8 Nisan 2024 Pazartesi

Karacaova Moglena Peçenekleri

 KARACAOVA DA 1100 YILLARINDA BİZANS DÖNEMİNDE TÜRKLER

ALINTIDIR 

İSTANBUL ÜNiVERSiTESi EDEBiYAT FAKÜLTESi 

TARIH ARAŞTIRMA MERKEZI 

HAÇLI SEFERLERi 

ve 

Xl. ASIR.DAN GÜNÜMÜZE HAÇLI RUHU 

SEMiNERi 

26-27 MAYIS 1997 

BiLDiRiLER 

EDEBİYAT FAKÜLTESİ BASIMEV! 

!STANBUL 1998

Rumeli'de Osmanlı öncesi Türk unsurunun varlığı ve faaliyet-

lerinden sadece Bizans, Latin, Rus ve diğer yabancı kaynaklar ve 

tarihçiler değil, Türk tarihçiler de söz etmektedirler. Bunlardan 

A. N. Kurat'ın Peçenek Tarihi'nin 227. sahifesinde açlılar seferi 

esnasında, Bizans ülkelerini Latinlere karşı müdafaa ve muhafaza 

eden Bizans kuvvetlerinin bilhassa Peneçeklerden teşekkül ettiğinin 

bilindiğini>> yazıp, 228. sahifede; Peneçeklerin devamını Evrenüz 

Beye kadar bağlaması ilginçtir: «-Türk kavimleri pek erkenden 

Balkan yarımadasına yerleşmişlerdi. Türk zümresinin bilhassa 

Vardar ovasında iskan edilmiş olmaları enteresandır; IX. asır or-

taları Bizans imparatorlarından Theophil İran seferinden döner-

ken bir Türk kabilesini beraberinde götürmüş, ve aşirete izafeten 

ehı·in de Vardar adı almış olması kuvvetle muhtemeldir. Bizans 

ordusunda Vardaryotların mühim bir rol aynadıkları malumdur; 

bu Türklerin kilise teşkilatında da kendilerine mahsus yerleri vardı. 

Bu suretle Vardar ovası X. asırdan itibaren kalabalık bir Türk 

ahalisinin yurdu olmuştu. XI. asır zarfında, muhtelif zamanlarda, 

buraya -bilhassa  Bizans döneminde bölgenin adı Moglena  Osmanlı döneminde adı Karacaova civarına- Uzlar ve Peçenekler yerleş-

tirilmişti. Osmanlı Türklerinin Balkan yarımadasını zapt ederken. 

en mühim kumandanlardan, Evrenüz Bey Vardar boyunda yerleş-

mişti. Bunun böyle olması gelişi güzel yapılan bir iş değildir. Evre-

nüz Bey'in Vardar boyunda Türklüklerini henüz kaybetmemiş olan 

eski Türk. ahalisini bulduğu muha:kkaktır . 

12 A. N. Kurat, a.g.e., s. 259. 

13 A. N. Kurat, a.g.e., s. 227-229.

· A. N. Kurat yukarıda sunulan bilgileri birkaç kaynağa dayan-

dırinaktadır. Bunlar Laopikos Chalkokandyles, Zonaras, Chalan-

don vb. dir1.1 . 

Burada akla ilk gelen sual şu olabilir: 29 Nisan 109l'de Le-

bunium muharebesini kaybeden Peçenekler yok olmadılar mı? 

Cevap: Hayırdır, çü.nki hiçbir kavim veya milletin bir meydan 

mtiharehesi ile yok olmayacağıdır. Savaşçıların bir kısmı ölür, bir 

kısmı kaçar, bir kısmı esir düşer. Ancak bu savaşçıların kaderidir. 

Oysa onların uzakta aileleri, köyleri ve öteki yerleşim yerleri savaş-

tan sonra devam eder. Nitekim ünlü tarihçi Zonaras XII. asrın 

ortalarında yazdığı eserinde, kendi zamanında Makedonya'daki 

Moglena'da  Karacaova da Peçeneklerin yaşadıklarını ve «Moglena Peçenekleriıı 

adı ile tanındıklarını yazıyor . Onlara toprak verilmiş, çiftlikle 

meşgul olmaları emredilmişti; bunun mukabilinde kendilerinden 

BiZans ordusu için atlı kıt'alar teşkil edilmişti. Birinci Haçlı or-

dusu, Balkan yarımadasından geçerken 1106 yılında Norman kralı 

Boemund'un eline Peçenek esirlerinin düştüğunü görüyoruz. Boe-

mund altı kişiyi, kıyafetlerini hiç değiştirmelçsizin derhal Roma'ya 

Papa'ya gôndermişti; burada gaye Bizans imparatorunun Hıristi-

yanlara karşı (<barbarları kullandığını» göstermektP6 • 

Görünen o ki, Peçenekler 1091'de Lebunium muharebesinden 

sonra yok olmamışlar, 1106'da bazıları yine Haçlılara karşı savaş-

a~ta ve Roma'ya-Papa'ya gönderilmektedirler. Ancak bunlar sa-

dece Haçlılarakarşı değil, 1122'de müstakilen yaşayan Peçenekler 

Bizans üzerine büyük hücumlara geçmekte, 1152'de Tuna'yı ge-

çerek Filibe'ye kadar ilerlemektedirler. Tuna boyundaki Bizans 

arazilerine Peçeneklerin hücumları 1154, 1161-1171 ve 1197'de ka-

yıtlara geçm ştir . 

. -.. ·Bizans kayıtlarının . yanı sıra, Peçenekler Macar Tarihinde de 

önemli bir yer almaktadırlar, çünki Peçenek başbuğlarından birisi 

-Samuil Aba XI. asırda Macar tahtını bile işgal etmişti. Harbe gi-

14 Laonikos Chalkokandyles, Darko tab'ı, I, .s. 204. Bonn tab'ı, s. 218. 

15 John Zonaras, CiJıan Tarilii, 118'e kadar, ili (BO'nn 189·7). 

16 F. ıOhalandon, Essai sur le regne d'Alexis ler Comnene. Paris 1900; 

L'empitre grec ... , ve benzer.i eserlerine, 'Özellikle, Histoire de ıa premwre croi-

sade) iba§lıklı ıkitabma bk