4 Şubat 2023 Cumartesi

Avrupa da kurulan Türk boyları

 AVRUPA'DA KURULAN TÜRK BOYLARI 


Mübadele bölgesi Karacova'ya  1100 yıllarında yerleşen ilk Hristiyan Türkler, Peçenekler, Kıpçaklar, Uzlar (oğuz) ve 1600 yılları itibari ile Müslüman Türkler ( evladı fatihan, konyar, yörük) 


Hunların Çin baskıları sonrası Avrupa’ya göçleri ve sonrasında dağılmaları sonucu Avrupa bölgesinde birçok Türk devleti kurulmuştur


AVARLAR 


Bayan Han tarafından kurulmuştur. Hem Orta Asya’da hem de Avrupa’da devlet kurmuşlardır. Hunlar ile ortak özelliği de budur. Her ikisi de hem Orta Asya’da hem de Avrupa’da devlet kurmuştur.

Tarihte Juan-Juan Türkleri olarak da geçerler. Göktürkler (Köktürkler) ise Apar olarak nitelendirmişlerdir.

Üzengiyi Avrupa’ya taşıyan Avarlar, İstanbul’u kuşatan ilk Türk Devleti’dir. 619 ve 626 yılları arasında üst üste iki kere Sasaniler ile birlikte kuşatmışlardı

Frank saldırıları sonucunda yıkılmışlardır.


UZLAR


Hristiyanlığı kabul eden Oğuzlardır. Bizans İmparatorluğu’na ücretli askerlik yapmışlardır. 1071 Malazgirt Savaşı sırasında taraf değiştirmişlerdir. Şu anda Romanya ve Moldovya’da yaşayan Gagavuz Türkleri olarak yaşamlarına devam etmektedirler. Avrupa’da devlet kuramamışlardır.

 NOT 1200 yıllarında Karacaova bölgesine yerleşenler bulunmakta kaynak Bizans kralın kızı Anna Comenna, Zonaras, Akdes Nimet Kurat 


PEÇENEKLER 


Boy halinde yaşadıkları için devlet kurmamışlardır. Bizans İmparatorluğu’na ücretli askerlik yapmışlardır. Malazgirt Savaşı sırasında taraf değiştirdiler. Türk tarafına geçtiler. 

NOT 1100 yıllarında karacaova bölgesine bir kısmı yerleşti. Kaynak İlk kadın tarihçisi Anna Comenna, Zonaras, Akdes Nimet Kurat 


MACARLAR


Günümüz Macaristan’ında yaşarlar. Türkoloji Enstitüsü’nü ilk kuranlardır. 2008 yılından itibaren Türk Kurultayı’nı düzenlerler.


BULGARLAR


İkiye ayrılırlar.

Tuna Bulgarları:

Boris Han zamanında Hristiyanlığı kabul etmişlerdir. İlk defa “Han” unvanı yerine “Çar” unvanını kullanmaya başlamışlardır. İlk kez Çar unvanını kullanan da Simone’dur


İtil Bulgarları:

 İlteber Almışhan zamanında 922 yılında İslamiyet’i kabul ettiler. İbni Fadlan “Rihle(Yolculuk)” adlı eserinde İtil Bulgarlarından bahseder. 

 Not 1100 yılları Karacaova bölgesine bir kısmı yerleşir. Kaynak ilk kadın tarihçisi Anna Comenna, Zonaras, Akdes Nimet Kurat 


HAZARLAR


Museviliği kabul eden tek Türk Devleti’dir. Kürk Yolu’nu kullanarak zenginleşmişlerdir. İlk defa Türk Tarihi’nde ücretli askerler almışlardır. Yaşadıkları döneme “Hazar Barış Çağı (Pax Hazaria)” denildi. 

Günümüzde Polonya’da Karay-Karaçay-Karaim Türkleri olarak varlıklarını sürdürürler. Hazarlar, Hazar Denizi’ne adlarını vermiştir.


SİBİRLER


Kelime manası “yoldan sapan” demektir. Sibiryaya adlarını vermişlerdir.


KIPÇAKLAR


Kelime manası “sarı saçlı-sarımtırak-öfkeli” anlamı taşır.

Karadeniz’in kuzeyinde çok uzun süre yaşadılar. Bu yüzden o bölgeye Kıpçak Yurdu (Dest-i Kıpçak) denilmiştir.

Altınorda Devleti’nin himayesine girdiler. Eyyübiler ve Memlük ordularında görev yaptılar.

St. Pauli Kütüphanesi’nde Türkçe-Farsça-Latince bir sözlük olan Codex Comanius’u bizlere bıraktılar. Oğuzlarla yaptıkları mücadeleler Dede Korkut Hikâyeleri’ne, Ruslarla yaptıkları mücadeleler ise İgor Destanı’na konu olmuştur.


