16 Mayıs 2009 Cumartesi

KARACAOVA-KARACAABAD BÖLGESİ TÜRKLERİN YERLEŞİMİ- SELANİK

SELANİK SANCAĞINA BAĞLI KARACAOVA_KARACAABAD BÖLGESİNE TOPLULUKLARIN YERLEŞİMİ
Selanik sancağına bağlı Karacaova bölgesi Osmanlı döneminde adı Karacaova_Karacaabad Osmanlı öncesinde Alpomia_Moglena_Olivir, tarihi gelişimi 6ncı yüzyıl itibari ile Slavlar, 893 yılı  Bulgarlar, Ulahlar 927 yılında Bizans, 1100 yılları Bizans döneminde Müslüman olmayan Türk toplulukları Peçenek,  1200 yılları, Kuman, Oğuz boyları, 1300 yılları Sırp  ve 1390  yılı Osmanlı'nın fethi ile sebeplerden dolayı boşalan, nüfusu azalan eski yerleşim köylerine 1600 yılları itibari ile Türk yerleşimi, Türkler üç grup olarak yerleşir, 1nci grup Fatihan, 2nci grub Konyarlar, 3ncü grup Yörükler ve zamanla diğer Müslüman topluluk yerleşimi Arnavut Boşnak Arap Zenci Kıpti Mısırlı Tatar. İki  bölgeli yerleşim yeri Yenice Vardar'a tabi köyler ile Vodina'ya bağlı köyler bu iki yerleşim yeri  1874 yılında köylerin birleştirilmesinden kaza kaymakamlık olur, Karacaabad adını alır. Bölge 20 Ekim  ve 2 kasım 2012  tarihleri arasında Balkan savaşı muharebe sonucu Yunanistan'ın olmuştur.
Kaynaklar
İlk yerleşimler Bizans kaynaklı, Anna Comenna 1100 yıllarında yaşamış Dünyanın ilk kadın tarihçisi bizans kralın kızı yazdığı alexida kitabı 5 nci bölüm
Joannis Zonaras 1200 yıllarında  Konstantinopolis'te yaşamış Bizanslı Vakanüvis ve din adamı
Prof. Tarihçi Akdes Nimet Kurat, Peçenekler kitabı Yazarı
M. Tayyib Gökbilgin, Osmanlı tarihçisi Rumeli'de Yörükler, Tatarlar ve Evlad-ı Fatihan kitabı yazarı
Prof. Dr Levent Kayapınar, Selanik köylerinde Evladı Fatihan köyleri  Osmanlı arşivi 1720 yılı müdevver defteri
Hüsnü Yazıcı, Karacaova Mübadil torunu, Yazar Osmanlı arşivi 1831 yılı nüfus defterleri
İskender Özsoy, Yazar, Karacaova'dan gelen 1 nci kuşak mübadiller ile hatıralarını dinleyerek yazdığı kitap
Seyyah bilim adamı Hahn Johann Georg'un Karacaova gezisinden 1861 yılında yazdıkları.
Karacaova bölgesi Makedonya'daki en verimli yermiş ve bu nedenle böyle küçük bir alanda 54 köy ve mezranın olduğu açıklanmaktadır, burda arazi çevrede olduğundan iki hatta üç kat daha pahalıymış ve birçok tarla yılda üç ürün verir havası çok sağlıklımış her yerden fışkıran kaynak suları nadir güzelliğe sahip manzarasına ve köyler ağaçlar arasında saklanmış toprak yılın büyük kısmında yeşil ovayı çevreleyen dağlar güzellik bakımından yarışıyormuş.
KONYARLARIN EVLADI FATİHAN OLARAK KAYDI
Rumeli'ye, Karaman, Konya ve Ankara civarından Türk aşiretlerinin bu mıntıkalara iskan edildiği. Yörüklerle ilgili örgütlenmesi içinde kendileri için ayrı isimle bir sayı (tahrir) defteri bulunmayan Konyarlar, yerleştikleri bölgelerde, başlangıçta özellikle -Kocacık- ve -Selanik Yörükleri- içinde, sonradan da -Vodina- ve -Sarıgöller (Kayalar) Bölgesi- Yörükleri içinde -Evlad-ı Fatihan- olarak kaydedilmişlerdir.  (Tayyib Gökbilgin)
EVLADI FATİHAN NEDİR
Evlâd-ı fâtihân tabiri genel olarak Rumeli'yi fetheden gazilerin beylerin torunları  Anadolu'dan göç ettirilip bu bölgeye iskân edilen Türkler'i ifade eder. Bunlar soyca  asker sayılır. Yörük teşkilatı gibi evladı fatihan içinde defter kayıtları tutulmuştur Osmanlı arşivlerinde mevcuttur
YÖRÜK NEDİR
Yörük, göçebe yaşam tarzını seçmiş Türk Halklarına denir. Anadolu'da yaylak-kışlak hayatı yaşayan Türkmen aşiretleri için de kullanılır. Anadolu halkının çok önemli nüfus çoğunluğunu oluştururlar. Balkanlardaki Türkler arasında da yüksek miktarda Yörük bulunmaktadır. 


