16 Mayıs 2009 Cumartesi

TİCARET

TÜCCAR
Ticaret yapan, ticaretle uğraşan kimse, tacir. - (tâcir. C.) Tacirler, satıcılar. Ticaret yapanlar.

BAKKAL

Yiyecek, içecek ve başka gereksinim maddelerini perakende olarak satan kimse. Bu gibi şeylerin satıldığı dükkân.

TÜRKİYEDE TÜKETİCİ ALIŞVERİŞ TERCİHİ

Tüketicilerin alışveriş için tercih ettiği en uygun gün, zaman ve mekan ile kart kullanım alışkanlıkları

Türkler alışveriş için en çok Pazar öğleden sonralarını tercih ediyor.
Kalabalıktan hoşlanmıyor ve kasa kuyruğu beklemek istemiyorsanız Türkiye'de alışveriş için en uygun zaman Perşembe sabahı.
Türkler eşleriyle, Yunanlı ve İngilizler ise yalnız alışveriş yapmayı seviyor.
Türkler planlı ve programlı yaşıyor, kuyrukta beklemeyi sevmiyor.
Türk tüketiciler gıda alışverişini haftada bir kez yapıyor.
Türkiye'de alışverişte nakit kullanım oranı yüzde 60.

İŞ ADAMI

İşadamı, ticaret, ekonomi ve sanayi gibi alanlarda iş yapan kimsedir. İşadamı, seçtiği iş kolunda başarılı olmak için bütün birikimini ortaya koyar. Başladığı işte sonuç almak için olanca gücü ile çalışır. İşadamı, işinin başarıya ulaşması için istişareler yapar, tavsiyeler alır. Ama etki altında kalmaz. Çünkü etki altında kalan kişiler başarılı olamazlar. İşadamı büyük düşünür. Hedefi işini büyütmektir. Yeni gelişmeleri takip ederek, ilim ve tekniğin ortaya koyduğu imkânlardan faydalanır

İŞ PRENSİBİ

1- Zamanında işe gelmek ve mesai bitiminde işyerinden ayrılmak
2- İşle ilgili mesuliyet taşımak
3- Zamanı iyi değerlendirmek
4- İnsanlarla tek tek ilgilenmek
5- Kurumlar ve daireler arasında koordinasyon sağlamak
6- Çalışanlar halka karşı sorumlu olduğu bilincinde olmalı, insanlara güleryüzlü ve şefkatli davranmalıdır.
7- İdareciler mahiyetinde çalışan elemanlarını takip etmeli. İyi çalışana mükâfat verilmeli, hata yapanlar ikaz edilmeli, suç işleyenler de cezalandırılmalıdır.
8- İdareciler tarafından çalışanlara zaman zaman tavsiyelerde bulunulmalıdır.
9- Bir işyerinde silsile takip edilmeli. Amir, memur ilişkileri iyi bir şekilde işlemelidir.
10-Çalışanlar, işin en iyisini yapmaya gayret göstermelidir.
11-İşyerindeki davranış biçimi iyi olmalıdır. Lâkayt hareketlere fırsat verilmemelidir.
12-İşyerinde tasarrufa önem verilmeli, israf önlenmelidir.
13-İşyerinde eğitim seferberliği yapılmalıdır. Çalışanların bilgi ve becerileri sürekli artırılmalıdır.
14- İşyerinde bir kütüphane olmalı ve çalışanlar okumaya teşvik edilmelidir.
15- İşyerinde rüşvet, iltimas ve haksızlığa geçit verilmemelidir.
16- Kalkınma ve gelişme şuuru bütün çalışanlara verilmelidir.
17- İşyerinde çalışanlara ibadet imkânı ve mekânı hazırlanmalıdır.
18- Kirli ve tozlu işyerlerinde çalışanlara, mesai bitiminde yıkanma ve temizlenme imkânı sağlanmalıdır.
19- Bir işyerinde uzmanlar grubu oluşturulmalıdır.
20- Çalışanlara ilerlemeyi ve kalkınmayı teşvik eden millî şuur ve kültür verilmelidir.
21- İşverenle çalışanlar arasında üretimi artırmayı, hizmeti geliştirmeyi hedefleyen tarafsız bir istişare heyeti kurulmalıdır.
22- İşyerinde otorite boşluğu olmayan, dirayetle disiplini sağlayıcı bir idare ve icra organizasyonu kurulmalıdır

TÜKETİCİ KİMDİR

Amaç, Kapsam, Tanımlar

Amaç
Madde 1- Bu Kanunun amacı, kamu yararına uygun olarak tüketicinin sağlık ve güvenliği ile ekonomik çıkarlarını koruyucu, aydınlatıcı, eğitici, zararlarını tazmin edici, çevresel tehlikelerden korunmasını sağlayıcı önlemleri almak ve tüketicilerin kendilerini koruyucu girişimlerini özendirmek ve bu konudaki politikaların oluşturulmasında gönüllü örgütlenmeleri teşvik etmeye ilişkin hususları düzenlemektir.

Kapsam
Madde 2- Bu Kanun, 1inci maddede belirtilen amaçlarla mal ve hizmet piyasalarında tüketicinin taraflardan birini oluşturduğu her türlü tüketici işlemini kapsar.

