücadele etmek istiyoruz. " Daha sonra Bohemund kendini ele, dedi, "Ve sen, benim çok sevgili oğlum, her onur ile sayar tedavi ve kendiniz 'efendi oyna' için her fırsatta değil, onların tavsiye sormak için istemek, ama her şey iletişim kurmak için onlara. Her şeyden önce, Roma İmparatoru karşı savaşın devam etmesi ihmal dikkat edin, ama o ciddi bir yenilgiye uğradı ve tüm ama kılıçtan bir kurbanı olduğunu artık hiç dinlenmek yok görüyoruz ve I-Lis ordusunun büyük bir kısmı savaşta yok edildi. (ve söylemek gerçeği, "diye devam etti," hayatta çekilen yanına gelerek sadece korkunç yaralandıktan sonra elinden kaçtı). Bu nedenle kazanarak diye özen bir mühlet o kurtarmak ve daha cesurca daha önce size karşı koymak gerekir. için o ortak sürü biri değil, ama savaşlar ve savaşlar ile ilgili çocukluktan beslenen olmuştur, o Doğu ve Batı'nın bütün üzerinde seyahat ve kaç etti o aşağı avlanan ve önceki imparatorların geri esir getirdi isyancılar, birçok muhbir kendinizi öğrenebilirsiniz. Bu nedenle size ben şahsen büyük çaba kazandı olduğunuz tüm kaybedersiniz çözmek hiç kalp kaybetmek ve firma ile ona karşı yürüyüş yoksa, ve kendinizi şüphesiz kendi tembellik meyvelerini olacaktır. Ve şimdi ülkemizin Alamania dışında Kralı sürücü ve böylece sıkıca ona verdi egemenliğinde oğlum Roger kurmak için hemen ayrılıyorum. " Böylece oğlu veda sonra, Robert kurulu bir monoreme girişti ve Lombardiya karşı kıyısında ulaştı ve gelen eski dük rütbe elde edenler için ikamet tayin olmuştu Salernum, için orada acele. O mümkün olduğunca çevre ülkelerden çok sayıda paralı asker büyük bir güç toplanmış ve gibi dek orada kaldı. Bu arada İmparator verdiği sözü uyarınca Alamania Kralı, zaten Lombardiya ele geçirmek için acele edildi. Robert Bu haber işitme Papa'nın ile ordusunu katılmak ve niyetini yürüten Alamania Kralı caydırmak için Roma'ya acele. Papa tüm isteksiz değil olduğu gibi, her ikisi de Kral karşı yola çıktı. O kendi adına o, ordusunun bir parçası butchered ve geri kalanı yurt dışında dağınık olan bir ağır bir yenilgi, acı olduğunu, o İmparator-yani hakkında bütün hikayeyi duyunca Lombardiya yatırım giderken olduğunu sonra İmparator kendisi hayatta birçok tehlike ciddi muhteşem mücadele ederken vücudunun çeşitli yerlerinde yaralandı olmuştu, ama cesaret ve cesaret için harika bir kaçış nedeniyle yapmıştı. Bu haber alınması üzerine Kral atını çevirdi ve bu o boşuna tehlikeye kendini maruz olmadığını bir zafer düşünüyor, kendi ülkesine geri indi. Yani bu adam eve doğru yol aldı ve Robert, o Kral'ın kamp ulaşmıştı zaman, ona kendini takip etmek sorun değil ama askerleri bir büyük dekolmanı ayrılmış ve Alamania Kralı peşinde gönderdi. Kendisi tüm ganimet topladı ve Papa ile Roma'ya yöneldi. Tahtına sıkıca ikinci kurulması ve karşılığında onun tarafından Kral aday olduktan sonra, o savaşın birçok fatigues gelen yaslanmak kendini orada Salernum döndü.

Bölüm IV [ değiştir ]

Kısa bir süre sonra Bohemund o kötü sürekli yenilgi yüzünde tanıklık, ona geldi. Şimdi yedik f onu bu darbe ne kadar ilgili olacaktır. Babasının dikkatli genç adam, danışman ve savaş ve tehlikeleri karşı karşıya üstelik doğal düşkün olmak, sürekli İmparator ile savaş takip etti. Onlar imparatorun durumda vazgeçmiş bir kez onunla kendi askerleri alarak ve Romalıların tüm seçilmiş erkekler tarafından ve bunlar için Robert (tarafından bastırılmış olmuştu ilçe ve kasabalarda şefleri eşliğinde Bohemund davasına kendilerini kalp ve ruh attı ) umutsuz olarak, o Joanina için Bagenetia yürüdü. İşte o ilk şehir dışında bağlarda siperler çekti ve uygun pozisyonlarda tüm askerleri bertaraf ve sonra şehir içinde kendi çadır kurdu. O duvarların bir anket yaptı ve kale tehlikeli bir durumda olduğunu kabul, o sadece mümkün olduğu gibi geri için acele değil, ama o bile o düşünce duvarlarının başka bir yerinde ikinci bir çok güçlü bir inşa daha yararlı olacaktır, o da yağma çevredeki ülke ve kasaba taraf baskın gönderdi. İmparator bunun üzerine en ufak bir gecikme olmaksızın, tüm askerleri toplanan ve aceleyle Mayıs ayında İstanbul'da bıraktı. O Joanina geldi, bu mücadele için doğru sezon oldu. Kendi orduları olduğunu kabul ama Bohemund kuvvetlerinin bir kısmını ve rakip üzerine Frenk süvari ilk başlangıcı oldukça dayanılmaz olduğunu Robert ile bir önceki savaşlar yanı sıra bildiği gibi, o füzeler tarafından bir saldırı olması iyi olurdu karar peltasts küçük bir aldı vücut tarafından düşman üzerine ilk yaptı. Bu sayede o Bohemund sahip ne kadar askeri deneyimi hakkında bir fikir elde olur, ve birkaç kısmi saldırılarla o karşı savaşta meşgul, o kavuşmuştur bilgi ile, daha sonra işlerinin genel durumu bazı görüş oluşturmak mümkün, ve olur daha büyük bir güvenle Franks. İki ordu birbirine saldırmak için sabırsızlık ile yanıyordu. Ama Latin süvari dayanılmaz ilk şok endişe İmparator yeni bir cihaz üzerine vurdu. O Latinler Roma falanks üzerine tam dörtnala aşağı şık geldi, ağır silahlı piyade zorlamalıyız böylece inşa vagonlar, bu da, daha küçük ve her sabit sıradan olanlar ve dört kutuplu daha hafif o ağır piyade yer vardı vagon ileri ve böylece Latinler 'satır sonu.
Savaş saat yaklaştı ve güneş zaten ufkun üzerinde berraklığı arttı ettiğinde, İmparator savaş için onun alayları kadar çekti ve kendini merkezin komutasını devraldı. En kısa sürede nişan başladı, Bohemund o imparatorun düzeni için hazırlıksız değildi shewed, ama, o bunun önbilgi sanki o iki bölüme kendi askerleri bölünmüş için, o, bu olay kendini adapte, vagon kaçınılması ve ya kanattan Roma saflarına saldırdı. Hatları ve erkeklerin yüz erkek, yüz mücadele ile daha sonra hatları şaşırmış edildi. Çok şiddetli mücadelede iki tarafında düşmüştü sonra, Bohemund kesinlikle zafer kapalı taşıdı. Kendi adına İmparator bir dakika azından verme ve alma darbeler ve öldürme, birkaç yakın kavgalar meşgul, ilerleyen Franks karşı biniyorum için, önce ve arkasından ona atılan dart ile sarsılmaz bir kule gibi durdu, ve başka dakika o kaçakları için bağırarak ve toplanma olacaktır. Son olarak, ancak, o görünce onun saflarına birçok parçaya bölünmüş, o biraz kendini kurtarmak için, diyebilirsiniz gibi, çok kendisi için güvenlik değil aramak için akıllıca sayılır, ne de korkaklık sarsıldı, ama için o olabilir bu o tehlike kaçış ve yetkilerini ralli olabilir yalnızca, cesur Franks için ikinci bir, cesur direnci yapmak. O birkaç arkadaşı ile düşman kaçan olduğu gibi, o bazı Franks ile ell f ve tekrar kendini soğukkanlı genel shewed. Yoldaşları teşvik eden sonra için, o gün ölür, ya da zorla zafer kapalı taşımak ya kararlı impetuously gibi düşman üzerine aşağı indi; kendi eliyle o vurdu ve Franks birini öldürdü, ve onunla Ares takipçileri birçok yaralı ve geri kalanı yönlendirilir.Bu şekilde o ölçülemez büyük tehlikeler kaçtı ve bir kez daha Achrida için Bataklıklar geçerek güvenlik ulaştı. İşte orada kaldı ve standart için kaçak adil bir dizi hatırlatarak sonra, Büyük Yurtiçi ile bu parçaların hepsini bıraktı ve kendini Bardares gitti. Ama dinlenme uğruna, diğer telif aksine için kendisi emperyal kolaylığı ve dinlenme izin vermedi. Orada yine alay ve paralı monte ve Franks üstesinden gelmek için kafasında yeni bir cihaz ile, Bohemund karşı yürüyüşüne başladı. O demir dikenleri hazırlanan ve günün arifesinde hangi o bir savaş bekleniyor için, onları böylece ilk kırmak amacıyla, o Frenk süvari kendi ateşli saldırı yapacak tahmin nerede, ovanın orta bölümü üzerinde yayıldı atlarının ayakları delerek Latinlerin dayanılmaz saldırı. Ve açmak dikenleri tarafından Lamed olmamak için, ve parça için iki tarafa ve sonra ölçülen hızda ileri binmek, cepheye düzenlenen Roma spearsmen emretti; ışık silahlı birlikleri ağır bir duş göndermek edildi bir mesafeden Franks dart, ve sol ve sağ kanat ateşli sorumlu onlara düşmeye vardı. Bu gerçekten babamın planları vardı ama onlar Bohemund kaçmadı. Bu ne olduğu için: babam akşam kendisine karşı yapılan planları ne olursa olsun, Frank sabaha biliyordu. Bu yüzden ustaca o söylendi ne uygun olarak onun planlarını değiştirilmiş ve savaş yapan ama vermedi, olarak görev yaptığı özel bir cephe saldırısı ile başlayan, ama İmparator niyeti forestalling, o, ya kanadında savaşın din kaldırdı ön saflarında bir süre hareketsiz tutmak teklif. Daha sonra savaş bir el yumruğa kavga oldu, Roma ordusunun askerleri Latinler için sırtlarını döndü ve iyice önceki yenilgi tarafından önceden korkmuş olduğu gibi, hatta tekrar karşısında onlara bakmak cesareti yoktu. Böylece Roma hatları çok sayıda ve bazen çok kendini yaralandıktan yaralama, İmparator el ve kalbinde yılmadan kaldı ve cesur direniş olsa bile, mutlak karışıklık içine atıldı. Ama onun bütün ordu sadece birkaç ile ortadan kaybolmuştu ve o kaldı gördüm, o umutsuz bir mücadele yaparak tehlike tabi karar verdi. O bazı tehlike içine kendini itme ise ağır travail sonra herkes artık onun düşmanlarına karşı bir stand yapmak için gücü vardır, o bir aptal olurdu. Roma falanks sol ve sağ kanatları uçuş dönmüştü Şimdi sonra, İmparator hala savaş kendini tüm zararı, Bohemund ordusu karşı mücadele korumak oldu. Ama tartışılmaz tehlike kavrama üzerine, onun fatihi karşı bir kez daha mücadele ve kendini tam bir zafer biçmek için Bohemund izin vermeyeceğini çok zorlu bir rakip ispat edebilmek amacıyla, kendini kurtarmak için onun görevi sayılır. Bu tür için onun karakterini fethetti veya fetih, kaçan veya takip, o cowed oldu asla, ne de umutsuzluk tuzaklarına yakalanmış olsun, oldu. Dahası, Allah'a çok büyük bir inanç vardı ve her zaman yemin kaçınarak rağmen hiç dudaklarında Onun adı vardı. Şimdi sadece dedi olarak yorgun olan, o da sırtını döndü ve Bohemund ve birkaç sayar tarafından takip edildi. Bunu yaparken o Goules sordu (o babamın hizmetçi oldu) ve onunla birlikte diğerleri, "ne kadar biz kaçmak zorundadır?" Diye atını çevirdi bu sözlerle, kılıcını çekti ve karşısında onun takipçilerinden en önemli çarptı. Franks bu gördüm ve kendi güvenliği oldukça pervasız olduğunu kabul ve akıllarında böyle bir duruma düşürülmüştür erkek yenilmez olduğunu deneyimlerinden bildiği gibi, korku ile kapılmış ve onların peşinde olmaktan ne zaman. Ve bu yüzden tehlike kaçtı onun takipçilerinden kurtulmuş. Hatta uçuş o tamamen kalp kaybetmek ama çoğunluğu doğal olarak fark etmemiş etkilenen olsa da, o da alay etti kaçakların ve bazı diğerlerinin yeniden birleştirmek başardı. Bu bilge olan yeni ordular mustering ve tekrar Bohemund karşı alanında alma amacıyla o yeniden girdi sermaye tehlike kaçtı.

Bölüm V [ değiştir ]