KARACAOVA-KARACAABAD  BÖLGESİ NEREDE  1600 YILLARI İLE BAŞLAYAN MÜSLÜMAN - TÜRKLER İN YERLEŞİMİ NASIL OLDU  ÖĞRENMEK İÇİN- EVLADI FATİHAN NEDİR-  KONYAR NEDİR- TIMAR TOPRAK SİSTEMİ NEDİR- 1831 YILINDA ETNİK KÖKENE GÖRE YAPILAN İLK  RESMİ NÜFUS SAYIMINI BİLMEDEN ÖĞRENEMEZSİNİZ ANLATAMAZSINIZ BİLGİYE ARAŞTIRARAK BELGEYİ KAYNAĞINDAN BULARAK SONUCA VARIRSINIZ


KARACAOVA-KARACAABAD BÖLGESİ TÜRKLERİN YERLEŞİMİ-selanik

İLK YERLEŞİM - 1100 - YILLARI ORTA ASYADAN AİLELERİ İLE KARACAOVA BÖLGESİNE

İKİNCİ YERLEŞİM- OSMANLI DÖNEMİ 1385 YILINDAN İTİBAREN KARACAOVA BÖLGESİNE

MÜBADELE- 1923 YILI İTİBARİ İLE MÜBADELEDE TÜRKİYE YERLEŞİMİ

RESMİ KAYNAK BİLGİLER- OSMANLI ÖNCESİ TÜRKLERİN YERLEŞİMİ 1100-1200-1500- YILLARINDA TARİHÇİLER TARAFINDAN YAZILAN RESMİ ESERLERDEN ALINMIŞTIR KARACAOVADAKİ DİĞER ETNİK GURUPLARI KONUMUZDA İŞLEMEDİK

1- ANNA KOMNENA- ( 1083-1153) BİZANSLI TARİHÇİ BİZANS İMPARATORUN KIZI
2- JOHN ZONARAS - YUNANLI 12 NCİ YÜZYILDA YAŞAMIŞ BİZANSLI VAKANÜVİS VE DİN ADAMI
3 -LAONİKOS CHALKOKONDYLES- ( 1423-1490) BİZANS TARİHÇİSİ
4- MÜNECCİMBAŞI AHMET DEDE- ( SELANİK-1631-MEKKE-1702 ) 17 NCİ YÜZYIL OSMANLI TARİHÇİSİ
5- AKDES NİMET KURAT- ( 1903-1971) TATAR ASILLI TÜRK TARİHÇİ AKADEMİSYEN
6- HÜSNÜ YAZICI- ( 1964-SARIYER DOĞUMLU) MÜBADELENİN SELANİK-KAZASI KARACAABAD-KARACAOVA BÖLGESİ ADLI KİTABIN YAZARI


Selanik Sancağı Karacaova-Karacaabad Bölgesine 
Müslüman Türklerin iskan başlangıçı 1600 yılları, Türklerin Karacaovaya iskanların
ı öğrenmek için Evladı Fatihan nedir, Tımar Toprak Sistemi nedir, Konyar nedir, 1831 yılı ilk resmi nüfus sayımında Karacaova köylerinde haneler ve hane reisleri kimler, ve köylerin adına ne deniyor, bilmek gerek. Osmanlıdan önce ve Osmanlı zamanında karacaova-Karacaabadın adı nedir. (Not Adları-Almopia-moglena-Olivir-Karacaabad) 
Karacaova-Karacaabad adı ne zaman kullanılmaya başlandı ,Osmanlıdan önce 1100 yıllarında iskan olan hangi Türk boyları ve 6.ncı yüzyıldan itibaren Yönetimlerde bulunan yaşayan başka hangi milletler vardı 
( Not-slavlar,Bulgar,Bizans,Sırp) Osmanlı 1386 yılında nasıl bölgeyi fethetti 1912 yılında nasıl kaybetti. Osmanlı yabancıların yaşadığı ve döneminde Müslüman Türklerin dağınık iskan edildiği yerlerin adını niye değiştirmedi Türklerin yeni kurulan iskan edildiği köylere niye Türk ismi koydu. 

KARACAOVA HAKKINDA YAZILAN KİTAP

Karacaova ve Göstelup Köyü.docx -


SELANİK KARACAABAD/KARACAOVA BÖLGESİ 1831-1904 NÜFUS DEFTERLERİ