18 Aralık 2023 Pazartesi

BAHÇEKÖY MÜBADİLLERİN 1924 YILINDA OKUL İSTEMESİ

 İSTANBUL MÜBADELE KÖYLERİNDEN TÜRK AİLELERİN YERLEŞTİĞİ BAHÇEKÖY KEMERBURGAZ GÜMÜŞDERE CEBECİ KÖYLERİN OKUL İSTEMESİNE VERİLEN CEVAP TARİHİ 28 06 1924  CUMHURBAŞKANLIĞI ARŞİVLERİ MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI RESMİ YAZI


İstanbul Maârif Müdîriyeti


18 Haziran [1]340


Meâl: Kemerburgaz nâhiyesine merbût kurâ mekâtibi hakkındaMuhâsebe-i Husûsiye Müdîriyetinin 2488/772 numaralı ve 22 Haziran [1]340 tarihli derkenârına cevabdır.


Merbût cedvelde gösterildiği vech ile mevcûd mekâtibe şu‘be-i hâliyede de aynı tahsisât i‘tâsı tabîidir. Henüz tahsisâtı konulmayan nefs-i Kemerburgaz karyesi mübâdeleye tâbi‘ olub şimdiden 20 nüfus Türk ailesi iskân edilmiş olduğundan burada sene-i dersiye ibtidâsından itibâren iki mu‘allimli bir mekteb küşâdı mutasavver olmağla berâber Gümüşdere, Bahçeköy, Cebeci karyelerinde mübâdele[ye] tâbi‘ olub Türk ailelerinin iskânında işbu kurâda da mekteb küşâdının mutasavver bulunduğu ve Pirinççi karyesinde bir muallim efendinin ertesi günü vazifesinden infikâk etmiş olduğu Mıntıka Müfettişi Nuri Bey'in ifâdesinden anlaşılmış ve binâenaleyh icâb eden muallimin sene-i dersiye ibtidâsında ta‘yin olunacağı beyânıyla işbu evrâk iâdeten Muhâsebe-i Husûsiye müdîriyet-i aliyyesine takdim kılındı.

Hüsnü Yazıcı 


Hakkı Bey'e 30 [Haziran 1340]BCA, 180-9-0-0/61-301-35