Babasının emirlerini için Lombardiya Bohemund, itaat için Robert'in ayrılmasından sonra, İmparator karşı savaş devam ve sürekli canlanan savaşlar ve nişan. Ayrıca, o Peter aynı anda iki Polobi aldı ve bunun sonucunda, çeşitli şehirleri kuşatmak için Pontoise Kontu ile, Peter, Aliphas oğlu gönderdi ve Pontoise söz konusu Sayısı SCOPIA aldı ve Achridians tarafından davet üzerine, o hızla Achrida ulaştı. Ama bir süre kalan ve Ariebes kale koruma edildi için, hiçbir şey tamamladıktan sonra, o Ostrobus için gitti, yani kasabadan çok o boş teslim kadar Soscus ve Sırbistan geçti denize açıldığında Beroea için geldi. Ve başarı olmadan tekrar tekrar çeşitli yerlerde saldıran sonra, o Bodina ile Moglena ulaştı ve orada uzun kalıntıları için yatan küçük bir kale yeniden inşa edildi. İşte orada geniş bir garnizon ile ", Saracen" lakaplı, bir Kont sol ve Asprae Ecclesiae denilen nehir bir nokta Bardares kendini betook. Ve o, orada üç ay olmak üzere önde gelen sayar üç, Pontoise, Reboldus ve belirli bir Gulielmus Kontu harcama iken İmparator için terk için bir komplo tespit edildi. Gerçekten Pontoise Kont, bunun farkında oldu ve kaçtı ve İmparator ulaştı, ancak diğer iki yakalanan ve savaş ile çile mahkum Frenk kanunla edildi. Gulielmus yendi ve unhorsed ve ona hapse ve kör Bohemund edildi, diğer, Reboldus, o da onun gözünde mahrum kaldı kimler tarafından babası Robert, için Lombardy gönderildi. Sonra Bohemund Castoria için Asprae Ecclesiae bıraktı. Bu işitme Büyük Yurtiçi, işgal Moglena, ele geçirilen ve hemen ölüm 'Saracen' koymak ve harabe tamamlamak için kale azalır. Bohemund Bu arada, Castoria sol ve kış için umut nerede Larissa geldi. İmparator başkenti ulaştığında, az önce bahsedilen, o anda o olduğu gibi, iş sağlığı için bir yorucu işçi ayarlamak ve kendini tahsis asla herhangi bir dinlenme-ve asker için hem de uzun deneyime sahip bazı generaller için sultan istedi. İkinci dolayısıyla onu uzun deneyim tüm aştı Camyres oldu aralarında son derece deneyimli liderleri ile 7.000 erkek gönderdi. İmparator düzenlenmesi ve bu konularda hazırlık iken, Bohemund kendi ordusunun belli bir kısmını seçilmiş, tam zırh tüm Franks, onları gönderdi ve Pelagonia, Tricala ve Castoria off-elini tuttu. Sonra onun bütün ordu kendini Bohemund Tricala girdi ve cesur adam bir müfreze sevk ilk saldırı olarak Tzibiscus aldı. Bundan sonra o, St George bütün birlikleriyle Şehit festivali Larissa yaklaştı duvarları çevrili ve kuşatmak başladı. Şimdi bu kentin savunucusu imparatorun kalıtsal kulu, Leo Cephalas oğlu oldu, o da altı ay boyunca Bohemund en motorlarına bir sağlam direniş. O anda barbar saldırısının mektupla İmparator bilgi. Ama İmparator hemen sabırsızlıkla yanan rağmen, Bohemund karşı yürüyüş başlayacak, ama her yönden paralı işe çünkü yola ertelemek zorunda kaldı. Sonunda tüm tamamen donatarak sonra, o İstanbul'dan yola çıktı. O yakın Larissa topraklarına ve Hücre tepenin üzerinde geçmişti, o halkın cadde ve sağ yerel olarak adlandırılan tepenin, Cissabus, sol ve Ezeba aşağı yürüdü, bu alan Ulah köy Androneia yakın. Buradan diye seslendi bir nehir yakın bir yerde bulunan genel Plabitza adlı büyük bir köy, üzerine yürüdü ... Burada o sadece yeterince yerine oturtulmasıyla, onun kamp kurdu. Sonra tekrar Tricala için Delphinas ve bahçeleri ile, ve ötesinde. Ve burada Leo Cephalas (zaten konuştum kime), bir mektup taşıyan bir haberci buldum. Aşağıdaki gibi O çok özgürce yazdı: "günümüze kadar Evincing aşırı gayret I götürülürken bu kale tutmuş,, O İmparator bilin Şimdi Hıristiyanlar için izin tüm gıdalar yoksun ve için donatılmış değildir olanlar başladı. bize, ancak bu bile o şimdi veriyoruz. Bu nedenle bize yardım etmek istiyorsanız acele edin ve muhtemelen bizim saldırganlar uzak sürücü olabilir, o zaman Allah'a şükürler olsun. Ancak, değilse, ben, en azından benim görev yapmış ; and shortly (for how is it possible to struggle against nature and its imperious demands?) we must bow our heads to necessity and we intend to surrender the fort to the enemy who are pressing us hard and literally throttling us. But if this calamity should eventually come to pass, then may I be accursed! But I now take the liberty of speaking openly to your Majesty. If you do not hasten with all speed to extricate us from this danger, as we are unable to support the overwhelming burden of warfare, as well as famine, any longer; if you, our Sovereign, do not hasten to bring help when you have the power to do so, then, I say, you will certainly not escape the imputation of betrayal."Buradan İmparator bir şekilde yılında düşmanı üstesinden gelmesi gereken fark etti ve o endişe ve spekülasyonlar ile ezilen oldu. Ve Tanrı'nın yardımıyla çağrılan sırasında bir gün için, o en iyi ambuscades nasıl ayarlanacağı problemini de çok çalıştı. Ayrıca yaşlı bir adam, Larissa bir yerli ve arazi yalan hakkında ondan aranan bilgi için gönderdi. Niyet gözlerle ve çok parmağıyla işaret, herhangi bir kalın koruluklarının yanlarında büyüdü olsun dağ geçitleri düz ile kırdı yerler hakkında onu dikkatle sorguya, ve. O bir tekne tarafından Latinler pusu ve yenmek koymak isteyen çünkü Larissaean bu sorular, o yün olmuştu çeşitli nişan gibi alanında açık savaş shirked ve saldırı Frenk yöntemin deneyim kazandı uğradı. Gün batımında, gün boyu çalışıyorlardı olan İmparator, kendisini uyku betook ve bir vizyon ona göründü. O çilekeş Demetrius kilisede ayakta gibi görünüyordu ve bir ses duydum "Yarın fethetmek zorundadır, üzülme ne inilti etmeyin." O ses şehit Demetrius boyalı üzerinde tapınak asılı bir simge onun kulakları üzerine düştü düşündüm. O, çünkü onun vizyonunun ses sevinç dolu uyandı şehit yaptığı dua yaptı ve bunun yanı sıra söz, zafer ona verilmesi gerekiyorsa, o Selanik'e gideceğini ve şehir birkaç stades 'mesafede o sökmek olur ve devam akıllı bir hızda yürüyerek ve kilisede ona hürmet yapmak. Sonra generaller, kaptanları ve akrabaları çağırdı ve bireysel görüş sorarak tartışmaya başladı, ve sonraki o kurmuştu planını açıkladı. Ve bu onun akrabalarına tüm bölümler emanet vardı; baş komutanlar gibi o 'Küçük John' olarak adlandırılan aynı zamanda, Melissenus Nicephorus ve Curticius Basileios tayin, bu adam cesareti ve askeri beceri, Edirne bir yerli için ünlü olağanüstü bir rakam oldu. Ama bölünmeler sadece o onlara emanet aynı zamanda tüm kraliyet standartları yoktu. Kendi savaş çığlığı yükseltmek ve yapmak sonra, Ayrıca o Yukarıda savaşlarda o kadar çekmişti aynı plan üzerinde ordu hazırlamak onları emretti ve bir skirmishing saldırı ile Latin ordusunun öncü denemek için ilk onları tavsiye genel bir saldırı. Ancak doğrudan asker tam da Latinler için sırtlarını dönüp Lycostomium için yapım gibi acele bir kaçmaya vardı meşgul edildi. İmparator bu emir veriyordu iken, aniden ordu tüm atları neigh için duyuldu. Şaşkınlık hepsini ele, ancak, aynı anda İmparator ve kitlenin daha zeki iyi bir alâmet olarak yorumlanır.
Onlara bu emirleri vermişti olduktan sonra Larissa sağında onları sol ve günbatımı için bekledikten sonra, o bazı seçilmiş erkek onu takip için sipariş ve Libotanium dar geçiş geçti, Rebenicus etekli ve sözde aracılığıyla " Allage "diye Larissa sol tarafında ulaştı, orada o yere doğası araştırdı ve hafif depresyon bulma, onun arkadaşları ile çömeldi. İmparator, sadece ilgili olarak, bir pusu yerleştirmek için onun acele Libotanium en defiles girme noktasında oldu Aynı zamanda, için Franks karşı seçilir ve ileri Roma askerlerinin bir müfreze gönderdi Roma bölünmeler liderleri kendilerine ikinci dikkatini çekmek ve onları eğlence İmparator gidiyordu nereye gittiğini dışarı casusluk izin vermeyin. Yani Romalılar, düz indi Franks saldırdı ve gece tamamen daha mücadele engel olarak kısa bir savaştan sonra, durdu. Istenilen noktaya ulaşan üzerinde İmparator tüm bitiriş bade ve diz çökmek ve ellerinde dizginleri tutmak ve kendisi yanlışlıkla otu bir yatakta alighted ve aynı şekilde yüzünde gecenin geri kalanı yatıyordu aşağı bükme.

Bölüm VI değiştir ]

Gündoğumu Bohemund de dizideki düzenlenen Roma asker gördüm, ve kraliyet standartları ve gümüş dolu mızrak ve kraliyet kırmızı eyer örtüsü ile atları, içine onun güçleri bölünmesi, hem de elinden geldiğince onlara karşı kendi ordu çekti iki ve bir buçuk kendini lider ve diğer üzerinde o Bryennius koymak [1] en ünlü Latin biriydi ve onlar tarafından 'Memur' olarak adlandırılan komutanı olarak. Böylece kendi güçlerini elden sonra, yine prosedürün her zamanki modu takip ve o satırın ortasında imparatorluk bandıralarını gördüm burada İmparator olduğunu düşünerek, bir kasırga gibi bu aldatmaca üzerine aşağı kesik. Kısa bir direnç sonra rakibini sırtlarını döndü ve önceki açıklamaları olduğu gibi deli peşinde arkalarından koştu. Bu arada İmparator kendi askerleri çok kaçan, ve bunların deli peşinde Bohemund gördü ve Bohemund Roma kamptan güvenli bir mesafede olduğunu karar zaman, onun atı atladı, onun takipçileri de aynı şeyi bade ve üzerine düştü Bohemund en kamp. Bir kez içine o takım orada bulunan ve tüm ganimet kapalı gerçekleştirildiği Latinlerin bir dizi, o takipçilerinden başka bir bakış aldı ve takip. Ve kendi Erkekler gerçekten uçuş taklidi edildi ve Bohemund onlardan sonra ve ona Bryennius arkasında kovalayan gözlemleyerek, o George Pyrrhus, ünlü bir okçu olarak adlandırılan ve diğer cesur adam müstakil olan ve peltasts bir güzel dizi onları Bryennius sonra hızla binmek için sipariş ve onu geçti, yakın bir mücadele başlatmak için değil, daha ziyade onlara biraz mesafe ve oklar doğrudan duş gelen atlar hedefliyoruz zaman.Böylece atlı büyük zorluklara düşürülmüştür böylece atlar üzerine Franklar ve yağmuruna oklar sollamak yoktu. Her için o at sırtında iken Frank saldırı ve görünüş olarak hem de yenilmez, ama kısmen onun kalkanı büyüklüğü nedeniyle ve kısmen onun ayakkabıları ve yürüyüş bir sonucu zorluk uzun kavisli doruklarına atını, kapalı geldiğinde sonra sanki, bütün zihinsel enerji buharlaşır için, tamamen başa ve farklı bir adam çok kolay hale geldi. Bu, ben fantezi, İmparator biliyordu ve bu nedenle biniciler hakkında sorun için, ama atları devre dışı bırakmak için değil bunları emretti.Franks olarak bu olabilir 'atları düştü, Bryennius ile erkek yoğunluğu neredeyse karanlık benzetilebilir olabilir, böylece korkunç kafam karışmıştı ve bu büyük dönen kitle toz uzun boylu, kalın bulut neredeyse gökyüzüne yükseldi edildi' uzun zaman önce Mısır başına gelen hangi 'hissedilebilir. Gözleri için ayrıca görme nereden engelledi ve kimler tarafından okları vuruldu kalın toz yüzünden kör olmuştu. Yani Bohemund, konuyu rapor etmek üç Latinler gönderdi. Bu ona, Salabrias denilen nehirde küçük bir ada üzerinde duran üzüm yemek ve hala halk alıntı bir övünen kelime oyunu yapma bulundu. O da Aleksios tahrik vardı "Lycostomium" onun barbarca telaffuz ile yinelenen tuttu için "kurt ağzına." Böylece yapar kibir yanıltmak hatta doğrudan onların gözleri önünde ve ayakları önce şeyleri ile ilgili pek çok. Ama Bryennius tarafından gönderilen haber duydum ve kurnazlık gerçekleşen ve zafer kurnazlık kazandı zaman o, gerçekten, doğal İmparator ile öfkelendi, ama aşağı hiç akıllıca döküm, çok cesur o oldu. Onunla olan tam zırh birkaç seçilen Franks, sonra Larissa karşısında küçük bir tepe monte. Doğrudan bizim ağır asker onlara saldırmak için izin verilmesi için çok hevesle talep onları görünce, ama Aleksios bu girişim onları ölçülü. Yine de oldukça farklı bölümler ve çeşitli türleri bir araya katılmak ve tepe monte edilmiş ve hemen onlara koştu ve yaklaşık beş yüz öldüren Franks, saldırıya yoktu. Sonra Bohemund baş komutanı olarak Türkler ve Migidenus ile cesur asker sevk, geçmek, ancak yakın çekti gibi, Bohemund onlara kurmak ve onları yendi ve nehir onları takip olasılığı olduğunu noktada tahmin İmparator.

Bölüm VII [ değiştir ]

Şafak ertesi gün kırdı olarak Bohemund, onun görevli sayar ile belirttiğim nehir geçti aralarında kendisi Bryennius ve o Larissa mahalle ve içine koştu iki tepe arasında bir ağaç kaplı düz bir bataklık yer bulunca çok dar geçiş (bu bir "cleisura" denir), düz seçildi "Domenicus sarayı" diye pas tarafından girilen ve orada onun palisades sabit. Ertesi gün şafak vakti falanks lideri, Michael Dukas, benim dayı, tüm ordu ile onu orada yakaladı. Bu adam basiret için kutladı ve güzellik ve boy bütün çağdaşları sadece aştı, ama şimdiye kadar tüm kim doğmuş oldu! (Gördüm herkes için şaşırdılar), o da, çok hızlı ve neredeyse geleceğin onun varsayımlar rakipsiz, gerçek ve buna göre eylem alarak onun araştırmalar. Ancak filo dışında bunların kitle bırakmak ve yetenekli okçu olan Türk ve Sauromatians birkaç ortaya çıkarmak ve, İmparator tüm askerleri "cleisura" ağzında girmesine izin için değil bu adam için sıkı tedbir kararları verdi Bu girmek için ve herhangi bir silah ama okları kullanmak için onları komuta izin verir. Bu girdi ve Latinler üzerinde süvari saldırı yaptı ve bir mücadele için yanan dışında erkekler, ağız girmek kimin için birbirleri ile mücadele etti. Stratejik bilim konusunda uzman olan Bollemund, yakın sipariş oluşturmak için ve sessizce durmak ve kalkanlar ile kendilerini korumak adamları emretti. Protostrator görünce onun altında erkekler yavaş yavaş erime ve kendisi gitti geçiş ağzından giren. Kendi gözleri ile erkek ve protostrator Michael, tüm onun güçleri ile onlara kesik görünce ve gelip görmek Bohemund, hatta bu yüzden, bir Homeros ifade kullanmak 'güçlü av ile bir araya geldi bir aslan gibi sevindi dayanılmaz bir acele, bunun üzerine hemen döndü ve kaçtı. Homer dediği gibi o olduğu gibi Uzas (böylece onun yarış almıştır kim), cesareti ve yetenekli için ünlü bir adam, 'wielding, şimdi şu anda sol, onun hedef oluşan sert boğa gizlemek,' sağa eğildi girişinde çıkan ve, keskin dönüm, Latin aşağıdaki onu, yere paldır küldür Straightway f ell vurdu. Ama Bohemund kadar nehir Salabrias olarak kaçak takip. Uçuş sırasında bu aynı Uzas mızrağını ile Bohemund en sancaktar deldi ve elinden standart koparma havada bir dakika salladı, ve sonra yere indirdi. Latinler kendi standart indirdi görünce şaşırmış ve zaten Lycostomium için kaçan Bohemund adamları bazıları tarafından ele geçirilmiştir hangi Tricala ulaştığı başka bir yol boyunca kaçtı. Ve kasaba var girdi ve bir süre kaldı ve daha sonra Castoria ele geçirdi. Ama İmparator kısa bir süre Larissa sol ve Selanik girdi ve her zamanki anlayış ile çok kısa bir süre sonra onları söz verdiği ödeme için Bohemund sormak istiyorum şartıyla Bohemund tren içinde sayar zengin ödülleri teklifi gönderme başladı ve o ödeyemeyen eğer onları, onlar denize aşağı yolculuk ve daha iyisi babası bunun için Robert, ya da, kendisi almak için denize çapraz sormak için onu ikna olmalıdır. Bu başarılı, hepsi onun saygı ve sayısız yardımlardan yararlanmaları gerekir. Ve bunlardan herhangi paralı asker olarak onun altında hizmet vermeye istekli olsaydı, onun ordusu onları kayıt ve onlar gerekli ödeme vermek ve kendi evlerine dönmek için tercih edenler için, o Macaristan üzerinden güvenli bir geçiş verecek olacaktır. İmparator önerisi yanıt olarak, sayar TR unfeelingly son dört yıl boyunca ödeme talep, ama Bohemund var değil olduğu gibi, o süre temporized. Ancak onların kendi makul talepleri ısrar üzerine, o, ne kadar tayin Bryennius Castoria Valisi yanı sıra Peter, Polobi koruma edildi Aliphas, oğlu bilmiyordu ve kendini Valona aşağı yolculuk. Bu haber alınması üzerine, İmparator kadar dolu ve zafer Şehirler Kraliçesi girdi.