Tanımlar
Madde 3. - Bu Kanunun uygulamasında;
a) Bakanlık: Sanayi ve Ticaret Bakanlığını,
b) Bakan: Sanayi ve Ticaret Bakanını,
c) Mal: Alış-verişe konu olan taşınır eşyayı, konut ve tatil amaçlı taşınmaz malları ve elektronik ortamda kullanılmak üzere hazırlanan yazılım, ses, görüntü ve benzeri gayri maddi malları,
d) Hizmet: Bir ücret veya menfaat karşılığında yapılan mal sağlama dışındaki her türlü faaliyeti,
e) Tüketici: Bir mal veya hizmeti ticari veya mesleki olmayan amaçlarla edinen, kullanan veya yararlanan gerçek ya da tüzel kişiyi,
f) Satıcı: Kamu tüzel kişileri de dahil olmak üzere ticari veya mesleki faaliyetleri kapsamında tüketiciye mal sunan gerçek veya tüzel kişileri,
g) Sağlayıcı: Kamu tüzel kişileri de dahil olmak üzere ticari veya mesleki faaliyetleri kapsamında tüketiciye hizmet sunan gerçek veya tüzel kişileri,
h) Tüketici işlemi: Mal veya hizmet piyasalarında tüketici ile satıcı-sağlayıcı arasında yapılan her türlü hukuki işlemi,
ı) İmalatçı-Üretici: Kamu tüzel kişileri de dahil olmak üzere tüketiciye sunulmuş olan mal veya hizmetleri ya da bu mal veya hizmetlerin hammaddelerini yahut ara mallarını üretenler ile mal üzerine kendi ayırt edici işaretini, ticari markasını veya unvanını koyarak satışa sunanları,
j) İthalatçı: Kamu tüzel kişileri de dahil olmak üzere tüketiciye sunulmuş olan mal veya hizmetleri ya da bu mal veya hizmetlerin hammaddelerini yahut ara mallarını yurt dışından getirerek satışa sunan gerçek veya tüzel kişiyi,
k) Kredi veren: Mevzuatları gereği tüketicilere nakit kredi vermeye yetkili olan banka, özel finans kuruluşu ve finansman şirketlerini,
l) Reklam veren: Ürettiği ya da pazarladığı malın/hizmetin tanıtımını yaptırmak, satışını artırmak veya imajını yaratıp güçlendirmek amacıyla hazırlattığı, içinde firmasının ya da mal/hizmet markasının yer aldığı reklamları yayınlatan, dağıtan ya da başka yollarla sergileyen gerçek ya da tüzel kişiyi,
m) Reklamcı: Ticari reklam ve ilânları reklam verenin duyduğu ihtiyaç doğrultusunda hazırlayan ve reklam veren adına yayınlanmasına aracılık eden ticari iletişim uzmanı gerçek ya da tüzel kişiyi,
n) Mecra kuruluşu: Ticari reklam veya ilânı hedef kitleye ulaştıran iletişim kanallarının ya da her türlü aracın sahibi, işleticisi veya kiralayıcısı olan gerçek veya tüzel kişiyi,
o ) Teknik düzenleme: Bir ürünün ve hizmetin, ilgili idari hükümler de dahil olmak üzere, özellikleri, işleme ve üretim yöntemleri, bunlarla ilgili terminoloji, sembol, ambalajlama, işaretleme, etiketleme ve uygunluk değerlendirilmesi işlemleri hususlarından biri veya birkaçını belirten ilgili Bakanlık tarafından Resmi Gazetede yayımlanarak mecburi uygulamaya konulan standartlar dahil olmak üzere uyulması zorunlu olan her türlü düzenlemeyi,
p) Tüketici örgütleri: Tüketicinin korunması amacıyla kurulan dernek, vakıf veya bunların üst kuruluşlarını,
İfade eder

ESNAF KİMDİR ?

Belli bir işyeri kullanmayan, yaptığı işte sermayeden çok emek ön planda olan ve ancak geçimini sağlayacak kazanç elde ettiği varsayılan kişilere denir. (Örnek: seyyar satıcılar )

Bunlara vergiden muaf esnaf da denilebilir. Bir kişi küçük esnaf ise belli şartlarda vergiden muaf olur.


TACİR KİMDİR

Bir ticari işletmeyi gelir sağlamak amacı ile kısmen dahi olsa kendi adına işleten kimseye tacir denir.Tacirler defter tutma sorumluluğu bakımından ikiye ayrılırlar.1.Sınıf Tacirler : Bilanço esasına göre defter tutarlar.

2.Sınıf tacirler : İşletme hesabı esasına göre defter tutarlar.


MUHASEBE NEDİR

Ticari işletmelerin ekonomik faaliyetlerinin belgelerle defterlere yazılması, işletme değerlerinin belirlenmesi ve değer hareketlerinin izlenmesi, devlete karşı yasal sorumluluklarının yerine getirilmesi çalışmalarının tümüne muhasebe denir.Muhasebe ile ilgili diğer bir tanımı da şöyle yapabiliriz:İşletmenin varlıkları ve kaynakları (sermayesi ve borçları ) üzerinde değişme yaratan ve para ile ifade edilen mali nitelikli işlemlere ait bilgileri; kaydetmek, sınıflandırmak, özetlemek, analiz etmek ve yorumlamak suretiyle ilgili kişi ve kurumlara raporlar halinde sunan bir bilgi sistemidir.


TİCARİ İŞLETME:

“ Ticarethane yahut fabrika şeklinde işletilen müesseseler”

( Şeklinde tanımlanmıştır. Ticari işletmelerin en önemli özelliği gelir yani kar sağlamak amacıyla kurulmuş olan ekonomik birimler olmalarıdır