1200 yılları Karacaova bölgesine bir kısmı yerleşir, Kaynak ilk kadın tarihçisi Anna Comenna, Zonaras, Akdes Nimet Kurat


Hüsnü Yazıcı


KARACAOVA_KARACAABAD MÜBADİL BÖLGESİ 

Selanik sancağına bağlı Karacaabad/ Karacaova bölgesine Halkların İskanı 

Karacaova adı Osmanlı öncesi adları Alpomia, Moglena, Olivir, Osmanlı dönemindede Olivir adı kullanıldıktan sonra Karacaova adını alıyor iki bölgeden oluşan Karacaova Vodina ve Karacaova Yenice vardar birleştirilerek kaza oluyor Karacaabad adını alıyor. 

OSMANLI ÖNCESİ

Slav, Makedon, Bulgar, Ulah, Bizans, Rum, 

Peçenek Türkler aileleri ile, Uz, Kuman, ve Oğuz boyları 

OSMANLI DÖNEMİ

1600 yılları itibari ile 

EVLADI FATİHAN_KONYAR_YÖRÜK 

ve aynı köylerde diğer karma Müslüman aileler, Tatar Arnavut Boşnak Arap Mısırlı Zenci Kıpti

Kaynaklar

Anna Comenna 1100 yılarında yaşayan dünyanın ilk kadın tarihçisi bizans kralın kızı yazdığı alexida kitabı 5 nci bölüm. 

Zonaras 1200 yılları Bizans Vakanüvis ve din adamı. 

- M. Tayyip Gökbilgin, Rumeli'de Yürükler Tatarlar evladı fatihan kitabını yazarı Osmanlı tarihçisi kitabında bu konu hakkında araştırma yapan seyyah bilim adamları ve tarihçilerin adları yazmakta.

Hüsnü Yazıcı, Bağımsız araştırmacı Karacaova bölgesi 1831 yılı nüfus defterleri kitabın yazarı 

Levent Kayapınar Prof. Dr, 1720 yılı müdevver defterlerinden Selanik sancağında evladı fatihan köyleri, Mübadil Kentler kitabı

Bizans, Osmanlı arşivleri,  mübadele tasfiye talepnameleri, seyyah, bilim adamları ve tarihçiler in yazılı kaynak belgeleri, kütüphanelerde bulunan bilgiler bunlar yeni  yazılı kaynaklar bulundukça bilgilere eklenir

EVLAD_I FATİHAN KÖYÜ NEDİR

Bir Köy Evlad_ı Fatihan ise onun vergi muafiyetleri vardır aynı köyde hanekeş olarak kayıtlı insanlarda olabilir onlar normal  vergi verirler Evlad_ı Fatihanın vergi muhayefeti vardır diğerleri  ise  hanekeş diye isimlendirilir.

Tanzimat fermanı'na uygun olarak 1845 Evlad_ı Fatihan kaldırıldı. Böylece Evlad_ı Fatihan hanekeş hükmüne konularak nerede iskan ediliyorsa oranın ahalisi kabul edildi ve her türlü imtiyaz muafiyet ve görevlerine son verildi

EVLADI FATİHAN NEDİR

Evlâd-ı fâtihân tabiri genel olarak Rumeli’yi fetheden Gazi ve beylerin torunları Anadolu'dan göç ettirilip bu bölgeye iskân edilen Türkler'i ifade eder. Osmanlı döneminde özel bir teşkilât altına alınmıştır, .Osmanlı Devleti’nin savaşçı bir yapıya sahip, devlete sadık askerlerinden ve savaşlarda büyük yararlıkları belgelerde görülmektedir, soyca asker sayılır, yörük teşkilatı gibi evladı fatihan içinde defter kayıtları tutulmuştur Osmanlı arşivlerinde mevcuttur 

KONYAR NEDİR

Osmanlı Devleti-nin Rumeli-deki Yörüklerle ilgili örgütlenmesi içinde kendileri için ayrı isimle bir sayı (tahrir) defteri bulunmayan( Konyarlar, yerleştikleri bölgelerde, başlangıçta özellikle Kocacık- ve -Selanik Yörükleri- içinde, sonradan da -Vodina- ve -Sarıgöller (Kayalar) Bölgesi- Yörükleri içinde -Evlad-ı Fatihan- olarak kaydedilmişlerdir.kaynak Levent Konyar) 

Notlar ( Tayyib Gökbilgin Osmanlı tarihçisi, Tarihî menbalanmızda konyar adına ve, ne selçukî devrinde ne de Osmanlı imparatorluğunun ilk kuruluş zamanlarında yâni XIV. asır¬ da Konya’dan mevzuubahis havaliye, nefy veya tehcir suretiyle, kesif Türk kolonilerinin yerleştirildiği, bunlara konyar tesmiye edildiği hak¬ kında bir tafsilâta tesadüf edilmemektedir.  Türk Dil Kurum sözlük, Konyar , Rumeli'deki fatih çocuklarına (evlad-ı fatihan), yerli Hıristiyanlarca verilen ad.)

Hüsnü Yazıcı