Bölüm VIII [ değiştir ]

O geldi diye çok tedirgin durumda kilise bulundu ve hatta rahatlama kısa bir süre yoktu. Ama kilisenin gerçek bir elçi olduğunu ve henüz bile bu koşullar altında yaptığı Bryennius karşı yürüyüş (Castoria almıştı Frank, söylediğimiz gibi) için endişeli olmasına rağmen şimdi, bu Italus öğretilerini tarafından tartışmalı bulundu gibi inancını ihmal. Şu anda için Italus doktrinleri büyük rağbet elde vardı ve kilise üzücü edildi. Şimdi bu Italus (en baştan onun tarih vermek gerekir için) İtalya bir yerli ve Sicilya'da bir önemli bir zaman geçirmişti, bu İtalya yakınında bir adadır. Sicilians Roma yönetimine karşı isyan vardı ve onlara karşı savaşa hazırlanıyor ve onlara katılmak için İtalyanlar davet edildi için; w1lo geldi bu onunla oğlu getirdi Italus babası olan arasında, askerlik yaşı olmamasına rağmen, ve çocuk İtalyanların özel olarak, eşlik ve onunla birlikte takıldı ve bir askeri eğitim almış. Bu Italus hayatının ilk yıllarında harcanan ne olduğunu ve onun eğitim ilk temeli oldu.Monomakus, döneminde ünlü George Maniaces hakim ve Sicilya bastırılmış, onun çocuk Italus babası olan sadece güçlükle kaçtı ve Romalılar altında hala Lombardiya kendi uçuş kendilerini betook. Oradan (ben bilmiyorum) bu Italus hasta her konuda öğretmenleri ile ve dil sanatının birlikte değildi Konstantinopolis, geldi. Aşağı birçok kişi tarafından ihmal rağmen İmparator Monomakus,, harflerin çalışma, için Basil Porphyrogenitus bir zaman için yine de tamamen ölmüş olmasaydı, o tekrar parladı ve canlandı ve ciddi saltanatı harf severler tarafından takip edildi İmparator Aleksios. Çoğunlukla o zaman erkekler lüks yaşamış ve kendilerini eğlenerek, ve kadınsılığı nedeniyle onlar bıldırcın avı ve diğer daha utanç verici eğlenceler ve tedavi harflerle kendilerini meşguldü, ve aslında ikinci bir göz olarak sanat herhangi bir eğitim, içinde. Önce Bu nedenle Italus bu karakterin çoğunluğu bulunca o bilim adamları ile consorted, kaba alışkanlıkları kasvetli erkekler (örneğin için o zaman bile sermaye bulunabilir edildi) ve o onlardan harflerle bir eğitim kavuşmuştur sonra daha sonra ünlü ile ilişkili Michael Psellus. Bu adam öğrenilen profesör altında çok çalıştı, ama doğal akıllılık ve hızlı istihbarat ile ve daha da Allah'ın yardımıyla (o o sık sık Tanrı ağlayan kilisede bütün gece geçirdim için, annesinin ateşli duaları ile elde edilen ve vardı hangi olmasaydı oğlunun adına Meryem kutsal resmi çağrıları yapma) o, tüm bilgi zirvesine ulaşmıştı iyice Yunan ve Chaldoean edebiyatı ile tanışmış ve onun bilgelik için o günlerde ünlü büyüdü. Italus, daha sonra, bu adamın öğrencisi oldu, ama o onlardan öğrenme bile o öğretmen tahammül edemeyeceği böyle bir kaba ve barbar tasarruf oldu için felsefe çekül derinliklerinde mümkün değildi. O cesur ve barbar isyankarlık dolu ve hatta bir şey öğrenmeden önce, o başka ve çok o Psellus kendi aleyhine listeleri girdi baştan herkes aştı hayal. Iyi o, sofistçe önemsiz arda ileri tür bir şey koyarak ve daha sonra bu maç için bir argüman koruyarak halka açık bir toplantı yerlerde günlük halk hareketlerine neden diyalektik tecrübeli olmak. Hükümdarlık İmparator, Michael Dukas, ve kardeşleri, ona bir arkadaş yaptı, onlar kesinlikle onların tahmininde Psellus sonra onu yer, ama ona düşkün olduğunu, ve edebi yarışmalar onu kullanılan, Ducases için, İmparator kardeşleri ve Hatta İmparator Michael kendisi, çok edebi vardı. Bir kartal gibi ikincisi, onun önemsiz üzerinde yükseldi zaman Italus her zaman Psellus ısıtılmış, öfkeli bakışlar atmak olacaktır.
Sonra ne oldu? Romalılar ile Latinler ve İtalyanların savaş patlak verdi ve hayır hatta İtalya'nın bütünün Lombardiya işgal, göz altında oldu.O zamanın İmparator onun arkadaşı ve dürüst bir adam olduğunu varsayımına Epidamnus için Italus gönderilen ve İtalyan işleri anladım. Sonra benim hikaye kısa kesmek için, o bize ihanet tespit edildi ve resmi bir onu dışarı atmak için gönderildi ve bu rüzgar alma Italus, Roma'ya kaçtı. Daha sonra, gibi onun doğası, o tövbe ve İstanbul'a onu geri sipariş ve konut-yer Pege olarak adlandırılan manastır, ve Kırk Azizler Kilisesi olarak ona verdi İmparator için yalvaran mektuplar gönderdi. Daha sonra Psellus başın tepesini traş etmek aldıktan sonra Bizans sol, Italus tüm felsefenin önde gelen öğretmen oldu ve filozofların en yüksek, 'Hypatus,' tarz ve o Aristoteles ve Platon kitaplar açıklayan konferanslar verdi. O genellikle çok öğrenmiş olması gerekiyordu. ve o hiç şüphesiz ki en güzel felsefi sistemi, Gezginci, ve özellikle diyalektiği açımlamak tüm diğerlerine göre çok akıllı oldu. O dilbilgisi üzerinde tökezledi ve retorik nektar tadı hiç için değil, edebiyat diğer dalları için o, çok iyi bir kafa yoktu. Sonuç olarak onun dili adapte ne de tüm parlak değildi. Aynı nedenle, çok, onun karakteri sade ve tamamen zarafet ile sade oldu. Onun çalışmaları da kaşlarını daralan ve o kelimenin tam anlamıyla sertlik üfledi.Onun yazıları diyalektik exordiums dolu dolu ile ilgili tartışmalar yaptığı dil yaptığı yazılı eserlerinde daha onun söylemlerde daha çok ', teşebbüs deliller' ile redounded edildi. O rakibi otomatik olarak sessizlik ve umutsuzluk indirgenmiş olacağını yenmek için onun argümanları çok güçlü ve çok zor oldu. Için o, ya onun sorunun tarafı bir çukur kazmak olur ve zorluklar bir kuyuya onun muhatap savurmak. Bu beceri adam diyalektiği vardı, ve sorular hızlı arkaya o akıllarını kafa karıştırıcı ve korkutucu ile rakibini mahçup olur. Bir kez onunla öne sürmüştü herkes, bu labirentler kendini özgür ve imkansız oldu. Başka yollar yılında en rafine edilmemiş ve şiddetli öfke tabi olduğunu ve bu şiddetli öfke onun öğrenme elde kredi iptal ve oblitere. Argümanlar için bu adam yumruk gibi kelimeler kullandı ve onun muhatap sadece utanç kendini kaybetmek izin vermedi ne de rakibinin ağzını dikiş ve onu susturmak için kınayan memnun, ama derhal elini sakalını gözyaşı dışarı uçtu ve saç ve hakaret hızlı, hakaret takip aslında adamın ellerini ve dilin kullanımında ölçülü olamazdı. Sahip olduğu tek unphilosophic özelliği darbe sonra öfkesi onu terk olmasıydı, gözyaşı ve belirgin pişmanlık izledi. Onun görünümünü bilmek herkes ilgi istiyorsanız, başını burnuna geniş ve ücretsiz soluk verme, yüzü açık, onun kaş çok önemli, büyük, sakalını kısa boy, birlikte göğsünü geniş ve bacaklarda iyi örme, yuvarlak çok uzun daha. Burada ve orada hece sakat için, genç bir adam olarak ülkemize gelip iyice Yunan öğrendim ama eklemlenme oldukça net değil vardı bir Latin beklediğiniz gibi onun telaffuz gibi oldu. Bu onun söyleyiş içinde netlik istiyorum ve son mektupları bırakarak hatta sıradan insanlar ve yapılan retorikçileri kaçmadı yaptığı konuşmada kendisine 'rustik' diyoruz. Onun yazılarında tüm kaynaklardan alınan diyalektik commonplaces, ile dolu olmasına rağmen Sonuç olarak, onlar kesinlikle kompozisyon hataları uzak değildi ve dağınık yayın solecisms.

Bölüm IX değiştir ]

Bu adam daha sonra tüm felsefe ve gençlerin kabul ana ona akınına uğradı. (Onları Platon ve Proclus doktrinleri ile izah için, ve iki filozofların, Somaki ve Iamblichus, ama özellikle Aristoteles'in kurallarını ve o bir servis aracı karşılayabilme gibi, isteyenlerin için sistemde talimat verdi ve oldu o çok kendini ve bu gurur duydu ki bu konuda o. onun dikkatini ayrılmış) Henüz o şekilde durdu onun şiddet öfke ve karakter onun genel istikrarsızlık olarak görev yaptığı öğrenciler üzerinde çok iyi bir etki uygulamakla için eşit oldu. Ve, ben dua, bak öğrenciler-orada Süleyman John, ve belki öğrenme adanmış bir Iasitas ve Serblias ve diğerleri vardı, onlar sık ​​sık saraya geldi çoğu ben, sonra kendimi gördüm. Bunlar doğru hiçbir edebi konu biliyordu, ama biçimsiz hareketleri ve bacaklarda deli kontorsiyon yapma, diyalektikçidir olarak teşkil eder, hiçbir şey ses anladım ama karanlık bir yol ve benzeri eşit korkunç kavramları, hatta fikir, ruh geçişmesi hakkında bu ortaya koydu. Mahkeme ziyaret kutsal çift, tamamen İlahi yazıları yorumlanması yaptıkları çalışmada iki gün ve gece de emilir olduğunu görmemiştir herhangi öğrenilen bir adam var mı? Ben kraliyet anne anlamına gelir. Hitabet yasaları buna izin için ve burada, küçük bir masal anlatacağım. Ben elinde bir kitap taşıyan kahvaltı masada zaten Empress, annem, ve özellikle didaktik Babalarının yazıları, filozof ve şehit Maximus bu gömülmüş hatırlıyorum. Için o gerçek bilgelik kazanmak isteyen, çünkü dogmalar hakkında bu gibi fiziksel ilgili tartışmalar çok fazla ilgi değildi. Ve sık sık ona merakla ele geçirdi ve bir gün benim merak içinde ben nasıl kendiliğinden böyle yüce boyutlara çıkabilir ", ona dedi ki? Ben titremeye ve hatta benim kulak uçları ile böyle şeyler dinlemek değil cesaret için? Için . demişler adamın tamamen soyut ve entelektüel karakter, kişinin baş ağrıtmaktadır "O gülümsedi ve dedi ki" Ben oldukça övgüye değer dehşet bu tür biliyorum ve kendimi bir titreme olmadan bu kitapları dokunmayın ve henüz gözyaşı olamaz onlardan uzak kendimi. Ama biraz bekleyin ve diğer kitaplar içine batırılmış sonra, bunlardan tatlılık tadacaktır. " Bu sözcüklerin anmak azabı kalbim ve diğer masalları, tabiri caizse, bir okyanus içine düşmüştür. Ama tarih kuralları onlara, bu nedenle bize Italus hikayesini geri çalışmasına izin korusun - o ben adında var bazı kişiler öğrencilerin, onun popülaritesinin doruğunda olduğu zaman, o hor hepsini tedavi ve birçok döndü isyan için güçsüzdür fikirli ve kendi öğrencileri zorbalar bir kaç değil yaptı. Ve zaman benim bellekten isimlerini ortadan olmasaydı, onları birkaç söz olabilir. Babam tahta yükselmiş önce bu gerçekleşti. Onun katılım günü o çok kötü bir şekilde ve görünüşte uzaktan sürgün harflerin düzenli çalışma burada tüm eğitim bulundu, o bazı canlı kıvılcım onları altında bidden belki olabilir olup olmadığını görmek için bir araya külleri yan yatan hiçbir zaman kaybetti. Öğrenme eğimli (ve onlar ama azdı ve Aristo felsefesinin vestibül ötesine geçmemiş) o teşvik den aksatmadı ancak Yunan edebiyatı için kutsal yazıların çalışma tercih bade. Olanlar O Italus karışıklık her şeyi atma ve o çok edebi ve önemli görevler üstlenen alışık olduğu gibi yoldan birçok önde gelen, bu yüzden, onu incelemek için Sebastocrator Isaac deputed bulundu. Isaac rapor dediği gibi Italus olduğunu gördüm, o açıkça bir kamu toplantıda onu sansüre ve sonra İmparator, kardeşi emriyle dini mahkemesine onu geçti. Ama Italus kendi cehalet gizlemek edemedi ve o kilisenin oldukça yabancı doktrinler var ileri kustu ve o bir soytarı gibi hareket ve bir kaba ve kültürsüz doğanın başka şeyler yapmaktan aksatmadı dini gelenleri ortasında , kilisenin başkanı daha sonra zihin daha iyi bir devlet onu getirme umuduyla büyük kilisenin külliye içinde gözaltı onu mahkum Eustratius Garidas oldu. Ancak, rapor Garidas daha hızlı doğru yolu onu geri getirdi ve Italus yanına tamamen onu kazandı dışında en diğer kötü doktrinleri ortak olacağını söyledi. Sonucu ne oldu? Konstantinopolis'in tüm nüfus Italus için bağırarak, kilise akın. Muhtemelen o kilisenin ortasına yukarıdan aşağıya atılmış olurdu, o kutsal yapının çatıya kaçtı ve o bulunan bazı delik kendini gizli değildi. Ama yürürlüğe vardı yanlış doktrinleri çok saray bazıları tarafından tartışıldı ve bir kaç soylu bu zararlı dogmalar tarafından bozulmuş olduğu gibi, imparatorun ruhunu canı sıkkın edildi ve Italus tarafından öğretilen sapkın öğretiler on bölümlerde özetlenmiştir ve sevk İmparator için. Daha sonra İmparator tüm cemaat dinledi ve lanet tekrar ederken Italus, başını açık ile büyük kilisede minber bu bölümleri okuyarak ve onlara bir lanet telaffuz yaptı. Bu yapıldığını zaman, Italus hala kontrol edilemeyen kaldı ve yine oldukça açıkça birçok bu aynı doktrinler öğretti ve İmparator tarafından reprimanded üzerinde, o da kendisi aforoz edildi, aniden ve terbiyesizce döndü. Daha sonra, o pişmanlık itiraf zaman, aforoz cezası biraz hafifletilmiş oldu. Onun doktrinleri hala okunduğu ve lanetli rağmen, ve gizlice ve kilise tarafından ona telaffuz aforoz cemaate sesli bir sesle telaffuz değil gibi, onun adını sadece, dolaylı olarak söz edilmektedir. Daha sonraki yıllarda için onun görüşler değişti ve o yol olmuştu içine hata pişman. Dahası, ruh geçişmesi bir inanç inkar ve aziz kutsal simgeleri hakkındaki hakaret kelimeleri geri, bu ortodoks uygun yapmak gibi o da bu yüzden "fikirler" hakkındaki öğretim yenilenmiş ve o sahibi olmak için kendisini mahkum oldukça açıktı eski düz yoldan sapmış.

Notlar [ değiştir ]

 1.  Brienne Sayısı, Apulia Constable


MEGLEN.

30 Aralık 2013, 17:19

Meglen

Vikipedi, özgür ansiklopedi
Bu makale veya bölümdeki bilgilerin ve ifade kalitesi iyileştirilmelidir.
bakın stil rehberi ve öğretici ve bir yardım eli vermek . 
Bu makale etiketlendi Mayıs 2007
[[Wiki]]
Bu makale veya bölüm değil bir standart format . 
standardizasyon sonunda etiketi silin. 
Bu makale etiketlendi Mayıs 2007Meglen (in Yunan Μογλενά Moglen , Bulgarca Мъглен , Türk Caragiova ) bir bölgedir Yunanistan sınırında, Makedonya Cumhuriyetikuzeyinde, Selanik .


Meglenoromânii değiştir ]

Ana madde: Meglenoromanians .
Makedonya Cumhuriyeti'nde bu bölge ve çevresindeki bölgelerde ana topluluk olan Megleno , hoparlörler Meglenoromanians dil . Kara Meglen (thema Moglen) ve Romanyalılar (Ulah) ilk tarihsel kanıtlar 1094 Büyük Lavra manastırı kalma Athonite arşivlerde korunmuş bir belge yoluyla elde edilir. Bu belge yıllık tavsiyelerin teslim etmemişti manastırın Ulah nüfus rahipler tarafından yapılan şikayet üzerine İmparator Aleksios Kommenos yanıt verir. Saniye sonunda. Ondokuzuncu erken yüzyıl. Yüzyıl, bu tarihi belge, kendi alanında sertifikasyon Megleno ilgili oldu. John burada Neniţescu hikayeler (1895), George Murnu (1913), bkz meglenoromânii Ulah kökenli Romen-Bulgar İmparatorluğu'nun torunları olarak sayılmaktadır. Dilbilimciler, ancak, Th bakın. Capidan ve konuşulan dil ve yakınlığı Romen dayalı Tache Papahagi, kabul ataları Megleno Dacoromanians toprak süreklilik yaşamış, hatta göç eden Ovid Densusianu görmek, kuzey Tuna bir kolonisi olmuştur sadece saniyede Meglen. XII-XIII, hatta daha da sonra. Biz Capidan alıntı: "biz sn bugün hala bulmak o kendi ülkesinde Megleno geçmişini indiklerinde. X ve XI, dilsel iniş saniye sonrasına kadar bu topraklarda onları göremiyorum.(Capidan 1925: 65) XII ve XIII bile ". Megleno önceki Moglen Ulahları geliyor anlatan tarihsel belgeler olarak kabul edilir. Diyaspora Megleno tartışmalı olmasına rağmen, aşağıdaki arasında üreme-almak, arazi Meglen yaşayan tasdik Ulah için bu belgenin önemi göz önüne alındığında:
"O Moglen yaşayan bazı Kumanlar, çevrelerindeki yükseklikleri Puzuchia tırmandı Athos Dağı Aziz Athanasius benim dürüst manastır tarafından bilgi verildi, manastır sahibi olan, koyun otlatma arazileri için ağıllar ve olanlar vardır herhangi bir engel olmaksızın, nedeniyle ödemeyi reddederek onda hayvanları için. Eğer öyleyse, o zaman Rab, saltanat için tüm borç tithing nedeniyle Athanasius manastır ödemek için her tarafını zorlamak hatta kadar, başka vererek benim karar ışığında, Moglen vergilerin benim arkadaşları komuta ve saltanatimin belirlenmesi için başka türlü yapmak için cesaret, bu yüzden onların insan olarak Ulah ve Bulgarlar ve diğerleri saymak için izin yok, ama hepsi metanetini geleneği sonra nedeniyle söz konusu manastır sağ elini isteyin. Hepsi bu konuda nazik görünmüyor, ama haksız yere uzak bir şekilde sonra, bazı bulundurma veya Ulah ve Bulgarlar üzerindeki vergilerin muaf almak için tekrar çalışacağız, daha sonra, zorla alınan yükseklikleri tahrik bile istemeyerek. Ondan sonra çip küfürlü erişim yükseklikleri ya da benim saltanatının karara karşı söz konusu manastır, zararlı bir şey kullanacaksanız, o zaman hukuk ve adalet ile cezalandırılır. Ama yükseklikleri ve Ulah giderseniz ile anlaşmazlık içinde olan onları belirtilen manastır sürüleri gergin ve dolayısıyla ihtiyaç Moglen hukuka uygun yerlerde kendi sürülerini kurşun, sonra benim hanım rahatsız edilmeden bütün hayvanları beslemek için karar vardır il Moglen içinde her türlü, herhangi bir vergi ödemeden ve zihin olmadan önlemek veya koleksiyoncular haraç eyaleti, askeri veya Kumanlar tarafından tahrik. Birisi benim saltanat karara karşı bir şeyler yapmaya çalışırsa, kim olursa olsun, krallık büyük suç alacak. Dediğim gibi Yani Aziz Athanasius manastırın bu Ulah, belli bir görev verme konusunda sorulmadan kızgın ya da tehdit olmadan şimdi ve totodeauna başlayarak, ilin Moglen yasalara uygun yerlerinde hayvan otlatmaya. Hatta iki koyun, Stan Rimnic denilen hükmetti ve hanehalkının çocukları Radu topal ve onun Peducel ve sivil bağları yüksekliği manastırın Ulah tarafından düzenlenen bu ve bu benim komutları onlar haraç vermeden hepsini tutmak, ve birinden tehdit veya sıkıntı olmadan, onun o vergilerden ile Stan dans vererek dayatılan tutar herhangi bir yaratık olarak manastırı verildi çünkü herhangi bir Vergi yüksekliği belirtilen sheepfolds geleneğe tarafından talep. Peki, kim bu kararın altında benim saltanatı Aziz Athanasius manastır bu iki sheepfolds öğretecek kişi preavenerabilului Sebast ve hartular kir Theodor Chumnos bu ilde Moglen de vergi toplama takviyeli bir yargı ilgilenir sözü alır Onlar, rahatsız rahatsız ya da yukarıda söylediğim gibi, herhangi bir vergi olmadan kaldırmak olmadan, her türlü hayvanları için otlak olarak onu bağımlılığı olan Ulah altında işgal çünkü. Bahsettiğim gibi, sonra, orada arazi değil kararda manastırın dışında Chostiane bağımlı Manas HAZIRLIK St John prodrom, serf, ve onlar ilinde Moglen de vergi toplamak için bakım olanlar muaf olarak düşünün arazi ağıl kalıp bu manastır Prodrome'daki kararı dahil etmek, onların ustaları ve onların serf usta ve herhangi bir engel ve sıkıntı olmadan ölmek, ağıl bulunan kölelerin değirmen arazi ve hiçbir sivil gücün müdahalesi yerine, manastır prodrom teslim, başkalarına verilecek. Ve bilim benim saltanatı Chancelleries bu kararı gösterilir ve o St Athanasius saklama ebedi manastır için emanet edilecek "(Brezeanu, Zbuchea 1997: 107-109). Çünkü bir vergi olması şikayetlerin görüldüğü gibi Manastırın özelliklerini otlatma Ulah çoban kullanımı için ödemek zorunda kaldı. Bu belgede il adı, meslek ve Manastırı arazi ve çobanlar yükümlülüklerin yasal statüsünü betimlenir. Biz göstermek ve Stan, Radu topal ve Peducel gibi ilk isimlerden Rumen, Slav ve Latin etkisi, bazı. Tabii ki bu çatışma belirtilen iki sheepfolds Bizans İmparatoru ile ele alınması şikayet için yüksek ekonomik öneme sahip olmalıdır. Bildiğimiz gibi, zamanda bir ağıl Aromanian popülasyonda, biz bir celnicat, kabilesinin bir tür ekonomik çıkarları ve akrabalık ile bağlantılı ailelerin kadar yapılmış eğer bir ittifak fălcări olmadan bunu anlamak gerekir.

Meglenoromânii ilgili bilimsel araştırmaların üst değişim ]

IG von Hahn, Reise durch "Die Landschaft Moglen" in Gebiete Wardar und des Drin, Wien, 1867, Gustav Kantarcı, Ulah-Meglen, eine die: Erken yazarlar vardı varlığı Megleno araştırma ve yayınlanan makale yapmış ethnographisch-philologische Untersuchung, Leipzig, 1892, Nicholas Popilian, Balkan Yarımadası, Bükreş, 1885 Romenler, Apostol Margarit dergisi "Edebiyat Sohbetleri" yılı. VIII, Iaşi, 1874 John Neniţescu, Türkiye'nin Avrupa Romen gelen, Bükreş, 1895 B. Nicoalaides, Les Turcs et la Turquie contemporaine, Paris, 1852 IC Jireček, Uber Wlachen von Moglen, Leipzig ve Berlin, 1893 ölmek; Victor Kančev , Mekedonien, Sofia, 1900 Densusianu Ovid'e, Histoire de la langue Roumaine, Cilt I, Paris, 1901; Perikles Papahagi, Meglen Romenler, Bükreş, 1900, Meglenoromânii. Etnografik çalışma dilbilim, cilt I-II, Bükreş, 1902, Pindus Rumen George Murnu Tarihi. Büyük Eflak (980-1259), Bükreş, 1913. Sonra olağanüstü katkıları Th getirdi. Capidan, Meglenoromânii, Bükreş, Cilt I-III, 1925, 1928, 1935 Taché Papahagi, Origin Muloviştenilor ve Gopeşenilor, Bükreş, 1935 Hâciu Anastase, Aroman. Ticaret, sanayi, sanat, genişleme, uygarlık, Focsani, 1936, Petar Atanasov, Le Megleno-TURC nos jours. Une Approche linguistique, 1990 Meglenoromanians bugün, Bükreş, 2002, ve diğer çalışmalar, IA Candrea, Sextil Puşcariu, G. Pascal, Andrew Avram Nicholas Sara-mandu, Matilda Caragiu-Marioţeanu Elena Scărlătoiu, B. Conev, Johannes Kramer, Wolfgang Dahmer, Beate Wild, Thede Kahl ve
Sayı ve arsa Meglen dan kökenli Meglenoromânii (Vlăsiei) coğrafi alanı (Türkçe isim Caragiova idi) Makedonya Cumhuriyeti, Saronik Körfezi'nin kuzey-batı Yunanistan sınırında bulunan son derece verimli 933 km2, yüzey. Meglena "dağlar Cosuf ve Nige Vardar doğu, güney ve Voden Ianiţei toprakları, Marianşca dağlar kuzey ve batı" (: 384 Neniţescu, 1895) sınırlıdır. Kara dağlar Paic, Gândaciu ve gövdeleri arasındaki yükseklikler ve vadilerin bir kompleks oluşur. Arazinin bir kısmı, Caragiova Bulgar Bulgarlar ve iuruci yaşadığı 50 köyde tarafından işgal edildi. Ilin Meglen, üç ortak Huma, Coinsco ve Sirminina kuzey kısmı, bugün Makedonya, kalan yedi ortak Lugunţa-Lundzini (bugün Langardia) Birislav (şimdi tehlikede), Liumniţa (bugün Skra) Kupası Cumhuriyeti (Bugün Kupa) Hosanna (şimdi Başmelek) Ţărnareca (bugün Karpi) Barov ve Nant şehir (bugün Notia) Yunanistan'da olmak. (: XXVI 1892), 14000, Victor Kančev (1900: 146), 11.960, John Neniţescu (1895: 389), 21700 (ortamda da 4960 varlığını notları) Perikles Onlar sayısına Megleno Gustav Kantarcı farklı rakamlar süzülüyor Papahagi (1902: 44), 20000, Theodor Capidan (1925) 14720. Biz yıl belirten aşağıdaki tabloda vermek ve sayı Megleno ilgili köyler. Bu köylerin çoğunda sn sonunda Romen okullar ve kiliseler vardı. Ondokuzuncu erken yüzyıl. XX.

Etnik isim değiştir ]

Adı bilimsel sn sonunda kabul edilen isim Megleno olduğunu. "Vlas" (Slavlar ve Ulah tarafından verilen ad çiftçilere atfedilen), zaman içinde kaybolmuş Ruman olarak bilinen Romen bir lehçesini konuşan kara Meglen bir Romen vatandaşı temsil eden XIX. Aroman olarak, Romenler Meglen kökenli yerden kendi adını verin: liumnican (Liumniţa itibaren) cupineţ (Kupa) uşineţ (Osan) lundzineţ (Lundzini itibaren) năntineţ (Nant itibaren) ţărnăcot (Ţărnareca) brăzlăveţ (Birislav itibaren). Bu özellik, Makedon köyü sonra, diğer kasaba sakinleri ayırt etmek ihtiyacı nedeniyle olmalıdır. Nasıl P. Papahagi (1902 17) öğreniyoruz, Huma, 1900 sakinleri, kendi kurucusu, çoğu durumda onun ismini çekti köy gecekondu bölünmüş oldu. Maala-lu-Pardue, Maala-lu-Parga (Parga mezra kurucusu idi), Maala di-di-Chief (ilk kurucu), liderliğindeki nântenii tarafından kurulan Maala-lu-Biciac (: Böylece, altı gecekondu vardı mahomadanism taşımak reddederek sonra buraya kaçan Biciac), Maala-lu-Ristu, Maala-lu-Stepan. İşte, o 1925 yılında ne dedi Th bulunuyor. Kendi etnik isimler hakkında Capidan: Vlas "Onlar her denir" "ve bu isim yakın oturmak uluslara bilinen, adı" çağrılacak gerektiğini Rumon ", bir iz bırakmadan kayboldu. Bu "Vlas", Makedonca aksine, bilim adamları tarafından sadece istihdam ve köylerde yaşadığı bölgeyi göstermek için daha fazla hizmet vermektedir Meglenoromanians zaman yeni ismi özetlenmiştir olduğunu, ancak anlaşılmaktadır. . Kendilerini adını biliyorum, ama hatta yine, Romence, ve ISTRO-Romen muhalefet sadece alimler onu kullandığı, adını "Meglena" Bilmiyorum, sadece "(Capidan 1925: 5) Bugün, sakinleri Cerna Megleno (Macedo-Rumence) olarak kabul edilir. Bunlar geçen yüzyılın sonunda ortaya çıktı değişimi Vlas isim bilimsel adı kaybetti. Bugün, Cerna vatandaşlığa bilimsel adı Megleno oldu. Yunanistan ve Makedonya olanlar hala Vlasiç Megleno adını bilmeden söylüyorlar. Arazi Meglen bir sakini anlamak ve Bulgar iuruc çünkü Meglena ismi kullanılmamıştır.Arazinin çok Megleno yerleşim batısında Vardar konsantre bunlardan yaşadığı, trapez biçim Ţârnareca-Sirminina ve Nant-meyve bahçeleri.

Etnogenezinde üzerine teoriler değiştir ]

IG von Hahn arazi Meglen Vlas ve Daco-Romen Carpathians sakinleri tarafından konuşulan dil arasındaki benzerlik hakkında rapor kim birinci oldu. Ardından, kökeni ele ilk eserinde Vlacho-Meglen, 1892 yılında, Gustav Kantarcı oldu. Ovid Densusianu ve Asya fizyonomimizle (daha belirgin elmacık kemikleri) dayalı Constantin Jireček, bunların Megleno-Romenler inanıyordu (1091 yılında Bizans İmparatoru Aleksios yoru kendi yenilgisinden sonra bu bölgeye yerleşmişlerdir) Peçenekler'in ile Romenlerin karışımından. Ayrıca, Ovid Desusianu Megleno-Romenler Macedo-Romanya tarafından işgal Daco-Romanya topraklarında bir koloni olduğunu iddia ediyorlar.Gustav Kantarcı ve George Murnu Romenler arazi Meglen çekilmişti torunları Megleno-Rumen-Bulgar İmparatorluğu, olduğuna inanılmaktadır. Bulgar-Eflak Ovası Meglen Blackbird (Kosovopolije) ve savaştan sonra topraklarda mültecileri kabul takipçileri Kantarcı.Önceden Aroman arasında geçti bu nüfus, verilen Megleno-Romen adı, isim Meglen arazi olarak alınır. George teorisi Murnu: Balkanlar ve olanlarda Romenler kuzey Pind (Sırbistan ve batı Bulgaristan) geliyor. Pind Romenler üç Romen devletleri oluşturan ise Büyük Eflak, Eflâk Eflâk Küçük ve Yukarı Balkan Romenler Peter altında Rumen-Bulgar İmparatorluğu'nun ve Asen hanedanı Ulah kurucuları vardır.İmparatorluğu ve Tatarlar (1241) gelişinin Güz Balkan Romen göç ve Pindos ve Karpat güçlenmesine yol açtı. Pind onlar Megleno-Rumenleri yükseldiginiz. "Bu lehçelerin ikisinin arasındaki Graiul arabulucu (Daco-Romen ve Aromanian, nn) kez Rumenler HEMOS konuştuk oldu ve genellikle kuzey Balkan Yarımadası'nın, zamanla ödünç elemanları tarafından daha özellikle Daco olmak görünmüyor Pind yılında Eski Roma dan. Bugünün sözde Megleno-Romen lehçesinde, Makedonya Batı Rodop bir bölgede yani Meglena Rumen temsilcisi "(Murnu 1913: 209-210). (Pindos dağları güney Meglena Bulgaristan ve Ulah göç dağlar bırakarak Nedenleri Teselya) ve kuzey (Tuna) "Yani Bulgaristan'da konsantrasyon, Bizanslılar düşmanları, Rumenler Trakya mănoasele ovaları kayıp daha çok ekonomik olarak imkansız, ve olurdu olarak görülüyor Rumen sığır kışlar yüzlerce ve binlerce. Onlar yeni bir ev, kendi făgăduinţii ülke için bakmak bu nedenle vardı ve Dacia Traiana, onların kardeşleri ve ekonomik, siyasi ve ulusal alanda bir parçası olduğunu arsalar çoğu boşuna sakinleri onları gergin açılır oldu eylem daha fazla veya daha az özgür şimdi sonuncusunun ülkeyi temizlenmiş Tatarlar (1241) ve Liber işgalinden sonra dış engelleri Asya ordularını kalır. Şimdi Trakya ve Bulgaristan yavaş yavaş daha sonra sadece bir kaç doğu Trakya'da adaları ve Rodop partileri söz edilmeyen bu ortaçağ Rumenleri, boşalma. Göç Türklerin gelişini kadar doluydu. Onların sadece izleri bugün Megleno-Romenler vardır. (: 229-230 age) ve başka bir çalışmada:. Onların geçmişi Balkanlar'da başladı, ardından "onlar diğerleri arasında getirdi Karpat, ve bir kez yaşadığı ülkenin hükümet biçimlerinin dibinde devam Ulah Bulgaristan dağlar "Meglena Balkanların ötesinde güney aktı. Bugün sözde Romanya Megleno arasında hayatta görülebilir Moğol türü, kanıtladığı gibi bu köy yerleşim ve Ulah, Alexis Komnenos altında 1091 yılında kurulan bu koloni pecenegi aci gibi kalabalık tarafından etkilenmiştir, romanize oldu. "(Murnu 1939: Perikles Papahagi 14) teorisi (1902: 7-8): Geçmişte, Romenler yerine Eflak Pacini çağrıldı ve büyük olasılıkla, Meglen tüm Rumen o zamana kadar yaşadığı kendi ilçesinde bir kayma oldu . "Bu parçaların kendi yerleşim Meglena Romenler Romen kardeşlerimizi bulundu olacak Yani, tüm Balkan Yarımadası üzerinden gergin gerekiyordu o zamanlarda Romen halkı için, en azından ardı edilemez." Meglenoromânii torunları Dükalığı yönetti Cruse (Chrys) tarafından, "hangi. bugün batı Bulgaristan ve Sırpların güney bölgelerinde uzanan" bu krallığın başkenti prosac ve arazi SCOPY Prizren dahil ve Veles üzerinde Iştip, Serres kadar Meglena tıngırdatabiliyorsunuz."Asanestilor hanedanı (1257) ile, bizce, zaman Romen dil gelişimi Daco-Romen ve Macedo-Romen ayrı olduğu anlamına başlasın.Kilise Slav dili egzersiz benimsemiştir Daco-Rumence, bu etki büyüyor. Hepsi aynı şey Megleno-Romen ile ne vardı. Macedo-Romence, ancak, kilise tanıttı olduğunu Yunan dili daha az ya da bu etkiye deneyin "(age: 9). Kim Rumen dilinin lehçeleri çalışmaya dayanarak Megleno Romen etnogenezinde üzerinde iyi argümanlar getirmek Theodor Capidan olduğunu . O emin Megleno-Romenler geçmeden önce (nedeniyle Rodop Bulgarlar tarafından konuşulan benzerlik Meglena dil lehçesi) Rodop Dağları'nda uzun bir dönem geçirdim olduğunu söyleyerek, Tuna kuzeyindeki konuşulan lehçesi benzerlik Megleno Romen dilini bırakır Meglen arazi. Theodor Capidan Rumen dilinin oluşumu sırasında, biz Tuna kuzey ve güney hem de bulunan Rumen etnik birimi, konuşabilir, sonucuna varmıştır. Romen Dili Romen lehçeleri oluşumu Balkan Yarımadası temelini oluşturmaktadır. Aynı zamanda, Romence dil Arnavutça etkisi antik Rumenler Arnavutluk halkına bitişik bir alanda yaşadığını gösteriyor. O eski Arnavut krediler gibi meraklı Arnavutlar ya kuzeyinde yer alan ilkel bir ülke vardı, ya da Romen nüfus Bulgaristan dağlarında zaman geçirdim anlamına geliyordu iki lehçeleri (Aromanian ve Megleno), dahil değildir . (Capidan 1925: 56) Fakat onun argümanları filolog Th bakın. Capidan 20 yılda yazılmış birçok eser, ifade: "Romen kalıntıları Transdanubians Balkan Yarımadası bazı kişiler kuzeyindeki erken gelip, iki nüfus bugün korunmuş ve Macedo olarak bilinen Megleno-Romen: ve kapalı diğer bir kaç yüzyıl sonra ve dolayısıyla adını, Meglen bölgeye yakın oturmuş. Ilk yüzyıl tarihi, yine konuşur. X, ikincisi için biz geçen yüzyılın ilk yarısında daha eski hiçbir tarihsel kanıt var. Bu sn beri Meglen ve Meglena bahsediyor doğrudur. XI, Basil II Bulgarohton altında Bizans egemenliğinin yıkılmasından sonra Bulgar İmparatorluğu tarafından finanse Megleniţilor 'Ĺíůôéá bir merkezi hakkında kendi Ilit (Çëßôóáň bir Ü ÷ ve ĚďăëÝíůí) bir başkanı hakkında söz olduğunu Megleno-Romenler tarafından yaşadığı bugün İslam'a geçti, ancak genellikle yüksek benzerlik celnicului Aromanian yüzyıl arasındaki illit ismi arasındaki sorunu bypass edecek.Ihtiyaç Pindus ve Teselya (1065) ayaklanması Aroman ön planda koymak gerekiyordu izin Niculitã XI, sonra Megleno-Rumenler bu bölgede hala düşük olduğunu ve bu nedenle onlar hakkında konuşuyor olamazdı diye sonra kendi varlığı hakkında bir şey söz değil.Diğer deyişle Dacia Traiana içinde Rumenler birleşerek farklı ise eski ayıran uzayda mesafe Macedo ve Megleno-Romence arasında var olan kıyaslanamayacak kadar büyük olmasına rağmen, hemen hemen aynı kontrast, aralarında var. "(Capidan 1924: 92-94) yaşındaki Arnavut Daco-Romen arasındaki kelime borçlanma dayanarak, ama Megleno-Romen ve Aromanian lehçelerde eksik, Capidan sonucuna" Romenler Meglen bugün kanıtladığı gibi Başlangıçta kendi lehçesi, Balkan-Karpat Eski Roma ve onların daha Daco-Romenlerin ağzına yakın telaffuz sn sonra onlarla birkaç yüzyıl arada daha açıklıyor güney kolunun bir parçası idi. Epir ve Teselya bu Romence, dil albano-Romanya ilişkilerine yansıyan ve içine iniş: VII veya VIII, daha sonra onları bulmak bölgelere doğru yolu "(103-104 age) ve" alma güney Romenlerin ilk kısmını başgösteren (: 117 age.) Slavo-Romen daha sonra nereye "aşağı ve meglenoromânii gitti orada, Bulgaristan tarafından yapılması olacağını daha olası görünüyor. 1932 yılında teorisini tamamladı: "sn beri. X, Aroman sn kadar tarih görünür. Teselya ve Epir siyasi düzenlemede ilk söz, Megleno-Romen özel popülasyonları Aroman hakkında ayrılmış hiçbir soru olabilir XIII. Onlar hala çok Macedo, kuzey vardı ama onlar Daco-Romence ile yakın idi. Sol ve sağ Romenler Tuna arasındaki temas kesilmesi ölçüde Megleno-Roma atalarının ile yapıldı. Kendi dilleri izleri, onların Daco-gelen dil eksik Romence ama Aromanian, ben Megleno-Romen ve Romence Dasien arasındaki uzun temas verdi "(Capidan 1932: 9). Teoride Bu değişiklik Nicolae Saramandu (: 154 1993): destekler gibi Capidan, sonradan Megleno Romen kökenli işgal yazarlar tarafından tebliğ değil "Romen sunumları Megleno Th tarafından ifade edilen görüşü alınmıştır ayırdı. Yazar 1932 (Aroman) terk Capidan 1925 yılında (Meglenoromânii in, I). Ve ayrıca, N. Saramandu söyledi: "Çok sıkı olmayan bir alanda, yakın bulunan köyler arasındaki konuşma farklılıkları göz önüne alındığında, G. Kantarcı varsayımı doğrulanmıştır Megleno-Romenler yavaş yavaş farklı olarak Meglen geldi 'Orada yaşayan Ulah bütün kütlesi şimdi [= arazi Caragiovei] yavaş yavaş bir araya toplamıştır bile muhtemeldir. Batıda tamamen izole edilmiş köyler doğu köylerinde ardından, eski olurdu: Ulah kütle "Meglen (doğudan gelmiyor oturdu" (Kantarcı, 1892 55) ekler "kuzeydoğu ) (Rodop Dağları bölge), bir anda, Th de, iddia gibi. Capidan, ancak batıda (kuzeybatı) dan ". (Age: 155) Megleno-Romen lehçesi veya subdialects başlıca iki teori, Capidan Megleno-Romen iddia birini getirildi olmadığı konusunda anlaşmazlık biridir Densusianu subdialects düşünün biri dört lehçeleri,. Lehçesi ve subdialects açıkça kurulmuş değil kavramını sabitleme kuralları nelerdir, soru bile bu gün süspansiyona kalır. Densusianu bu kurallar dilsel olayların yorumlanması ya da bölgesel ve dilsel özelliklerine zamanlar tutarlılık güvenmek zorunda olduğunu söyledi. "Dilsel topraklarını gösteren özel condiţiunile göz ardı gibi lehçesi ve subdialects ve kavramları, farklı şekillerde anlaşılabilir." (Densusianu 1925: 304) Örneğin Arnavut lehçesi Tosca rhotacism fenomen hediyelerini Densusianu davayı verdi zaman Gheg değildir. "Romen ve yarasa alarak aynı fonetik özelliğine atfen, ancak biz Albanesi gibi aynı zamanda durdurmak hakkına sahip değildir: subdialects gibi görünen bizim dil lehçesi olduğu görülmektedir. Rhotacism bize, gerçekten de birbirlerine bir lehçesi olarak mevcut olduğu için bir noktada iki Daco-Romen bölünmüş ve bir özelliktir, Aromanian rhotacism ile karakterize topraklarının bir subdialects görünür. Rhotacism bu onaltıncı yüzyılda olduğu gibi Daco-Romen korunmuş olur ya bugün uzantısı kazanmak olmuş olsaydı emin olun bu görüntüsü, aralarındaki di sınırları ayırt etmek gerekir rhotacism bir subdialects. Olağanüstü dilsel dağıtım üniteleri terk hangi bakış noktası aynı olsa bile, bu nedenle vardır lehçe ve subdialects kullanım koşullarını değişir. Dilsel gelişmeler, ancak, bir bulgu bize yol: bir subdialects lehçesi olabilir. E-Romen Istro lor. (: 364 age) Ve. Rhotacism ile Daco-Romen bölgesini subdialects olarak çizilmiş, o "belirli bir fisionomie vermek özellikler eklenerek daha sonra takip gelişmelere özel bir lehçesi olarak geldi ayrıca Densusianu dedi: "Bu gözlem uygulamak, sanırım, yeterince Meglena izah edilecek bir subdialects olduğunu düşündüğüm için: Daco-Romen onu türetmek ve oradan bir özellik kazanmış beri özelliği rhotacism gibi, ben Istro-Romence gibi, bir lehçesi olarak kabul edilemez düşündüm ama Daco-Romen subdialects bir dalı olarak. Ve hatta bazen Capidan istihdam edilmektedir - - ikincisi Meglena için ekarte edilmelidir neden göstermiştir dönem "lehçesi" ile ise "subdialects" olduğu kabul edilebilir. Onun argümanı Bay eksik ama sadece bu ayrım bizim Diyalektoloji precisarea. Lehçesi hakkında Meglena Capidan görüşü kuzey böylece Daco-Romen off güney nakledilen Tuna sesli Meglena olabilir yani onun çalışmanın ana fikri, oluşturduğu bu türetilmiştir ". (Age: 365) soru ve eleştiri Densusianu ilginç ayrıca izlenecek. Düşünmek zorunda Capidan Densusianu ait hususlar şunlardı: 1.. Nüfus baskısı zafer "Tuna topraklarının eski güney bölümü" Teselya indi ve Capidan atıfta bulundu, ancak bu deplasman "Romen halkının yanında Tuna zafer baskı hissetmeye vardı ve zorunda olduğu gerçektir Güneye inmiş. Dolayısıyla bu gözden kaybetmek ve Capidan, her ne kadar güneyden gelen Romen halkının başka bir bölümünde söylerken Tuna, Rise megleniţilor verecek büyükçe bir öğeyi bırakır korur işgali köle sonuçları ile ilgili Ben güneye hareket, evlerini değiştirmek zorunda kaldı. Hiçbir belirgin Bu ayrımın nedeni ve sadece bir önyargıdır Romen elemanı görür Dokuzuncu Yüzyılda tarafından güney Tuna, böylece bugünkü durumdur. Ben bu Aroman müdahale etmek gibi olduğunu, güneyde Tuna soyundan değil neden diğerleri gibi aynı yolu takip etmemiş kim megleniţii Romence olacak şeyi bize açıklamak zorunda kaldı. Biz koşullarda ve daha sonra aynı elemanın önünde olmak Strein genişleme-sion beyan olduğunu, nasıl anlayamıyorum, megleniţilor Macedo ile yaşayan ve çok benzer Capidan itiraf ettiği bir lehçesini konuşan ataları, onlara çekici değildi uç ve birlikte güneye "(age: 366) 2. "Tekrar yarasa zorunda Capidan göz ilkel ocupaţiunea megleniţilor olduğunu. Onlar çoban olsaydım - ve ben bizi hayal edebileceğiniz tek yolu - Aroman alt güney ayrılmış, onlar Isola atar kaldı yerlerde değil mi? Mesleki kimlik ve hareketleri güneye doğal onları almak vardı ve onlar aynı yöndeki toplum vieaţă devam yapmak. . It "(age: 367) biz filolojik sorunları göz ardı etmemelidir gerçeklerin bir mantık 3. Capidan Megleno-Romenler o saniye boyunca güneye gidiyorlar, Macedo başka dört yüzyıllık ayrılmasından sonra, Tuna yakın durdu inanıyordu.XII-XIII. "Lor biz çok geç parçalar kadar kendi partinin hiçbir kayıt olması şaşırtıcı kalır." (Age: 367) sadece tesadüf olabilir Capidan sinyal, Megleno-Romen ve Bulgar lehçesi Ahârcelebi, fonetik özelikleri, Densusianu dedi. Nisan. Teori karışım Megleno-Romenler Bizanslılar Peçenekler sn sonundaki çatışmalarda tahrip olduğu gerekçesiyle Capidan tarafından karşılık Peçenekler'e, ataları. XI ve meglenoromânii sn sadece düştü. Meglen XIII dikkate alınamaz. Hakkında bu Densusianu "doğru, biz karıştırılmış veya karıştırılmamış megleniţilor Peçenekler için ikna edici hiçbir delil yok dedi. Soru dolayısıyla kararsız kalır, ama onlar sızma yabancıları aldıklarını, oryantal elemanı ile kendi görünümünü çapraz çünkü, bu inkar edilemez "(age, s 370) ve Densusianu oldu sonuca çekti:". Hiçbir şey Meglena aksi takdirde düzensiz blok dacoromânismului olarak daha bak hakkı. Ne yaptığı çalışmada Capidan vurgulamak gerekiyordu güney Tuna Dacoromanian daha kolay Rumen meglenitei kaynaklanan olasılığıdır. Bu açık değil, ancak, Daco-Eski Roma meglenitei yapmak istisnalar Bay onun maruz kalır ve inandırıcı, aynı zamanda güney Tuna bir alan olduğunu bir öğe diyalektolojisi belirsiz varsayımı bizim yorumların getirmek Onun 1943, zaman ve kültür Capidan kararlılık, lehçe / subdialects Megleno-Romence.: Genesis meglenitei "(380-381 age) açıklamak mümkün dilsel karışık. "Konuşma O. gibi bir lehçesi veya megleniţilor olup olmadığı soru o yazarın vermek istediği aldırma, bir subdialects Densusianu savunuyor. Ortak dili pek çok yüzyıllar kırdı Sesli basit subdialects devam edemez.Ayrıca, nasıl Meglena lehçesi, izole edilmiş biri olarak, bu Macedo-Romen Daco olarak anlamak gibi zordur. Ancak, farklı ünsüz phonetism sonuçlanan karmaşık şive özellikleri O. Densusianu gibi karakter lehçesini yazdırmak için daha fazla değer, herhangi bir karakteristik özellik Daco görünmüyor Meglena alıntı lehçesini varsa -Romen bunun teslim kaynaklanan daha. ama sen, sen gibi. . It "(Capidan, 1943: 429, 243, unutmayın) Ve daha Densusianu tarafından bildirilen kişilere cevap verdi:" ünsüz sadece phonetism alır ben ikna olunca bu Tuna'nın güneyinde Megleno ilgili Romenler Romen grup olan Aroman dışarı, ben anlamda kendi Aromanian dilini sunan bir konuşma kimliğine daha çok dayalı, bu Aromanian gibi ama Daco-Romen aksine, megleniţii rhotacism, nasalizarea ve asimilasyon r bilmiyorum - n n n - (. arom., megl serin, ancurun), ama bunu telaffuz ve Dacor için yapılmıştır. neden, ama. Bu özellik Densusianu sonra Aromanian kredi düşünün: (260 age), ama o considerartă kredi olabilir, böylece genelleştirilmiş Megleno-Romen cevap Capidan. Yalnız bu "köken Meglena güney lehçesini kanıtlamak için yeterli olacaktır. Bu bir baktı ve Slav unsurları Megleno-Romen lehçesi.Sonuç: "Megleno-Romen onun yaşı bir kredi olamaz o kadar büyük ki, ama onlar ayrıldı doğmadan önce güney Balkan yarımadasında Romen dili, bir özelliği . Macedo-Romen ve Megleno "(age: 261) Megleno-Romenler Aroman güney Capidan yanıtladı kez soyundan gerçeği:" güney yarımadasının tüm nüfus tek bir yerde kümelenmiş bulunmadı, gibi Yarımadanın ve tüm tüm doğu kısımları epocele aynı güvensiz bir durum vardı, çünkü, tek seferde ve ikinci taşımak zorunda. Bu kanıtı biz Balkanlar'da mevcut Romen nüfus, sayıları yarımadanın doğu kesiminde tüm roman olmadığını tedarik. Bu Romen Ulah Rodop ve Trakya'yı kayboldu. Onlar nüfus Aromanian geri çekilme yolunu takip değil çünkü Onların ortadan kalkması yalnızca açıklanmıştır. Yarımadanın Romanya nüfusunun göç zamanları, hareketleri düzgün ve senkron değildi. Her grup ne zaman ve nerede olabilir taşımak zorunda kaldı. Bu nedenle, Megleno atalarının eski topraklarını terk etmek zorunda kaldılar, yani zaman, daha sonra taşındı. "(Age: 262) Th. Capidan, kader Megleno-Romenler, Istro-Romen ile bir karşılaştırma atıfta Dalmaçya Romanya ortaçağ nüfus takipçileri serbianize o Dağı Maggiore dibinde bir etnik ada Istria yarımadasında hayatta. , "Aynı kaderi Romence bir grup başına gelen ve Tuna ve Balkanlar arasında, kardeşler Devletin kurucuları, Peter ve Asen isyanı hakkında olan patlatır görmesini bize verir, yüzyıl başlarında Bizans tarihçisi Niketas'ın Acominatos birçok ayrıntı.XIII, kim tercüme ve böylece ustaca G. Murnu yorumlanır. Bu Romen Bugün hiçbir şey Megleno-Romen dışında o zaman köylerde veya Caragiova Meglen arazi, Makedonya yerleşmek, güney yarımadasında iniyor, yol Macedo-Rumenler izledi kalır. Bu Romen Megleno torunları böylece atalarının Aromanian kimliğini kabul hatta yakın veya olması itiraf. O Romen çevresinde kendilerini bulma onlar, Tuna bıraktığı varsayımını kabul olsaydı, onlarla büyük ölçüde karışık olmuştur. Bu varsayım ben Daco-Romen Megleno-Romen lehçesi yakın, bir tarafta o temel, diğer tarafta, kuzey Bulgaristan'da Romen yerel adlarının kalıntıları, sonra okudu C. Jireček ilk kez ortaya G. Weigand tamamlanmaktadır. Onların görünüm Aromanian Daco-Rumence daha fazladır. Bu durumda, Macedo-Romenler Pind ataları ve Teselya daha tehdit edildi, çünkü tam slavizarea bu Romen, bu, sadece sosyal konumuna ve onlar yaşadı Bulgarlar aralarında kültürel üstünlüğü ile izah edilemez Yunanlılar. Muhtemelen Balkanlar'da yüzyıllar boyunca onlar nüfus hareketleri olmuştur. . Megleno-Romenler, çünkü çekirdek grup onların aşırı kaldırma, bu Slavlar arasında kaybolur, diğerleri "(Capidan, 1942: 149-150)" olacak gibi geçmiş Macedo-Romen bilgi varsa. .. Biz güney Balkan Yarımadası'nda kökenlerine ve asıllı bir fikir edinebilirsiniz bunun üzerine bazı tarihsel verileri, on-Romen Megleno şey var. Onların kökeni dili hakkında bir şeyler öğrenebilir sadece belge şartlarına tabi. Dil sonra, bunun belirli bir lehçesini konuşan olsa Macedo-Romence geldi grup Rumenleri tutun. Çünkü onların atalarının uzun bir zaman tutmak başardık Kuzey Yarımadası, ama Macedo-Rumenler kendi tecrit açıkladı ağzımda Bu ayrım, Daco-Rumenler links "(Capidan, 1942: 159). Romen Akademisi Yayınevi, Makedonya'dan Prof Petar Atanasov, 2002 Meglenoromanians dil çalışmasıyla bugün ortaya çıktı. Bu kitap, bugün tez, Romanya Megleno başladı. Fonetik ve Üsküp'te 1979 yılında düzenlenen fonoloji, ve kitabın bir versiyonu Hamburg, başlık Le Megleno-TURC nos jours altında Fransız, Balkan-Archiv serisi 1990 yılında basılmıştır. Une Approche linguistique. Rumen versiyonu "tüm bölümleri Megleno-Romen lehçesi (fonetik, fonoloji, morfoloji, sözdizimi ve sözlüğü) kapsayan kapsamlı bir monografi olduğunu. Makedonya ve Yunanistan Cumhuriyeti konuşulan Megleno lehçesini anlatan dayanmaktadır. Petar Atanasov, Megleno-Romen köylerinde kapsamlı çalışmalar bunlar "Meglen bölge batıya Capidan izlenebilmektedir daha bulunduğu yola indi." Sonucuna varmıştır "Birçok ortak sözcük ürün özellikle kuzeybatı lehçeleri Daco topraklarında Daco-Romen, (Banat, Crisana, Maramures) ve Istro-Romence bazı, ve diğer birçok concordances kuzeyinde Tuna bir ev için argümanlar olabilir Megleno-Romenler ve teorisini önemli ölçüde Densusianu "(Atanasov, 2002: 27) desteklenmesi. Bu konuşma ve Megleno-Romen Kazık ve Maramures'teki ve Oas Land sakinleri arasındaki bazı etno-psikolojik özellikleri bazı benzerlikler olduğu söylenir Tache ortaya ve Papahagi (1924, s 232-234), ancak olası kolonizasyon anlamda güneyden kuzeye edildi. Ve diğer Romen dilbilimci Megleno-Romen lehçesi çalışma endişe vardı: Sextil Puşcariu, Al. Philippide, IA Candrea, Joseph Popovich, Demetrius Onciul, Al. Rosetti, A. Procopovici Ion Coteanu George Ivanescu, Al.Rosetti Saramandu Nicolae Alexandru Graur, Andrei Avram, Matilda Caragiu-Marioţeanu Elena Scărlătoiu.

Göç Nanten değiştir ]

Göç Nanten (Megleno Müslümanlar), 1923 yılında Türk-Yunan savaşından sonra gerçekleşti. Müslüman din Türkler kabul ve göç etmek zorunda kaldılar çünkü. Muhtemelen bu Nanten, Bükreş yetkililerin ağırlığı tepkisi gibi, Türkiye, Yunanistan ile ortak mübadele taşımak için bunları yaptı oluştu kısa vadeli çıkığı. Bu üzücü ama bu dörtgeni daha sonra alındı. "Onlara Türkleri bağlı bir dini topluluk olarak daha kendi milliyeti farkında Nântenii, Romanya'da yerleşmiş olması, konsolosluk tarafından istendi, ancak olumlu bir yanıt almayacaksınız, Türkiye'ye kararı" A raporları . Hâciu, o C. Noe öğrendiklerini dan. (Hâciu 1936: 240, not 5) Onların soyundan ailelerin sayısı ile aşağıdaki yerlerde, Edirne'de bugün bulunur: (? 100) Edirne Kirklareţi (100) Babaescki (70) Lüleburgas (80) Uzunköprü (100?), Çorlu (100?) Malkara (50), top (10), Gözsüzköy (50), Kalamış (50), Hoşköy (20), Mürefte (5), Şarköy (80) - Kahl görmek , 1999: 34, 10 harita. 1990 sonrasında Rumen araştırma bakış açısından bakıldığında, Türkiye'de bu Megleno hakkında bir şey söyleyemem. Mesafesi bu bölgede düşük olmasına rağmen, yetkililerin ilgi eksikliği ile birleştiğinde araştırma kronik eksikliği, onları bu Latin Müslümanlar üzerine çalışmalar, küçük topluluk Meglenoromanians soyundan yapma fırsatı kaybetmek olun.

Geçiş Dörtlü değiştir ]

Onlar Bulgaristan Romanya'ya karşı müdahale 1912-1913 yıl Balkan Savaşları, Bükreş Barış (1913) tarafından tamamlanmıştır sonlandırmak. Ulusal bağlılık onlar tarafından iddia edildi insanların büyük bir şarta dışarı bırakarak ulusal devletlerin kaynaklanan çatışmaları çözmek için, mübadele etnik homojenlik bir politika uygulamaya başladı. İlk antlaşma 15 km, bir tarafı bir derinliğe, sınır bölgesinde nüfus değişimi sağlayan, Türkiye ve Bulgaristan (29 Eylül 1913) arasında imzalandı. Bulgaristan ve Yunanistan arasında Neuilly (27 Kasım 1919) Kongre 50.000 Rum ve 70.000 Bulgarların karşılığında sonuçlandı. Yunanistan ve Türkiye arasındaki savaşta, Lozan Sözleşmesi'nin (20 Ocak 1923) tarafından 1,200,000 Yunanlılar Anadolu'dan ilk etapta Türkiye'de 500.000 Türkleri bırakarak, nüfusun en önemli parçaları elde etmek. Gelip Yunanlıların çok Aroman ve Megleno bazı yaşadığı bu alanların yoğunluğu artan, Makedonya ve Trakya yerleşti. Tam bir ekonomik felaket bir ülkede, kitlesel nüfus hareketlerinin sonuçları hemen değil. Eşyalarını upload ve vatanlarında kalan farklı milletlerden insanların büyük gruplar görünce, okullar, kiliseler yıkılmış, günlük güvensizlik ve ekonomik felaket kapatıldı kuruldu ve Romanya'da ulusal Makedon mevcut olumlu yerleşim arasında (bir fikir Asya'dan gelen Yunanlılar basınç en önemli olmuştur aslında alanlarda) yıllarını 1923-1925 kristalize ve ana merkezleri Meglena, Veria, Voden ve Caterina idi. Ama burada da yerleşim önemli bir rol oynamıştır Meglen Megleno Constantine Nuh, bir durumu tasvir nasıl: "Bu bölgede Türkler Rum Kilisesi gibi kültür ve gelişme böyle büyük destekçileri vardı anda ulusal hareketi, hemen hemen kayboldu. O anda, ancak, kendi kültür Hıristiyan nüfusu dönüştürmek için Balkan devletleri arasındaki ölüm kalım mücadelesi idi. Yunan fora bu kazanmak için şiddetle yapıldı. Romenler en kahramanca direniş Meglena karşı çıktı. Davalar, hapis çete saldırıları, iki tarafın cinayetler olmuştur. Onlar Yunanlılar, bir usta bir anti-Yunan yuva kırılmamış düşmanlık itibar gözünde, bu toprakları vardı Tümü. Sonunda, 1913 savaşından sonra ve özellikle 1918 yılında Müttefik zaferinden sonra, Yunan makamları, bu toprakların yönetimini yeniden ne zaman, biz Meglena Rumen milliyetçilerine karşı zalim ve dinmeyen zulme başladı. Bu zulüm köyler Meglena bazı yerleşimciler üst kurulumu koydu. Bu koşulları yoğurun ederken, Makedonya'da Rumenler orada her ulus böylece Türkiye'ye Bulgaristan Bulgaristan Türkleri için yaptığı arazi için başlık gibi gördüm. Böylece aralarında bir kurtuluş yüce yol, Romanya'da, göç ve kendi ülkelerinde fikri uyandırdı "(Noe, 1938: 125). Bükreş makamları ile 1925 uzun görüşmeler için yıl 1923 yılında alınmıştır dörtgeni kolonizasyon üzerinde Romen devlet garantisi onayını ve desteğini almak için. 30 Kasım 1924 günü, 400'den fazla delege, göç sorunu ile Veria büyük kongrede yapıldı. Yunan toplumunun talebi Romanya Mecedoromânilor temsilcileri, kolonizasyon için olumlu bir karar almak için yetkililere baskı artmıştır. Bir girişim komitesi Makedon göç olarak 3 Ocak 1925 On. Burada oluşum dakika (: 131 bkz. Noe, 1938) şunlardır:
"Dakika hayır. 1 Bugün, Ocak 3, 1925 imzası C. Noe, V. Mushi, Dumitru Babus, P. Mark, Stere Hagigogu, N. Balamace, T. Dumitru Hagigogu Dionysos bölgelerde kardeşlerimizin gelen mektuplar ve adresleri rapor Meglena, şiddetle bu durumun dikkate alarak, diğer ülkelerde gurbetçilerin aksi zorla, ülkeye onların göçü sağlamak için müdahale Romen hükümetini zorlu Veria, Voden, biz bir set İnisiyatif Komitesi bu kardeşlerimize ulaşmak için gerekli adımları atmaya amacıyla istemektedir. Bu nedenle ülkede sevkıyatlar sağlamak için bayların Başbakan, Fields Bakanı, Maliye ve Dışişleri Bakanı, yanı sıra muhalefet partilerinin tüm başkanları ile temas alarak, bugünkü Romanya Hükümeti için bir anıt oluşturmak için karar verdi , göçmenler kendi seyahat kolaylaştırılması göçmenlerin, ucuz kredi ve sürü ödeme için terim tarafından yerleşim finansman geride bırakmak ve gerekli envanter satın alacak eşya için bir tazminat. Komite amacı yardımcı olabilir düşünülebilir, herhangi bir kişiyi atayabilir. (Ss) İnş. Nuh Basil Mushi, P. Mark D. Babus, NA Balamace, Stere Hagigogu, T. Hagigogu Dumitru Dionysius.
Bir ay içinde, Komite vardı Yunanistan Meglena bölgenin dört ana bölgelerden Bükreş'e temsilcilerinden oluşan bir heyet geldi delegeler Iancu (Aromanian köy bahçeleri için) kapakları, C. Noe ve AD Iuffu (com Lundzini hosanna Kupası) Veria bölge Stere Hagigogu tarafından temsil edildi; Voden bölgesi sessiz bir (com Gramaticova), Nicu Zdru (com Cândrova), George idi, dört George Celea, George Cusa, Dumitru Cusa oluşan ortak bir heyet var Smith'in (com Paticina), Dumitru katır ve M. Bajdechi (com Voden) Caterina bölge George Colimitra ve Nicholas Puiu (com Caterina), Stere Buciuman ve Mihali Guli (com Kitros) tarafından temsil edilmiştir. N. Parizeau ve N. Ionescu'nun ve iki temsilcileri Meglena Derneği, BC ve D Keha Iuffu Makedon öğrenci temsilcileri ile komple Yönlendirme Komitesi.Yunanistan'daki zor durum göstermek Başbakan'a bir mutabakat yapılmış ve Romen toplumun ülkedeki Makedonca akını sonra olurdu kullanılır. Meglena bölgesi 371 aileye (- 150 aile Kupası - 60 Lundzini - 66 Hosanna - 95 Orchards) için göçmenlik izni gereklidir. Kolonizasyon ilk karar Tarım Bakanı oldu. Constantinescu.
"Kararnameler hayır. Kasım 6217, Tarım Bölümü Devlet Bakanı ve New Donruca'da başlıklar, kamulaştırma ve kolonizasyonu doğrulamak için ilgili çalışmalarını merkezileştirme ve koordine etmek gereğini göz önüne alındığında. Karar verin:
Madde 1. Bu toprak mülkiyeti Central House, New Donruca'da başlıklar, kamulaştırma ve kolonizasyonu kontrol tüm iş tutacak özel bir ofis tarafından kurulur. Bu ofis Müfettiş C. Zamfirescu talimat verecektir ile. Madde 2. Ilçede Durostor ve Kaliakra tarımsal hizmetlere, kaymakam, Tarım Danışmanı ve Mali Yöneticisi ilçe müfettişi oluşan bir komite tarafından kurulmuştur. Bu komite araştırmak ve amacı yerleşimcileri anlayarak heyetler alarak Macedo-Romen yerleşimciler için ayrılmış arazi gösterecektir. Madde 3. Împropietăririi Merkez Evi'nde Sayın Genel Müdürü, bu kararın hükümlerinin uygulanması ile tahsil edilir. (Ss) Al. Constantinescu "(bkz. Noe, 1938: 132)
Hiçbir Dergisi takiben. Kolonizasyon ile ilgili 13 Haziran 1925 1698 her yerleşimci için iki ilçe, Durostor ve Kaliakra, dörtgeni içinde sınır bölgelerinde ilçede 10 saat ve 15 saat boyunca bir sürü ödemek olduğu tespit edilmiştir. Kolonizasyon eşit yüzdelerle Makedon ve regăţeni ile hem de elde ediyorum. Meglena Toplum göç organizasyonu için bir delege olarak, Yunanistan Demetru Keha, demiryolu hizmeti kafasında göndermek için inisiyatif aldı. Bu Selanik'te Romanya Başkonsolosu sunan 14 Temmuz'da Bükreş'te 12 Temmuz 1925 de bırakın. Yunan hükümeti ile görüşmeler iki ay sürdü. Sen kara Megleniei Demetru Keha gelişinin atmostera ortaya çıkabilir: "Ailemin 'yerli köy, meyve bahçelerine baskın nerede ilk ortak oldu. Bu eklem kurucusu sadece benim dedem, şimdi bir asır kadar Celnicul Dinç Beard, oldu, Tepelin Satrapi Ali Paşa, güzel Gramoste ve impilatorul Aromanian insanların destroyeri gazabından kaçmak için, kara dağlar Caragiova fâlcarea çekildi kimin kalıntıları bugün hala var, ve daha sonra nedeniyle bataklık arazi, "Sara", köy bahçelerinde yaklaşık bir kilometre mesafede, ilk evin temelini attı - o ilk köy "Sara" kurdu Megleniei. Sonra 1.000 'den fazla ev, zengin ortak Megleniei birini numaralandırılmış bu akım göç politikası, oldukça düşük olduğunu, ve büyük ölçüde, Atina'da sonsuz görüşmelere toplumda hala benim varış etkilenmiş olsa da göçmenlik hakkında konuştuk sadece genelinde olumlu reveriment göç ve ortak üretti. Biz ziyaret ikinci ortak ülkeye göç insanlar oldukça önemli bir sayı idi Archángelos oldu. Aci Bay Pampa, İlköğretim Okulu Müdürü, eski ve cesur savaşçı ulusal alemin evine baskın düzenledi. Biz Hosanna Sayın Pampa evinde kaldı Zaman bir hac dönüştü. Bay Pampa uygun talimatlar verdikten sonra oradan, onları bırakarak ve tamamlanmış ve göçmenler tarafından imzalanacak gerekli formları indi ve Archángelos com dibinde bulunan Birislav Lugunţa komünler,. Com Lundzini bana gözyaşları beni taşındı çok güzel bir makbuz yaptı.Erkekler ve kadınlar, yaşlı, canlı beyler beni hoş isteyen köyün dışına yaklaşık 500 metre de beni karşılamak için dışarı çıktı. Ben kalabalığın arasında haç ağlıyordu yaşlı bir adam gördü. Sevinç gözyaşları ile ben Lugunţa de Megleniei hemen hemen tüm belediyeleri karşıladı ama sevinç sonuçlandı edildi. Aci Ben, eski, köy öğretmen talimat ", kardeşlere sevinmek, gelip bizim Mesih!" Diye bağırdı Ben kalabalığın içinde Lundzini indi, milliyetçi savaşçı Sayın Noe, denedik. Ben misafirperver ve coşku dolu bu kardeşler arasında daha uzun kalmak istedim, ama acelem vardı, Selanik ve Atina'da kayıp zaman kazanmak zorundaydı. 24 saat kaldıktan sonra bol Lundzini isteksizce nerede cesur, en içten Romen Meglena bulmak için Liumniţa gitmek için buradan bana Archángelos dönen bıraktı. Ve iğneler, bana çok güzel bir resepsiyon yaptı ve ilk başta, çok az resim göçü girmiş idi artık evin hükümdarı ben ikamet eklem Romanya ve Romanya Cumhurbaşkanı Sayın Dimitri Bandula Topluluğu, dolaşmayı başladı nerede, göç için kayıt olmak isteyen. Arazi Megleniei için göçmenlerin sayısı daha sonra Romen hükümeti tarafından onaylanan 1100 ailelerin kalan Makedonya'nın diğer Yunan bölgelerinde girilecek 1500 yılında 400 aileye sınırlı gibi, tam talebi karşılamak mümkün değildi. Köyden biz çok iyi karşılandı Liumniţa Kupası'nı geçti ve biz ağırlandı öğretmen Popa Tafa, göç alındı belgeleri hazırlamak bana tüm rekabet verdi. Kupa ben geri Archángelos göç için tüm uygulamaları konsantre olduğu yerde döndü ve biz çok değerli Sayın Pampa ve bölgenin diğer d-ni Meglena okul müdürü "(Noe, 1938 rekabet vardı:. 142 Romanya'da -143) zaten Balkan Savaşları (1912) sırasında Megleno mültecilerin bir gruptur. Birçoğu Balkan Savaşı gazileri, 1913 kampanyasında gönüllüler, kılıç ile Askeri Fazilet ödüllendirildi. Aileleri 1925 yılında, köy Cocina yerleşti. Çoğu Liumniţa ve Archángelos doğmuştur. Kolonizasyon Ekim 1925 fark etmeye başladı. Ship "Science" Makedonca ilk birliğini (200 aile) getirdi. Bunlar Aziz Demetrius 26 Ekim 1925 günü Köstence'de indi. Sömürgecilerin diğer gruplar trenle gelmeye başladı, şehir yeterince hoş (Arnavutluk) 70 aile, köy Susurluc yerleşti. 1925 sonu Makedon meseleyi "Anavatan" bir başlangıç kolonizasyonu temsil eder. 1926 yılında, 5 Mart tarihinde, çok sayıda komünleri Megleno Lundzini, Birislav ve Macedo gelen meyve bahçeleri ve 15 Nisan'da grămosteni, 160 aile Kupası Hosanna ve Liumniţa geldi. Arda, diğer ulaşım Macedo ve Megleno izleyin. Meglenoromânii çoğunlukla İlçe Durostor köylerde konuyor, yılda 1925-1926 geldi: Cocina (35 aile Liumniţa ve Archángelos), Casimir (27 aile Kupası) Capaclia (70 aile Lundzini ve Birislav) Bazarghian ve Aidodu (114 aile Osan) Strebărna (40 aile Liumniţa) Vischioi (30 aile Liumniţa) Cadichioi (35 aile Liumniţa) Haschioi (40 aile Liumniţa) Sarsanlar (40 aile Liumniţa) Doimuşlar . Bu nedenle, 1926 yılında, on köylerde, yaklaşık 431 aile Megleno (2155 kişi sonuçlanan, ortalama 5 kişi / aile dikkate alınarak). Onların sayısı birleştirici aileleri tarafından, muhtemelen hala 1938 yılına kadar 3-400 kişi artmış, böylece biz sadece yaklaşık 2.500 sömürgeleştirme yoluyla gelmek Megleno konuşamaz. Bu köyler Tuna, ilçe içinde sınırdan uzak comitagii kaynaklanan çatışmaları bulunduğu belirtilmektedir. 1940 yılında Kuzey Dobruca (com Cerna, Tulcea ilçe) taşındıktan
Dörtlü Bulgaristan ve Romanya arasındaki Romen mübadele isteği yapıldı vermek Craiova Antlaşması'nı (7 Eylül 1940) takiben. Zaten Viyana Ödülü, ülkedeki Besarabya ve Kuzey Bukovina yanı sıra, Kuzey Transilvanya çok mülteci var ki verilen bu kararların mantığı, kim bilinmemektedir. Benim hipotez yetkililerin abartılı iddialar Bulgar heyecanım istihdam ve topraklarının fikri karşı Kuzey Dobruca koruma istedi olurdu. 60.000 Bulgar ve Romen bu 130.000 getirme kalkış, muhtemelen Kuzey Donruca'da nüfusunu kırmak Bulgar iddialarının ortadan kalkmasının ardından ve güçlendirilmesi devletçilik Romen toprakları toprak amputasyon sonra kalmıştır. Ama nüfus değişimi bu süreç, İkinci Dünya Savaşı'nın sonunda Romanya'da dörtgeni dönen herhangi bir umut kaybetti. Onlar köylerde Ialomita yaşamış üç ay sonra, meglenoromânii Bulgar nüfusun bu kasabayı terk ettikten sonra, kompakt com Cerna, Tulcea ilçe kolonize edildi. Bu köyde onlar başlangıçta Megleno 270 aile ve 158 aileleri Macedo geldi. 1940-1948 yıllarda diğer ortak Macedo Dobruca gitti ve daha iyi ekonomik yaşam arayışı içinde ülkenin diğer bölgelerinde. Bazı aileler Timis ilçe, belediye ve biled VARIAS (Coman, 2003: 18) in Banat Megleno geldi ve com Bulgăruş (Michael Liveanu bilgilerden). Bu aileler, 1951 yılında, Calandra yılında komünist yetkililer tarafından bir Yugoslav sınır çatışma ve tarım ortaklaşma direnç sayesinde sürüldü. Cerna köy, batısında Tulcea ilçe bulunan bir tepelik alanda Tulcea kenti, Macin 25 km, 55 km. Gen: cerna köy Daco yaşadığı idari yargı diğer üç köyü vardır Praporgescu (12 km), Mircea Voda (10 km), Trajan (8 km). Kasabasındaki St Michael ve Gabriel Arch adanmış bir kilise vardır, 1890 yılında inşa Bulgar kilisesi (bir kilise 8 Kasım 1864 tarihinde takdis aynı özveri ile orada da oldu). Köy 1940 Bulgarların (- Türkçe konuşan Hıristiyanlar, 1935 yılında köy nüfusunun yaklaşık% 85'ini temsil eden Gaga) önce iskan edildi. Başlangıçta Cerna köy ve mezra (İtalyan sömürgeciler, ocağı çalışanları tarafından kurulan) Red Stone oluşuyordu.
Bu ortak meglenoromânii onlar geldi Yunanistan'da belediyeler tarafından gruplandırıldı: zaten doğu köyünde (özellikle Bulgar ve Romen) güneydoğu liumnicanii gruplandırıldı yerlileri aileleri kuzey (com Liumniţa in) merkez, kuzey ve kuzeydoğu uşineţii (com Cup) (com Archángelos) doğu cupineţii içinde lundzineţii (com Lundzini). En evleri tuğla, toprak ve saman, teneke veya kiremit çatı kalın duvarları ile yeni inşaat Cerna temel taşı vardır. Ancak, üç ahşap sütun (sütun 5-6) tarafından desteklenen sundurma ile odalar, toprak ve saman (ciamur) taş temel ve çatı kiremit duvarları eski Bulgar evleri buluşuyor. Köyün kültürel manzaraları: ilkokul Panait Cerna, sınıfları 1-8 ve 2 sınıfları (9-10) müritleri anaokulu, Şömine kültürel anıt ev Panait Cerna, ortak kütüphane, disko Meglena; Düğün Salonu.

Mevcut durum Megleno. Numarası ve coğrafi dağılımı değiştir ]

Yunanistan'da meglenoromânii memleketlerine vardır: Liumniţa Kupası, Hosanna Birislav, Lundzini, Târnareca. Com Nant yaşayan, ancak kalkış megleniţilor Müslümanlar aşağıdaki boşalttıktan sonra çevredeki köylerden gelen. Onlar bugün Petar Atanasov, Meglenoromanians çalışmalarından öğrenmek gibi, canlı ve Yunanistan kurak Axiupolis, Selanik, Voden, Atina'nın ana şehirlerde.Ayrıca, şehirlerde ve sınır köylerinde Huma, Gevgelija ve Bogorad içinde, Makedonya Cumhuriyeti kasaba bir dizi yaşayan.Meglenoromanians bazı köyleri yanmış ve nüfusun çok zaman Yunanistan'da 1946-1949 yılında iç savaşın ardından, "Meglenoromanians hemen hemen tüm eski Avrupa sosyalist ülkeleri ve eski Sovyetler Birliği yerleşme, sürgün aldı. Son üç dört yıl içinde, bu mültecilerin çoğunun doğum yeri kadar yaklaşmak arzusu, Makedonya Cumhuriyeti'nde kurulmuş ve Yunanistan'da bir Megleno "(Atanasov, 2002: 7). Sayısı Megleno bugün 9000-10000 insanların sayısını aşamaz inanıyorum. Virgil Coman (1999: 3) Romanya'da meglenoromânii verdi, 820 aile sayısı, yaklaşık 230 karma ailelerin hangi. Dilsel ve kültürel asimilasyon ve kültürlenme Gelecekteki çalışmalar. Muhtemelen 50 yıl kadar iki nesil, Megleno geçmişi lehçesi kalacaktır. Düşük ve çeşitli devletlerin topraklarında geniş bir alana yayılmış, bu lehçe yok yapacak. Bu lehçenin hayatta kalmak için Avrupa tarafından destekleniyor, diğer Balkan ülkeleri ile işbirliği içinde Romanya devlet kültür politikası girişimi, hala lehçesinin kullanımı ve korunmasında menfaati üretmek olabilir.

Kaynaklar değiştir ]

 • Atanasov, Petar, Meglenoromanians bugün, Romen Akademisi Yayınevi, Bükreş, 2002.
 • Belkıs, Dominique, "Balkanlar sonra Balkanlar," Paideia, Bükreş, 2000, s 23-32 yılında Vintilă Mihailescu Megleno-Romen ders.
 • Brezeanu, Stelian, George Zbuchea, Tuna'nın güneyinde Romanyalılar. Romanya, Bükreş, 1997 Belgeler, Ulusal Arşivler.
 • Budis Monica Community Romence Bulgarca Timocului Vadisi, Askeri Basımevi, Bükreş, 2001.
 • IA Candrea, "Gral ve Soul", cilt I, FYSM yılında Meglena de Vieaţa papaz. 1, 1923, Bükreş, s 23-38.
 • "Gral ve Soul", cilt I, FYSM IA Candrea, Metinler Meglena. 2, 1924, Bükreş, s 261-285
 • "Gral ve Soul", Cilt II, FYSM IA Candrea, Metinler Meglena. 1, 1925, Bükreş, s 100-128.
 • Capidan, Theodore, Balkan Yarımadası'nın Romenler, geçmiş Romence kitap, Bükreş, 1924 tarihinde bazı hususlar.
 • Capidan, Theodore, Meglenoromânii, tarih ve dil, Cilt I, Milli Kültür, Bükreş, 1925.
 • Capidan, Theodore, Meglenoromânii, Megleno popüler edebiyat, Cilt II, Milli Kültür, Bükreş, 1928.
 • Capidan, Theodore, Aroman. Aromanian, Ulusal Basımevi, Bükreş, 1932.
 • Capidan, Theodore, Macedo. Etnografya, Tarih, Dil, Edebiyat ve Sanat Kraliyet Vakfı, Bükreş, 1942.
 • Capidan, Theodore, Dil ve Kültür, Edebiyat ve Sanat, Bükreş, 1943 için Kraliyet Vakfı.
 • Caraiani, Nicolae Gheorghe, Nicolae Saramandu, Folklor Aromanian grămostean, Minerva Publishing House, Bükreş, 1982.
 • Caraman, Peter Descolindatul Doğu ve Güney-Doğu Avrupa, Üniversite Al. Ioan Cuza, Iasi, 1927.
 • Ciotti, Dumitru, Di Meglen, Bükreş, 1973 fraţilii için.
 • Coman, Virgil, Meglenoromânii: Ben 1996 (I), "Kurye Ginta Latina", yıl XI, hiçbir bir yolculuk bulundu. 3, 1999, Iasi, s.3; idem (II), hayır. 4, s 6..
 • Coman, Virgil, "Dimândarea", No 4, 2002, ss 11-13 Megleno alışkanlıkları,.
 • Coman, Virgil, Meglenoromânii, dün ve bugün, "tarihsel Store'da" in, yıl XXXVII, No 10 (439), Ekim 2003, Bükreş, s 16-18.
 • Cosmulei Dumitru, Gelenekler, inançlar ve batıl Aromanian, Bükreş, 1909.
 • Densusianu Ovid'e, Th gözden. Capidan "Megle-noromânii: I. Tarih ve dil" "Gral ve Soul", 1925, Bükreş, s 363-382 içinde.
 • Densusianu Ovid'e, önce anlam ayrımı "Gral ve Soul", Cilt II, FYSM yılında, Romanya lehçeleri. 2, 1926, Bükreş, s 310-327.
 • Ghinoiu Ion, yıl boyunca halk. Üriner Dictio-Romen Kültür Vakfı Yayınevi, Bükreş, 1997.
 • Ghinoiu Ion, burada insanlar, yeraltı, Romen Kültür Vakfı Yayınevi, Bükreş, 1999.
 • Ghinoiu Ion, Rumen Pantheon, Ansiklopedik Yayınevi, Bükreş, 2001.
 • Ghinoiu İyon, Sırp ve Romen gümrük, Elion Publishing House, Bükreş, 2002.
 • Hâciu, Anastase, Aroman. Ticaret, sanayi, sanat, genişleme, uygarlık, Focsani, 1936.
 • Jireček Constantine, Geschichte der Bulgaren, Verlag von F. Tempsky, Prag, 1876.
 • Kahl, Thede, Ethnizität Südosteuropa yılında räumliche Verteilung und der Aromunen, Westfälische Wilhelms-Universität Münster, Institut für Geographie, 1999.
 • Murnu, George, Pindus Rumen Tarihi, Büyük Eflak 980-1259, Grafik Sanatlar Enstitüsü ve Yayıncılık, Bükreş, 1913.
 • Murnu, George, 1939 Bulgaristan Ortaçağ Resmi ve Devlet Baskı, Ulusal Basımevi, Bükreş içinde Romenler.
 • Murnu, George, geçmiş Rumenler Tuna Yayıncılık RSR Akademisi, Bükreş, 1984 ile ilgili tarihsel çalışmalar.
 • Negulescu, Paul, hayır, "Edebiyat Sohbetleri", yıl XXXII'de, benimseyen ya da kardeş kardeş. 3, Bükreş, 15 Mart 1898, s 276-296.
 • Neniţescu John, Türkiye'nin Avrupa, Grafik Sanatlar Armani Carol Gobl Enstitüsü, Bükreş, 1895 tarihinde etnik ve istatistiki çalışmada Romenlerin gelen.
 • Nuh C. Meglena "yurtdışında Tribuna Romenlerin" in "büyüleyici bir arazi", hayır. 1-2, 1925.
 • Nuh Constantine colonizer Dörtlü, "Romen Sosyoloji", hayır. 4-6, üçüncü yıl (Nisan-Haziran), ISR, Bükreş, 1938, s 119-153.
 • Papahagi, Perikles, Meglenoromânii, etnografik çalışma - geçmişi, Grafik Sanatlar Carol Yayıncılık Gobl Enstitüsü, Bükreş, 1902.
 • On sekizinci yüzyılda Papahagi, Perikles, Yazarlar Aroman (Cavallioti, Ucuta, Daniel) Grafik Sanatlar Enstitüsü Yayın Gobl Charles, Bucuresti, 1909.
 • Papahagi, Leke, "Gral ve Soul", cilt I, FYSM yaş Romina dillerin oluşumu,. 2, 1924, Bükreş, s 201-234.
 • Papahagi, Leke, metin ışığında Kökeni muloviştenilor ve gopeşenilor, Bükreş, 1925.
 • Papahagi, Leke, Sözlük folklorik, Minerva Publishing House, Bükreş, 1979.
 • In Puşchilă D., öreke, "Konuşmalar Lite-nadir", yıl XLVIII'e, May 1914, no. 5, Bükreş, s 466-474.
 • Saramandu, Nicholas, FD, XII, Bükreş, 1993, s 151-156 yılında (kökeni Megleno hakkında) yasaklamalar ilişkiler alectale tarihinin itibaren.
 • Saramandu, Nicholas, Nisan, 1979, 99-108 de "Balkan-Archiv" bandında son araştırmalar ışığında Tuna Roma kuzey ve güney arasındaki ilişkiler.
 • Scărlătoiu Elena isimleri geleneksel tarım araçları Megleno. Derginin "Doğu-Güney ve Avrupa bağlamı" Karşılaştırmalı çalışma, Romanya Akademisi, Güneydoğu Avrupa çalışmaları, bülten IX, Bükreş, 1998, s 85-97 Enstitüsü.
 • Ţîrcomnicu, Emil, Julia Wisoşenschi, Romenler güney Tuna, Macedo, geleneksel alışkanlıkları Suite, Gün Yayıncılık, Bükreş, 2003.
 • Ţîrcomnicu Emil Lucian David, alan araştırması Luncani Platformu - aile döngüsünün alışkanlıkları - Romen Akademisi Yayınevi, Tom 11-13, 2000-2002, Bükreş "Etnografya ve Folklor, C. Brăiloiu Enstitüsü Yıllığı", 2004, s 367-394.
 • Младенов, Кирил. Областта Меглен в Македония. Историко-етнографски преглед и народностни борби, София 1936
 • Kantarcı, Gustav, Vlacho-Meglen, Leipzig, 1892.
 • Ţîrcomnicu, Emil, Meglenoromanii. Destin Tarih ve Kültür, Ed Etnoloji, 2004.

       makedonya meselesi

Makedonya Meselesi (1878-1913). 1877-1878 Osmanlı-Rus Savaşı’ndan sonra yapılan Ayastafanos Antlaşması ile kurulan Büyük Bulgaristan, Makedonya bölgesini de büyük ölçüde içine almaktaydı. Aynı yıl imzalanan Berlin Antlaşması ile Ayastafanos Antlaşması geçerliliğini yitirirken Büyük Bulgaristan da üçe bölündü. Tuna vilâyetini içeren kısım Bulgaristan Prensliği olarak tesis edilirken güney bölgesi Doğu Rumeli adı altında özerk bir eyalet haline getirildi. Makedonya bölgesini kapsayan kısım ise reformlar yapılması şartıyla Osmanlı idaresine bırakıldı. Bulgaristan Prensliği 1885’te Doğu Rumeli vilâyetini ilhak etti. Ardından Makedonya’yı hedef aldı. Makedonya’daki Yunan etkisini kırmak ve oradaki Bulgar varlığını güçlendirmek için Bulgar ekzarhlığının aracılığıyla aktif bir kilise ve okul siyaseti izledi. Bulgar etkisi gittikçe yayılmaya başlayınca Sırp hükümeti benzeri bir siyaset uygulamaya başladı. Aynı şekilde patrikhâne ve Yunan hükümeti de karşı faaliyetlerini arttırdı. Böylece XIX. yüzyılın sonlarında Makedonya’da bir çeşit kültür savaşı yaşanmaya başlandı. Makedonya’da çoğunluğun kendi soydaşlarında olduğunu gösteren propaganda amaçlı pek çok Bulgar, Sırp ve Rum istatistikleri yayımlandı. 1900’de Makedonya nüfusunun köy köy etnik gruplara göre istatistiğini hazırlayan Bulgar ekzarhhânesi müfettişi Vasil Kınçov, Makedonya’da 1.032.533 hıristiyan ve 148.803 müslüman olmak üzere toplam 1.181.336 Bulgar’ın yaşadığını, buna karşılık 499.204 Türk’ün, 228.702 Rum’un, 128.711 Arnavut’un ve daha az miktarlarda diğer etnik grupların bulunduğunu iddia ediyordu. Rum tarafınca hazırlanan istatistiklerde ise Makedonya’daki Rumlar’ın Bulgarlar’dan daha çok olduğu, meselâ Nicolaides Cleanthes tarafından 647.384 Rum’a karşılık 427.644 Bulgar’ın yaşadığı öne sürülüyordu. Makedonya’da sayıları oldukça az olan Sırp tarafı da çoğunluk iddialarında bulunuyordu. Nitekim Spiridon Gopčević, Makedonya’da 1.540.500’ü hıristiyan ve 507.820’si müslüman olmak üzere toplam 2.048.320 Sırp bulunduğunu, diğer etnik grupların tamamının toplamının 835.100 olduğunu belirtiyordu. Bu iddialara karşılık Osmanlı müfettiş-i umûmîsi (genel valisi) Hüseyin Hilmi Paşa 1904’te elviye-i selâsede bir nüfus sayımı yaptırdı. Fakat bu sayım vilâyet sınırlarına göre yapıldığından Makedonya’ya dahil edilmeyen, müslüman Arnavutlar’ın yoğun olarak yaşadığı Kosova ile Arnavutluk’un doğu bölgelerini de içine alıyordu. Buna göre Selânik, Manastır ve Kosova vilâyetlerinde 1.508.507 müslüman, 896.497 Bulgar, 307.000 Rum, 100.717 Sırp, 99.000 Ulah bulunmaktaydı. G. Weigand, Makedonya’daki etnik grupları büyüklüklerine göre Bulgarlar, Türkler, Rumlar, Arnavutlar, Ulahlar, yahudiler, Çingeneler, Sırplar ve diğer etnik gruplar olarak sıralamıştır. Makedonya’nın nüfusu hakkında kesin bir bilgi verilememekle beraber bu istatistiklerden de yola çıkarak nüfusun yaklaşık yarısının müslüman, diğer yarısının hıristiyan olduğu düşünülebilir. Aynı problemler günümüzde de sürmekte, kesin bilgiler verilmemektedir. Bugün de nüfusun yaklaşık yarısının müslüman olduğu ileri sürülmektedir